Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.140.85                                                                                                                                  Květen 2003

Ocelové zápustkové výkovky -
Mezní úchylky rozměrů -
Část 1: Výkovky kované
na bucharech
a svislých kovacích lisech

ČSN
EN 10243-1

42 9031

 

Steel die forgings - Tolerances on dimensions - Part 1: Drop and vertical press forgings

Pièces forgées par estampage en acier - Tolérances dimensionnelles - Partie 1: Pièces exécutées à chaud sur
marteaux-pilons ou presses verticales

Gesenkschmiedeteile aus Stahl - Maßtoleranzen - Teil 1: Warm hergestellt in Hämmern und Senkrecht-Pressen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 10243-1:1999. Evropská norma EN 10243-1:1999 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 10243-1:1999. The European Standard EN 10243-1:1999 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 10243-1 (42 9031) z května 2001.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          61201
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 10243-1:1999 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 10243-1 (42 9031) z května 2001 převzala EN 10243-1:1999 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

ISO 3 dosud nezavedena

ISO 8015 zavedena v ČSN ISO 8015 (01 4204) Technické výkresy - Základní pravidlo tolerování

Souvisící ČSN

ČSN EN 10254 Ocelové zápustkové výkovky - Všeobecné technické dodací podmínky

ČSN EN 10083-1+A1 Oceli k zušlechťování - Část 1: Technické dodací podmínky pro ušlechtilé oceli

ČSN EN 10243-2 Ocelové zápustkové výkovky - Mezní úchylky rozměrů - Část 2: Výkovky pěchované na vodorovných kovacích lisech

Vypracování normy

Zpracovatel: FORM, a.s. Brno, IČO 46900365, Marian Štrba

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

Pracovník Českého normalizačního institutu: Emilie Kremličková


Strana 3

                                                                                      Září 1999
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 77.140.85

Ocelové zápustkové výkovky - Mezní úchylky rozměrů -
Část 1: Výkovky kované na bucharech a svislých kovacích lisech

Steel die forgings - Tolerances on dimensions -
Part 1: Drop and vertical press forgings

 

Pièces forgées par estampage en acier -Tolérances

dimensionnelles - Partie 1: Pièces exécutées à

chaud sur marteaux-pilons ou presses verticales

Gesenkschmiedeteile aus Stahl - Maßtoleranzen -

Teil 1: Warm hergestellt in Hämmern und

Senkrecht-Pressen

Tato evropská norma byla schválena CEN 1999-08-22.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 1999 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky      Ref. č. EN 10243-1:1999 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

 


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Značky................................................................................................................................................................................... 7

4          Údaje potřebné pro stanovení mezních úchylek........................................................................................................... 7

4.1       Hmotnost výkovku............................................................................................................................................................... 7

4.2       Tvar dělicí plochy................................................................................................................................................................. 7

4.3       Druhy používané oceli........................................................................................................................................................ 8

4.4       Ukazatel členitosti tvaru..................................................................................................................................................... 8

4.5       Druhy rozměrů..................................................................................................................................................................... 9

5          Druhy mezních úchylek.................................................................................................................................................... 10

5.1       Rozdělení mezních úchylek............................................................................................................................................ 10

5.2       Definice jednotlivých skupin mezních úchylek............................................................................................................ 11

5.3       Úchylky tvaru...................................................................................................................................................................... 19

6          Použití tabulek................................................................................................................................................................... 19

6.1       Tabulky 1 a 2 - Mezní úchylky pro délky, šířky, výšky, otřepy (sestřižení) a přesazení.......................................... 19

6.2       Tabulky 3 a 4 - Mezní úchylky tloušťky a stop po vyhazovačích................................................................................ 21

6.3       Tabulka 5 - Úchylky přímosti, rovinnosti a roztečí....................................................................................................... 22

6.4       Tabulka 6 - Úchylky zaoblení přechodů a hran; úchylky jehel; úchylky střihaných konců.................................... 22

7          Postup při konstrukci zápustkových výkovků................................................................................................................ 22

7.1       Údaje potřebné pro výrobce............................................................................................................................................ 22

7.2       Zhotovení výkresu výkovku............................................................................................................................................... 22

7.3       Uvedení rozměrů na výkrese výkovku............................................................................................................................ 22

7.4       Zápis mezních úchylek na výkrese výkovku................................................................................................................. 22

7.5       Důležitost výkresu výkovku.............................................................................................................................................. 23

Příloha A (informativní) Příklady použití..................................................................................................................................... 28

 


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí ECISS/TC 28 „Ocelové výkovky“, jejíž sekretariát vede BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2000 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2000.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu, uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu. Tato evropská norma je považována za normu podporující další použití norem a pro normy výrobků, které samy  podporují základní bezpečnostní požadavky směrnic nového přístupu, a ve kterých se uvádí jako normativní odkaz.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

1.1 Tato evropská norma stanoví mezní úchylky rozměrů ocelových zápustkových výkovků vyráběných na bucharech a lisech.

První část této evropské normy platí pro výkovky z uhlíkových nebo legovaných ocelí v dodávaném stavu, vyráběných za tepla. Uvedené mezní úchylky platí pro výkovky do hmotnosti 250 kg nebo maximálního rozměru, který nepřesahuje 2 500 mm. Mezní úchylky pro těžší nebo větší výkovky se musí dohodnout při objednávání.

Tato evropská norma neplatí pro pěchované výkovky vyráběné na vodorovných kovacích lisech (viz prEN 10243-2).-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz