Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.140.85                                                                                                                                  Květen 2003

Ocelové zápustkové výkovky -
Mezní úchylky rozměrů -
Část 2: Výkovky pěchované
na vodorovných kovacích lisech

ČSN
EN 10243-2

42 9032

 

Steel die forgings - Tolerances on dimensions - Part 2: Upset forging made on horizontal forging machines

Pièces forgées par estampage en acier - Tolérances dimensionnelles - Partie 2: Pièces exécutées à chaud sur machines
horizontales à forger

Gesenkschmiedeteile - Maßtoleranzen - Teil 2: Warm hergestellt in Waagrecht-Stauchmaschinen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 10243-2:1999. Evropská norma EN 10243-2:1999 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 10243-2:1999. The European Standard EN 10243-2:1999 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 10243-2 (42 9032) z května 2001.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          61271
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 10243-2:1999 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 10243-2 (42 9032) z května 2001 převzala EN 10243-2:1999 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

ISO 3 dosud nezavedena

ISO 8015 zavedena v ČSN ISO 8015 (01 4204) Technické výkresy - Základní pravidlo tolerování

Souvisící ČSN

ČSN EN 10254 Ocelové zápustkové výkovky - Všeobecné technické dodací podmínky

ČSN EN 10083-1+A1 Oceli k zušlechťování - Část 1: Technické dodací podmínky pro ušlechtilé oceli

ČSN EN 10243-1 Ocelové zápustkové výkovky - Mezní úchylky rozměrů - Část 1: Výkovky kované na bucharech a svislých kovacích lisech

Vypracování normy

Zpracovatel: FORM, a.s. Brno, IČO 46900365, Marian Štrba

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

Pracovník Českého normalizačního institutu: Emilie Kremličková


Strana 3

                                                                                      Září 1999
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 77.140.85

Ocelové zápustkové výkovky - Mezní úchylky rozměrů -
Část 2: Výkovky pěchované na vodorovných kovacích lisech

Steel die forgings - Tolerances on dimensions -
Part 2: Upset forging made on horizontal forging machines

 

Pièces forgées par estampage en acier -
Tolérances dimensionnelles -
Partie 2: Pièces exécutées à chaud
sur machines horizontales à forger

Gesenkschmiedeteile - Maßtoleranzen -
Teil 2: Warm hergestellt in Waagrecht-
Stauchmaschinen

Tato evropská norma byla schválena CEN 1999-08-22.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 1999 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky      Ref. č. EN 10243-2:1999 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

 


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Značky................................................................................................................................................................................... 6

4          Definice................................................................................................................................................................................. 7

5          Údaje potřebné pro stanovení mezních úchylek........................................................................................................... 8

5.1       Hmotnost pěchované části............................................................................................................................................... 8

5.2       Druh oceli............................................................................................................................................................................. 8

5.3       Ukazatel členitosti tvaru..................................................................................................................................................... 8

6          Druhy mezních úchylek.................................................................................................................................................... 10

6.1       Rozdělení mezních úchylek............................................................................................................................................ 10

6.2       Definice jednotlivých skupin mezních úchylek............................................................................................................ 10

7          Použití tabulek................................................................................................................................................................... 17

7.1       Tabulka 1 - Mezní úchylky průměru, délky, otřepu (a sestřižení), přesazení a souososti................................... 17

7.2       Tabulka 2 - Mezní úchylky tloušťky................................................................................................................................. 19

7.3       Tabulka 3 - Úchylky přímosti, rovinnosti a roztečí....................................................................................................... 20

7.4       Tabulka 4 - Úchylky zaoblení přechodů a hran; úchylky výronků, jehel; úchylky stříhaných konců.................... 20

8          Postup při konstrukci zápustkových výkovků................................................................................................................ 20

8.1       Údaje potřebné pro výrobce............................................................................................................................................ 20

8.2       Zhotovení výkresu výkovku............................................................................................................................................... 20

8.3       Uvedení rozměrů na výkrese výkovku............................................................................................................................ 20

8.4       Zápis mezních úchylek na výkrese výkovku................................................................................................................. 20

8.5       Důležitost výkresu výkovku.............................................................................................................................................. 20

Příloha A (informativní) Příklady použití..................................................................................................................................... 25


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí ECISS/TC 28 „Ocelové výkovky“, jejíž sekretariát vede BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2000 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2000.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu, uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu. Tato evropská norma je považována za normu podporující další použití norem a pro normy výrobků, které samy podporují základní bezpečnostní požadavky směrnic nového přístupu, a ve kterých se uvádí jako normativní odkaz.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

1.1 Tato evropská norma stanoví mezní úchylky rozměrů ocelových zápustkových výkovků pěchova-ných na vodorovných kovacích lisech.

Druhá část této evropské normy platí pro výkovky z uhlíkových nebo legovaných ocelí v dodávaném stavu, pěchovaných za tepla. Uvedené mezní úchylky platí pro výkovky do hmotnosti 250 kg nebo maximálního rozměru, který nepřesahuje 2 500 mm. Mezní úchylky pro těžší nebo větší výkovky se musí dohodnout při objednávání.

Tato evropská norma neplatí pro kované výkovky na bucharech a svislých kovacích lisech (viz prEN 10243-1).-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz