Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.020.30                                                                                                                                   Leden 2001

Lahve na přepravu plynů -
Technické podmínky pro navrhování a konstrukci znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví na plyny s vodním objemem od 0,5 litru
do 150 litrů včetně -
Část 3: Bezešvé ocelové lahve vyrobené z korozivzdorných ocelí s hodnotami Rm nižšími než 1100 MPa

ČSN
EN 1964-3

07 8521

 

Transportable gas cylinders - Specification for the design and construction of refillable transportable seamless steel gas cylinders of water capaties from 0,5 litre up to and including 150 litres - Part 3: Cylinders made of seamless stainless steel with an Rm value of less than 1100 MPa

Bouteilles à gaz transportables - Spécifications pour la conception et la fabrication de bouteilles à gaz rechargeables et transportables en acier sans soudure, d´une capacité en eau comprise entre 0,5 litre et 150 litres inclus - Partie 3: Bouteilles en acier inoxydable sans soudure ayant une valeur de Rm intérieure à 1100 MPa

Ortsbewegliche Gasflaschen - Gestaltung und Konstruktion von nahtlosen wiederbefüllbaren ortsbeweglichen Gasflaschen aus Stahl mit einen Fassungsraum von 0,5 Liter bis einschließlich 150 Liter - Teil 3: Nahtlose Flaschen aus nichtrostendem Stahl mit einem Rm - Wert von weniger als 1100 MPa

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1964-3:2000. Evropská norma EN 1964-3:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1964-3:2000. The European Standard EN 1964-3:2000 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

(c) Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                         60559
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 473 zavedena v ČSN EN 473 (01 5004) Nedestruktivní zkoušení. Kvalifikace a certifikace pracovníků nedestruktivního zkoušení. Obecné zásady

EN 1089-1:1996 zavedena v ČSN EN 1089-1:1998 (07 8500) Lahve na přepravu plynů - Označování lahví (kromě lahví na LPG) - Část 1: Značení ražením

EN ISO 11114-1:1997 zavedena v ČSN EN ISO 11114-1:1999 (07 8609) Lahve na přepravu plynů - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 1: Kovové materiály

EN 10052 zavedena v ČSN EN 10052 (42 0004) Terminologie tepelného zpracování železných výrobků

EN 10002-1 zavedena v ČSN EN 10002-1 (42 0310) Kovové materiály. Zkouška tahem. Část 1: Zkouška tahem za okolní teploty

EN 10003-1 nahrazena EN ISO 6506-1:1999, zavedenou v ČSN EN ISO 6506-1 (42 0359) Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 1: Zkušební metoda

EN 10045-1 zavedena v ČSN EN 10045-1 (42 0381) Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu podle Charpyho - Část 1: Zkušební metoda (V a U vruby)

EN 10028-1 zavedena v ČSN EN 10028-1 (42 0937) Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení. Část 1: Všeobecné požadavky, nahrazena EN 10028-1:2000 dosud nezavedenou

EN 10088-1 zavedena v ČSN EN 10088-1 (42 0927) Korozivzdorné oceli - Část 1: Přehled korozivzdorných ocelí

EN 10088-2 zavedena v ČSN EN 10088-2 (42 0927) Korozivzdorné oceli - Část 2: Technické dodací podmínky pro plechy a pásy pro všeobecné použití

EN ISO 3651-2 Stanovení odolnosti korozivzdorných ocelí vůči mezikrystalové korozi - Část 2: Feritické, austenitické a feriticko-austenitické (dvoufázové) oceli - Korozní zkouška v prostředí obsahujícím kyselinu sírovou (ISO 3651-2:1998)

EURONORM 6-55 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN 07 8305 Kovové tlakové nádoby k dopravě plynu. Technická pravidla

ČSN ISO 4705 Znovuplnitelné ocelové bezešvé lahve na plyny (07 8516)

ČSN ISO 10286 Lahve na plyny. Terminologie (69 0008)

Vypracování normy

Zpracovatel: Chevess, v.o.s. Brno; IČO 005444990; Ing. Jan Dania

Technická normalizační komise: TNK 103 Tlakové nádoby na přepravu plynů

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jan Jokeš


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 1964-3

EUROPEAN STANDARD                                                                                        Únor 2000

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 23.020.30

Lahve na přepravu plynů -
Technické podmínky pro navrhování a konstrukci znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví na plyny s vodním objemem
od 0,5 litru do 150 litrů včetně -
Část 3: Bezešvé ocelové lahve vyrobené z korozivzdorných ocelí s hodnotami Rm nižšími než 1100 Mpa

Transportable gas cylinders -
Specification for the design and construction of refillable transportable seamless steel gas cylinders of water capaties from 0,5 litre up to and including 150 litres - Part 3: Cylinders made of seamless stainless steel with
an Rm value of less than 1100 MPa

 

Bouteilles à gaz transportables - Spécifications
pour la conception et la fabrication de bouteilles
à gaz rechargables et transportables en acier
sans soudure, d'une capacité en eau comprise
entre 0,5 litre et 150 litres inclus -
Partie 3: Bouteilles en acier inoxydable
sans soudure ayant une valeur Rm inférieure
à 1100 MPa

Ortsbewegliche Gasflaschen -
Gestaltung und Konstruktion von nahtlosen
wiederbefüllbaren ortsbeweglichen Gasflaschen
aus Stahl mit einem Fassungsraum von 0,5 Liter
bis einschließlich 150 Liter -
Teil 3: Nahtlose Flaschen aus nichtrostendem Stahl mit einem Rm - Wert von weniger
als 1100 MPa

Tato evropská norma byla schválena CEN 1999-12-11.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

)c( 2000 CEN.                          Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli       Ref. č. EN 1964-3:2000E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1    Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 6

2 Normativní odkazy........................................................................................................................................................................ 6

3    Definice a značky....................................................................................................................................................................... 7

4    Materiály...................................................................................................................................................................................... 8

5    Výpočet........................................................................................................................................................................................ 9

6    Konstrukce a provedení.......................................................................................................................................................... 13

7    Zkoušky...................................................................................................................................................................................... 13

8    Prohlášení shody..................................................................................................................................................................... 20

9    Značení ražením...................................................................................................................................................................... 20

Příloha A (normativní) Prototypové a výrobní zkoušky............................................................................................................. 21

Příloha B (normativní) Popis hodnocení výrobních vad a podmínky pro zamítnutí znovuplnitelných
      bezešvých ocelových lahví na plyny...................................................................................................................................... 24

Příloha C (normativní) Ultrazvukové zkoušky............................................................................................................................ 30

Příloha D (informativní) Příklady typů schválení a zkušební certifikáty výroby..................................................................... 35

Literatura.......................................................................................................................................................................................... 40


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 23 "Lahve na přepravu plynů", jejíž sekretariát je v BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2000 dát status národní normy a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2000.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemí, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Tato evropská norma byla navržena pro odkazy do RID a do technických příloh ADR.

Proto normy uvedené v normativních odkazech a pokrývající základní požadavky RID/ADR neuvedené ve stávající normě jsou normativní, pouze jsou-li tyto normy uvedeny v RID nebo v technických přílohách ADR.

Tato norma podporuje cíle EU direktiv 94/55 a 96/49.

Tato evropská norma je jednou částí ze souboru tří norem týkajících se znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví na plyny o vodním objemu od 0,5 litru do 150 litrů včetně pro stlačené, zkapalněné a pod tlakem rozpuštěné plyny:

            Část 1: Bezešvé lahve na plyny zhotovené z oceli s hodnotami Rm nižšími než 1100 MPa;

            Část 2: Bezešvé lahve na plyny zhotovené z oceli s hodnotami Rm 1100 MPa a vyššími;

            Část 3: Bezešvé lahve na plyny zhotovené z nerezavějících ocelí s hodnotami Rm nižšími než 1100 MPa.

 


Strana 6

Úvod

Účelem této normy je vymezení požadavků pro navrhování, konstrukci, výrobu, kontrolu a zkoušení znovuplnitelných ocelových bezešvých lahví na plyny vyrobených z materiálů náležejících do skupiny všeobecně známé jako korozivzdorné oceli.

Vymezují se pouze určující znalosti a zkušenosti s materiály, požadavky konstrukce, výrobního procesu a kontroly během výrobního procesu lahví na plyny společně používaných v členských státech CEN.

1 Předmět normy

Tato norma stanoví minimální požadavky na materiál, výpočet, konstrukci, provedení, výrobu a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví na plyny s vodním objemem od 0,5 litru do 150 litrů včetně pro stlačené, zkapalněné a pod tlakem rozpuštěné plyny. Tato norma se používá při výrobě lahví z korozivzdorných ocelí s hodnotou Rm nižší než 1100 MPa.

POZNÁMKA Tuto normu lze aplikovat rovněž při výrobě lahví s vodním objemem menším než 0,5 litru.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz