Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 19.100                                                                                                                                      Květen 2001

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Bublinková metoda

ČSN
EN 1593

01 5060

 

Non-destructive testing - Leak testing - Bubble emission techniques

Essais non destructifs - Contrôle ďétanchéité - Contrôle à la bulle

Zerstörungsfreie Prüfung - Dichtheitsprüfung - Blasenprüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1593:1999. Evropská norma EN 1593:1999 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1593:1999. The European Standard EN 1593:1999 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          60121
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 473 zavedena v ČSN EN 473 (01 5004) Nedestruktivní zkoušení. Kvalifikace a certifikace pracovníků nedestruktivního zkoušení. Obecné zásady

EN 1330-8 zavedena v ČSN EN 1330-8 (01 5052) Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 8: Termíny používané při zkoušení těsnosti

EN 1779 zavedena v ČSN EN 1779 (01 5059) Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Kritéria pro volbu metod a postupů

Vypracování normy

Zpracovatel: Jaroslav Dvořák, Echo-Test Praha, IČO 18667074

Technická normalizační komise: TNK 80, Nedestruktivní zkoušení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Lubomír Drápal, CSc.


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 1593

EUROPEAN STANDARD                                                                                          Září 1999

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 19.100

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti -
Bublinková metoda

Non-destructive testing - Leak testing -
Bubble emission techniques

 

Essais non destructifs - Contrôle ďétanchéité -
Contrôle à la bulle

Zerstörungsfreie Prüfung - Dichtheitsprüfung - Blasenprüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN 1999-08-16.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 1999 CEN. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoliv                                  Ref. č. EN 1593:1999 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.

 


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1       Předmět normy....................................................................................................................................................................... 5

2       Normativní odkazy.................................................................................................................................................................. 5

3       Definice.................................................................................................................................................................................... 5

4       Kvalifikace pracovníka........................................................................................................................................................... 5

5       Princip....................................................................................................................................................................................... 5

6       Všeobecné požadavky........................................................................................................................................................... 6

7       Vzájemné vlivy......................................................................................................................................................................... 6

8       Metoda ponořováním............................................................................................................................................................. 6

9       Metoda nanesením kapaliny................................................................................................................................................ 7

10     Protokol o zkoušce................................................................................................................................................................. 8

Příloha A (informativní) Příklad kvantitativního hodnocení velikosti úniku.......................................................................... 10

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy vyjadřující podstatné požadavky
         nebo jiná ustanovení směrnic EU..................................................................................................................................... 12

 


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracovaná technickou komisi CEN/TC 138 „Nedestruktivní zkoušení“ se sekretariátem v AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2000 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2000.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnic EU.

Pro srovnání se směrnicemi EU, viz informativní příloha ZA, která je součástí této normy.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tato evropská norma popisuje metody pro zjištění a lokalizaci netěsnosti bublinkovou metodou. Citlivost závisí na použité metodě a materiálech.

Jsou zde popsány dvě metody:

a)    metoda ponořováním: kvantitativní měření může být provedeno, pokud se u těchto postupů použije speciální zařízení (viz informativní příloha A).

b)    metoda nanesením kapaliny.

Tato norma může být použita u zařízení, které může být evakuováno nebo natlakováno.



-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz