Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.01                                                                                                                                  Květen 2001

Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení součinitele vlhkostní roztažnosti

ČSN
EN 13009

73 0566

 

Hygrothermal performance of building materials and products - Determination of hygric expansion coefficient

Performance hygrothermique des matériaux et produits pour le bâtiment - Détermination du coefficient d’expansion hydrique

Wärme- und feuchtetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten - Bestimmung des hygrischen Dehnkoeffizienten

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13009:2000. Evropská norma EN 13009:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13009:2000. The European Standard EN 13009:2000 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          61407
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN ISO 9346 zavedena v ČSN EN ISO 9346:1998 (73 0554) Tepelná izolace - Přenos látky - Fyzikální veličiny a definice ( ISO 9346: 1987)

EN ISO 12570 zavedena v ČSN EN ISO 12570 Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení obsahu vlhkosti sušením při zvýšené teplotě (ISO 12570:2000) *)

EN ISO 12571 zavedena v ČSN EN ISO 12571 Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení hygroskopických sorpčních vlastností (ISO 12571:2000)*)

pr EN ISO 12572:2000 nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN ISO

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje slovník použitých termínů.

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, IČO: 25052063,

Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing.Helena Kašparová, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 43 Stavební tepelná technika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová

_______________

*)    Připravuje se.


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 13009

EUROPEAN STANDARD                                                                                          Leden 2000

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.100.01

Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků -
Stanovení součinitele vlhkostní roztažnosti

Hygrothermal performance of building materials and products -
Determination of hygric expansion coefficient

 

Performance hygrothermique des matériaux et produits pour le bâtiment - Détermination du coefficient d’expansion hydrique

Wärme- und feuchtetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten - Bestimmung des hygrischen Dehnkoeffizienten

Tato evropská norma byla schválena CEN 1999-11-26.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2000 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoliv                             Ref. č. EN 13009:2000 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Definice, značky a jednotky................................................................................................................................................ 6

4          Podstata zkoušky................................................................................................................................................................ 7

5          Zkušební zařízení................................................................................................................................................................ 7

6          Zkušební vzorky................................................................................................................................................................... 8

7          Postup................................................................................................................................................................................. 10

8          Výpočet a vyjádření výsledků........................................................................................................................................... 12

9          Přesnost měření................................................................................................................................................................ 14

10        Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 15

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 16

Národní příloha NA (informativní)............................................................................................................................................... 17


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisi CEN/TC 89 „Tepelná ochrana budov a stavebních dílců“, jejíž sekretariát byl zřízen při SIS.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2000 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2001.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Tento dokument je jednou z řady norem o všeobecných zkušebních metodách pro zjištění vlastností stavebních materiálů a stavebních výrobků při působení tepla a vlhkosti.


Strana 6

Úvod

Mnoho stavebních materiálů mění svůj objem v důsledku změn obsahu vlhkosti.

Tato norma stanovuje metodu měření součinitele vlhkostní roztažnosti jako funkci obsahu vlhkosti materiálu. Tento součinitel může být použit pro výpočty deformací nebo napětí materiálů, které vznikají jako důsledek změn jejich obsahu vlhkosti.

Specifikace materiálů mohou vyvolat dodatečné požadavky na odpovídající zkoušku, např. na rozměry nebo počet zkušebních vzorků.

Tato norma je určena k použití pro harmonizované specifikace výrobků, jestliže tyto výrobky s ohledem na své vlastnosti její použití neztěžují.

1 Předmět normy

Tato norma určuje postup pro stanovení chování stavebních materiálů (roztažení nebo smrštění) v závislosti na obsahu vlhkosti. Uvedený postup je použitelný pro minerální, porézní hygroskopické materiály. Pro jiné materiály, které vykazují vlhkostí podmíněné deformace, může být popsaný postup použit v případě, že vezmeme v úvahu jejich specifické chování při působení vlhkosti.

Tato norma se vztahuje na stavy materiálů, u nichž lze předpokládat vratné změny rozměrů (roztažení/smrštění), nikoliv však na stavy, které jsou charakterizovány nevratnými procesy, jako např. počáteční smrštění po výrobě materiálu nebo po prvním vysušení.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz