Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 21.060.10; 21.060.20; 23.040.60                                                                                                       Květen 2001

Příruby a přírubové spoje -
Šrouby a matice -
Část 1: Výběr šroubů a matic

ČSN
EN 1515-1

13 1501

 

Flanges and their joints - Bolting - Part 1: Selection of bolting

Brides et leurs assemblages - Boulonnerie - Part 1: Sélection de la boulonnerie

Flansche und ihre Verbindungen - Schrauben und Muttern - Teil 1: Auswahl von Schrauben und Muttern

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1515-1:1999. Evropská norma EN 1515-1:1999 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1515-1:1999. The European Standard EN 1515-1:1999 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          61067
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 1092 zavedena (pouze část 2) v ČSN EN 1092-2 (13 1170) Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 2: Příruby z litiny

prEN 1769-3 dosud nezavedena

prEN 1769-4 dosud nezavedena

EN 10269 dosud nezavedena

EN 20898-1 zavedena v ČSN EN 20898-1 (02 1005) zrušena a nahrazena EN ISO 898-1:1999 zavedenou v ČSN EN ISO 898-1 (02 1005) Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 1: Šrouby

EN 20898-2 zavedena v ČSN EN 20898-2 (02 1005) Spojovací součásti. Mechanické vlastnosti spojovacích součástí. Část 2: Matice se stanovenými hodnotami zkušebního zatížení. Závit s hrubou roztečí (ISO 898-2:1992)

EN 24014 zavedena v ČSN EN 24014 (02 1101) Spojovací součásti. Šrouby se šestihrannou hlavou. Výrobní třída A a B (ISO 4014:1988)

EN 24016 zavedena v ČSN EN 24016 (02 1301) Spojovací součásti. Šrouby se šestihrannou hlavou - Výrobní třída C (ISO 4016:1988)

EN 24032 zavedena v ČSN EN 24032 (02 1401) Spojovací součásti. Šestihranné matice, typ 1. Výrobní třída A a B

EN 24033 zavedena v ČSN EN 24033 (02 1404) Spojovací součásti. Šestihranné matice, typ 2. Výrobní třída A a B

EN 24034 zavedena v ČSN EN 24034 (02 1601) Spojovací součásti. Šestihranné matice. Výrobní třída C

EN ISO 3506-1 zavedena v ČSN EN ISO 3506-1 (02 1007) Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 1: Šrouby

EN ISO 3506-2 zavedena v ČSN EN ISO 3506-2 (02 1007) Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 2: Matice

ISO 261 dosud nezavedena

ISO 965-2 dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Chevess, v.o.s. Brno, IČO 00544990; Ing. Miloslav Janíček

Technická normalizační komise: TNK 49 - Průmyslové potrubí a potrubní součásti

Pracovník Českého normalizačního institutu: Markéta Kuntová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 1515-1

EUROPEAN STANDARD                                                                                        Listopad 1999

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 21.060.10; 21.060.20; 23 040.60

Příruby a přírubové spoje - Šrouby a matice -
Část 1: Výběr šroubů a matic

Flanges and their joints - Bolting -
Part 1: Selection of bolting

 

Brides et leurs assemblages - Boulonnerie -

Partie 1: Sélection de la boulonnerie

Flansche und ihre Verbindungen - Schrauben und Muttern -
Teil 1: Auswahl von Schrauben und Muttern

Tato evropská norma byla schválena CEN 1999-09-25.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 1999 CEN. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                                Ref. č. EN 1515-1:1999 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva .................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy................................................................................................................................................................ 6

2          Normativní odkazy........................................................................................................................................................... 6

3          Výběr typů šroubů a matic............................................................................................................................................. 7

4          Výběr materiálů šroubů a matic................................................................................................................................... 8

5          Technické dodací podmínky....................................................................................................................................... 10

Příloha A (normativní) Svorníky s průběžným závitem........................................................................................................ 11

Příloha B (informativní) Ekvivalentní materiály pro šrouby a matice................................................................................ 12


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 74 „Příruby a přírubové spoje“, jejíž sekretariát je v DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2000 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2000.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu. Tato evropská norma je považována za normu podporující aplikační normy a normy výrobků, které samy podporují splnění základních bezpečnostních požadavků směrnic nového přístupu a které se odkazují na tuto evropskou normu.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemí, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

EN 1515 sestává ze dvou částí:

Část 1: Výběr šroubů a matic

Část 2: Kombinace příruby a materiálu šroubů a matic pro ocelové příruby značené PN.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma je použitelná pro výběr šroubů a matic pro příruby značené PN v souladu s řadou norem EN 1092 a pro příruby označované Class v souladu s řadou norem EN 17591).

Tato norma specifikuje normy pro rozměry, materiály a technické dodací podmínky pro šrouby, svorníky a matice.

Šrouby a matice z této normy se volí pro použití s přírubami podle částí normy EN 1092, a nebo podle částí normy EN 1759, ale nikoliv pro všeobecné účely.

Výběr materiálů je založen na běžně používaných materiálech. Pokrývá všechny řady tlakoteplotních rozsahů všeobecného používání normalizovaných přírub.

Pro zvláštní použití může uživatel volit jiné materiály.

V některých případech byly zahrnuty podobné slitiny, které se liší pouze obsahem uhlíku (např. 0,25 % nebo 0,42 %), vzhledem k rozdílným požadavkům národních norem. Po vydání nových evropských norem se očekává příležitost k rozumnému snížení těchto mnoha jakostí.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz