Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.140.45; 77.140.85                                                                                                                     Duben 2003

Ocelové výkovky volně kované
pro všeobecné použití -
Část 2: Nelegované a ušlechtilé oceli

ČSN
EN 10250-2

42 0287

 

Open die steel forgings for general engineering purposes - Part 2: Non-alloy quality and special steels

Pièces forgées en acier pour usage général - Partie 2: Aciers de qualité non alliés et aciers spéciaux

Freiformschmiedestücke aus Stahl für allgemeine Verwendung - Teil 2: Unlegierte Qualitäts - und Edelstähle

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 10250-2:1999. Evropská norma EN 10250-2:1999 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 10250-2:1999. The European Standard EN 10250-2:1999 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 10250-2 (42 0287) z května 2001.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          60982
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Tato norma obsahuje národní přílohu NA.

Změny proti předchozímu vydání

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 10250-2:1999 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 10250-2 z května 2001 převzala EN 10250-2:1999 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

EN 10003 zavedena v ČSN EN 10003-1 (42 0359)  Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 1: Zkušební metoda, nahrazena EN ISO 6506-1:1999

EN 10021 zavedena v ČSN EN 10021 (42 0905)  Všeobecné technické dodací podmínky pro ocel a ocelové výrobky

EN 10083-1 zavedena v ČSN EN 10083-1 (42 0931)  Oceli k zušlechťování - Část 1: Technické dodací podmínky pro ušlechtilé oceli

EN 10083-2 zavedena v ČSN EN 10083-2 (42 0932)  Oceli k zušlechťování - Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované jakostní oceli

EN 10250-1 zavedena v ČSN EN 10250-1 (42 0286)  Ocelové výkovky volně kované pro všeobecné použití - Část 1: Všeobecné požadavky

Vypracování normy

Zpracovatel: IMOB, Plzeň, IČO 44632373, Josef Oboňa

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

Pracovník Českého normalizačního institutu: Emilie Kremličková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 10250-2

EUROPEAN STANDARD                                                                                      Září 1999

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 77.140.20; 77.140.85

Ocelové výkovky volně kované pro všeobecné použití -
Část 2: Nelegované a ušlechtilé oceli

Open die steel forgings for general engineering purposes -
Part 2: Non-alloy  quality and special steels

 

Pièces forgées en acier pour usage général -
Partie 2: Aciers de qualité non alliés et aciers

spéciaux

Freiformschmiedestücke aus Stahl für
allgemeine Verwendung -
Teil 2: Unlegierte Qualitäts-und Edelstähle

Tato evropská norma byla schválena CEN 1999-09-09

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 1999 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a v jakémkoliv                       Ref. č. EN 10250-2:1999 D
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1    Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 6

2    Normativní odkazy..................................................................................................................................................................... 6

3    Chemické složení...................................................................................................................................................................... 6

4    Tepelné zpracování................................................................................................................................................................... 6

5    Mechanické vlastnosti.............................................................................................................................................................. 8

Příloha A (informativní)  Tepelné zpracování ........................................................................................................................... 11


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisi ECISS/TC 28 „Ocelové výkovky“ jejíž sekretariát vede BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2000 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2000.

Tato evropská norma byly vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnic EU.

Tato evropská norma je považována za normu podporující další použití norem a pro normy výrobků, které samy podporují základní bezpečnostní požadavky směrnic nového přístupu, a ve kterých se uvádí jako normativní odkaz.

Názvy ostatních částí této evropské normy:

Část 1: Všeobecné požadavky

Část 3: Legované ušlechtilé oceli

Část 4: Korozivzdorné oceli

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato část evropské normy stanoví všeobecné technické dodací podmínky na volně kované výkovky, kované tyče a výrobky předkované a dotvářené na válcovací stolici, které jsou vyrobeny z nelegovaných a ušlechtilých ocelí, dodávaných v normalizačně žíhaném stavu, v normalizačně žíhaném a popouštěném stavu, zušlechtěném nebo ve stavu žíhaném naměkko.

POZNÁMKA Většina ocelí, které jsou uvedeny v této části EN 10250, s vlastnostmi v zušlechtěném stavu, v tloušťkách do 160 mm, je identická s ocelemi, které jsou uvedeny v EN 10083-1 a -2. Podrobnější údaje o tvrdosti a technologických vlastnostech jsou uvedeny v těchto evropských normách.

Všeobecné technické dodací podmínky jsou uvedeny v EN 10021.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz