Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.20                                                                                                                                    Únor 2001

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební
a měřicí postupy -
Část 3-36: Zkoušení a měření - Metody měření vnitřních a vnějších průměrů ferulí optických konektorů

ČSN
EN 61300-3-3635 9252

                                                                                        idt IEC 61300-3-36:2000

Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-36: Examinations and measurements - Measurement methods for the inside and outside diameters of fibre optic connector ferrules

Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques - Méthodes fondamentales d’essais et de mesures -Partie 3-36: Examens et mesures - Méthodes de mesure des diamètres intérieurs et extérieurs des embouts de connecteurs pour fibres optiques

Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren -
Teil 3-36: Untersuchungen und Messungen - Messverfahren für den Innen- und Aussendurchmesser von Stiften für
LWL-Steckverbinder

Oznámení o schválení

Evropská norma EN 61300-3-36:2000 Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-36: Zkoušení a měření - Metody měření vnitřních a vnějších průměrů ferulí optických konektorů, která je úplným a nezměněným převzetím IEC 61300-3-36:2000, byla schválena Českým normalizačním institutem k přímému používání jako ČSN EN 61300-3-36 bez jakýchkoli modifikací. Evropská norma EN 61300-3-36:2000 má status české technické normy.

Uvedená evropská a původní mezinárodní norma jsou dostupné v Českém normalizačním institutu, oddělení dokumentačních služeb, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Endorsement notice

The European Standard EN 61300-3-36:2000 Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-36: Examinations and measurements - Measurement methods for the inside and outside diameters of fibre optic connector ferrules which is the complete and unchanged adoption of the IEC 61300-3-36:2000, was approved by the Czech Standards Institute for direct use as the ČSN EN 61300-3-36 without any modification. The European Standard EN 61300-3-36:2000 has the status of a Czech Standard.

Both European and original International Standards are available at the Czech Standards Institute, Department of Documentation Services, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Anotace obsahu

Norma popisuje postupy měření vnitřních a vnějších průměrů ferulí optických konektorů. Pro měření vnitřních průměrů prezentuje „GO“ a „NO-GO“ s využitím kolíkových kalibrů a pro měření vnějších průměrů zavádí kromě „GO“ a „NO-GO“ metody s prstencovými kalibry dále i mikrometrické kontaktní a laserové bezkontaktní měření a postup měření změnou polohy. Pro všechny metody předepisuje potřebnou výbavu, podmínky měření a uvádí postup zkoušky a údaje, které se musí pro zkoušení stanovit. 2 strany anglického textu EN a 19 stran anglického a francouzského textu normy IEC.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                        61165
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz