Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.160.40                                                                                                                                  Březen 2001

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkouška svarů vířivými proudy analýzou komplexní roviny

ČSN
EN 1711

05 1179

 

Non - destructive examination of welds - Eddy current examination of welds by complex plane analysis

Contrôle non destructif des assemblages soudés - Contrôle par courants de Foucault des assemblages soudés par analyse des signaux dans le plan complexe

Zerstörungsfreie Prüfung von Schweißverbindungen - Wirbelstromprüfung von Schweißverbindungen durch Vektorauswertung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1711:2000. Evropská norma EN 1711:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1711:2000. The European Standard EN 1711:2000 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          60655
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 473 zavedena v ČSN EN 473 (01 5004) Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace pracovníků nedestruktivního zkoušení - Obecné zásady

EN 1289 zavedena v ČSN EN 1289 (051176) Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení svarů kapilární metodou - Stupně přípustnosti

EN 1291 zavedena v ČSN EN 1291 (051183) Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení svarů magnetickou metodou práškovou - Stupně přípustnosti

EN 1330-5 zavedena v ČSN EN 1330-5 (015005) Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 5: Termíny používané při zkoušení vířivými proudy

EN 12062 zavedena v ČSN EN 12062 (051170) Nedestruktivní zkoušení svarů - Obecná pravidla pro kovové materiály

prEN 12084:1995 dosud nezavedena

EN 25817 zavedena v ČSN EN 25817 (05 0110) Svarové spoje ocelí zhotovené obloukovým svařováním - Směrnice pro určování stupňů jakosti

EN 30042 zavedena v ČSN EN 30042 (05 0111) Svarové spoje hliníku a jeho svařitelných slitin zhotovené obloukovým svařováním - Směrnice pro určování stupňů jakosti

Vypracování normy

Zpracovatel:  ATG s.r.o IČO 45314772, Ing. Petr Tichý

Technická normalizační komise: TNK 70 - Svařování

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alexandra Červená


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                     EN 1711

EUROPEAN STANDARD                                                                                             Únor 2000

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 25.160.40

Nedestruktivní zkoušení svarů -
Zkouška svarů vířivými proudy analýzou komplexní roviny

Non - destructiveexamination of welds -
Eddy current examination of welds by complex plane analysis

 

Contrôle non destructif des assemblages soudés - Contrôle par courants de Foucault des assemblages soudés par analyse des signaux
dans le plan complexe

Zerstörungsfreie Prüfung von Schweißverbindungen -
Wirbelstromprüfung von Schweißverbindungen durch Vektorauswertung

Tato evropská norma byla schválena CEN 1999-02-11.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 1999 CEN. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoliv                                  Ref. č. EN 1711:2000 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.

 


Strana 4

Obsah

                                                                                                                                                                                                Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4          Požadavky na pracovníky................................................................................................................................................... 7

5          Postup................................................................................................................................................................................... 7

6          Všeobecné použití............................................................................................................................................................... 7

6.1       Základní údaje..................................................................................................................................................................... 7

6.2       Doplňující údaje.................................................................................................................................................................. 7

6.3       Stav povrchu......................................................................................................................................................................... 7

6.4       Zařízení.................................................................................................................................................................................. 8

6.5       Zkušební postup................................................................................................................................................................ 11

6.6       Zjistitelnost  vad................................................................................................................................................................. 16

6.7       Hodnocení  nepřípustných  indikací............................................................................................................................... 17

6.8       Postup  zkoušení  svarů  z jiných materiálů.................................................................................................................. 22

7          Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 22

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy vyjadřující podstatné požadavky
             nebo jiná ustanovení směrnic EU.................................................................................................................................. 23

 


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována Technickou Komisí CEN/TC 121 „Svařování“, jehož sekretariát se nalézá v DS.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2000 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2000.

Tato Evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou Komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice ( směrnic) EU.

Vztah ke směrnicím EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato norma definuje techniky zkoušení vířivými proudy za účelem zjištění povrchových trhlin a plošných vad blízko povrchu na feritických materiálech (svarový materiál, tepelně ovlivněná zóna, základní materiál).

Tato technika metody vířivých proudů může být také použita pro jiné kovové konstrukční materiály (např. ocel odolávající korozi), vyžaduje-li to konstrukce.

Tato technika může být použita na výrobky s povlakem i bez povlaku, během výroby i při provozní kontrole, na pevnině i mimo pevninu.

Zkouška může být provedena na všech nepřístupných povrchách a na svarech s jakýmkoliv uspořádáním.

Obvykle může být tato zkouška prováděna na svarech po svařování. Velmi drsný povrch však může zabránit uskutečnění zkoušky.

Pokud není specifikováno jinak, pro specifické body v této normě jsou použity obecné principy podle prEN 12084:1995.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz