Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.060.20; 29.240.20                                                                                                                        Únor 2001

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV -
Část 6: Kabely s nosným lanem
a izolací XLPE (svazkové žíly) -
Oddíl 6B: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení (typ 6B-1)
ČSN 34 7614-6B

                                                                                           eqv HD 626.6B S1:1996

Overhead distribution cables of rated voltage U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV -

Part 6: XLPE insulated cables with messenger (bundle assembled cores) -

Section 6B: Bundle assembled cores for overhead distribution (type 6B-1)

Câbles de distribution aérienne de tension assignée U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV -

Partie 6: Câbles guipés de XLPE avec porteur (botte d'âmes) -

Section 6B: Botte d'âmes pour fonctionnement et construction de lignes aériennes de distribution (type 6B-1)

Isolierte Freileitungsseile für oberirdische Verteilungsnetze mit Nennnspannungen U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV -

Teil 6: XLPE Isolierte Kabel mit Tragorgan -

Haubtabschnitt 6B: Isolierte Freileitungsleiter für Verteilungsnetze (Typ 6B-1)

Tato norma obsahuje harmonizační dokument HD 626.6B S1:1996.

This standard contains the Harmonization Document HD 626.6B S1:1996.

 

 

 

 

 

(c) Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                         61088
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 3

1    Všeobecně.................................................................................................................................................................................. 5

2    Konstrukční požadavky............................................................................................................................................................. 6

3    Zkušební požadavky.................................................................................................................................................................. 8

4    Pokyn pro použití...................................................................................................................................................................... 11

5    Proudová zatížitelnost............................................................................................................................................................. 11

6    Příloha........................................................................................................................................................................................ 11


Strana 3

Předmluva

Citované normy

EN 60811 soubor zaveden v souboru ČSN EN 60811 (34 7010) Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů

HD 383 S2 zaveden v ČSN 34 7201 Jádra kabelů. Pokyn pro mezní rozměry jader kruhového průřezu (idt HD 383 S2:1986, HD 383 S2/A1:1989, HD 383 S2/A2:1993, mod IEC 228:1978 a IEC 228 A:1982)

HD 605 S1 zaveden v ČSN 34 7010-82 Elektrické kabely. Doplňující zkušební metody (idt HD 605 S1:1994)

Informativní údaje z HD 626 S1:1996

Tento harmonizační dokument byl vypracován technickou komisí TC 20 Elektrické kabely.

Část 1 HD 626 obsahuje všeobecné požadavky použitelné pro kabely, stavbu a provoz venkovních distribučních vedení, které jsou uvedeny v dílčích Oddílech Částí 3, 4, 5 , 6, 7 a 8. Jsou specifikovány pouze svazky sestav žil. V rámci připravované Části 9 budou doplněny požadavky pro jednožilové kabely.

Dokument obsahuje následující Části uspořádané podle hlavních konstrukčních charakteristik kabelů:

HD 626 Část 1 - Všeobecné požadavky

HD 626 Část 2 - Doplňující zkušební metody

HD 626 Část 3 - Samonosné kabely s izolací PE (svazkové žíly)

HD 626 Část 4 - Samonosné kabely s izolací XLPE (svazkové žíly)

HD 626 Část 5 - Kabely s izolací PE a závěsným lanem (svazkové žíly)

HD 626 Část 6 - Kabely s izolací XLPE a závěsným lanem (svazkové žíly)

HD 626 Část 7 - Samonosné kabely s izolací XLPE (svazkové žíly)

HD 626 Část 8 - Kabely s izolací XLPE, pláštěm z PVC a závěsným lanem (svazkové žíly)

Každá z Částí 3 - 8 obsahuje čísla Oddílů odsouhlasených Technickým výborem (D68/047, Brusel, červen 1991), od národních komitétů se požaduje zavedení v národním jazyce jen těch Částí, které jsou použitelné pro národní aplikace. Zůstává však povinnost oznámit plné znění názvů a čísel HD a také zrušit všechny národní normy, které jsou s těmito HD v rozporu.

Číslování stran je dohodnuto a promítnuto do Částí a dílčích Oddílů, např. strana 5-D-6 je stranou 6 dílčího Oddílu D Části 5.

Odkazy na jiné HD, EN a mezinárodní normy jsou uvedeny v dílčích Částech nebo Oddílech HD.

Text návrhu byl předložen k formálnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako HD 626 S1 dne 1995-11-28.

Rozhodnutím technické rady (D81/139) existuje text tohoto HD jen v angličtině a francouzštině.

Byla stanovena tato data:

-        nejzazší datum oznámení existence HD
na národní úrovni                                                                                         (doa)       1996-06-01

-        nejzazší datum zavedení HD na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení HD k přímému používání
jako normy národní                                                                                      (dop)       1996-12-01

-        nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s HD v rozporu                                                                             (dow)      1996-12-01


Strana 4

Souvisící ČSN

ČSN 34 7614-1 Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV. Část 1: Všeobecné požadavky (idt HD 626.1 S1:1996+HD 626.1 S1:1996/A1:1997)

Informativní údaje

V ČR se používají i jiné průřezy kabelů a jiné hladiny zkušebních napětí.

Vysvětlivky k textu převzaté normy

Norma je ekvivalentní z toho důvodu, že obsah harmonizačního dokumentu je upraven.

V odkazech na EN je uvedeno nesprávné oddělení Částí a Oddílů tečkami. Správně mají být odděleny pomlčkami.

Vypracování normy

Zpracovatel: Energoprojekt a.s., Praha, IČO 45273898, Ing. Stanislav Roškota

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivan Brdička


Strana 5

Normativní odkazy

V oddílu 6B HD 626 jsou uvedeny odkazy na ostatní části tohoto HD a tyto další harmonizační dokumenty a mezinárodní normy:

EN 60811 Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů

(Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables)

HD 383 Jádra kabelů
(Conductors of insulated cables)

HD 605 Elektrické kabely. Doplňující zkušební metody
(Electric cables: Additional test methods)

Odkazy na jiné HD, EN nebo publikace IEC zahrnují ve všech případech poslední vydání těchto norem.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz