Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.01; 23.040.01                                                                                                                      Srpen 2001

Vodárenství - Požadavky na vnější

sítě a jejich součásti

ČSN
EN 805

75 5011

 

Water supply - Requirements for systems and components outside buildings

Alimentation en eau - Exigences pour les réseaux extérieurs aux bâtiments et leurs composants

Wasserversorgung - Anforderungen an Wasserversorgungssysteme und deren Bauteile außerhalb von Gebäuden

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 805:2000. Evropská norma EN 805:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 805:2000. The European Standard EN 805:2000 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          61408
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Problematika této normy je též řešena a v některých konkrétních případech do větších podrobností v níže uvedených souvisících ČSN a TNV.

Citované normy

EN 1295-1 zavedena v ČSN EN 1295-1 (75 0210) Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací podmínky - Část 1: Všeobecné požadavky

EN 1508 zavedena v ČSN EN 1508 (75 5356) Vodárenství - Požadavky na systémy a součásti pro akumulaci vody

EN 45011 zavedena v ČSN EN 45011 (01 5256) Všeobecné požadavky na orgány provozující systémy certifikace výrobků

EN 45012 zavedena v ČSN EN 45012 (01 5257) Všeobecné požadavky na orgány provádějící posuzování a certifikaci/registraci systémů jakosti

ISO 48 zavedena v ČSN ISO 48 (62 1433) Pryž z vulkanizovaných nebo termoplastických kaučuků. Stanovení tvrdosti (tvrdost mezi 10 IRHD a 100 IRHD)

EN ISO 9001 zavedena v ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy jakosti - Model zabezpečování jakosti při návrhu, vývoji, výrobě, instalaci a servisu, nahrazena EN ISO 9001:2000, dosud nezavedena

EN ISO 9002 zavedena v ČSN EN ISO 9002 (01 0322) Systémy jakosti - Model zabezpečování jakosti při výrobě, instalaci a servisu, nahrazena EN ISO 9001:2000, dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 75 5025 Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě

ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí

ČSN 75 5411 Vodárenství - Vodovodní přípojky

ČSN 75 5630 Vodovodní podchody pod drahou a pozemní komunikací

ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

Souvisící TNV

TNV 75 0211 Navrhování vodovodního a kanalizačního potrubí uloženého v zemi - Statický výpočet

TNV 75 5402 Výstavba vodovodního potrubí

TNV 75 5410 Bloky vodovodního potrubí

POZNÁMKA Odvětvové normy vodního hospodářství (TNV) jsou dostupné na adrese: Hydroprojekt a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4.

Souvisící předpisy

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 376/2000 Sb., která stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah četnosti její kontroly.

Vypracování normy

Zpracovatel: Hydroprojekt a.s. Praha, IČO 45274576, Ing. Vladimír Beneš

Technická normalizační komise: TNK č. 94 Vodárenství

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Hošek


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 805

EUROPEAN STANDARD                                                                                          Leden 2000

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.060.01; 23.040.01

Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti

Water supply - Requirements for systems and components outside buildings

 

Alimentation en eau - Exigences pour les réseaux extérieurs aux bâtiments et leurs composants

Wasserversorgung - Anforderungen
an Wasserversorgungssysteme und deren
Bauteile außerhalb von Gebäuden

Tato evropská norma byla schválena CEN 1999-06-07.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

                                     Ref. č. EN 805:2000 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.

 


Strana 4

Obsah

           Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 6

Úvod................................................................................................................................................................................................... 7

1......... Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2......... Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 8

3......... Termíny a definice............................................................................................................................................................... 8

3.1...... Přetlaky.................................................................................................................................................................................. 8

3.2...... Rozvodná síť........................................................................................................................................................................ 9

3.3...... Součásti potrubí................................................................................................................................................................. 11

3.4...... Průměry potrubí................................................................................................................................................................. 12

3.5...... Uložení potrubí................................................................................................................................................................... 13

3.6...... Hydraulický výpočet (návrh).............................................................................................................................................. 14

3.7...... Statické posouzení............................................................................................................................................................ 14

4......... Použití norem a předpisů................................................................................................................................................. 14

5......... Požadavky na rozvodnou vodovodní síť......................................................................................................................... 15

5.1...... Jakost vody......................................................................................................................................................................... 15

5.2...... Návrhová doba životnosti................................................................................................................................................. 15

5.3...... Potřeba vody....................................................................................................................................................................... 15

5.4...... Ochrana sítě....................................................................................................................................................................... 16

6......... Úkoly provozu..................................................................................................................................................................... 16

7......... Sanace ............................................................................................................................................................................... 16

8......... Návrh.................................................................................................................................................................................... 16

8.1...... Účel návrhu......................................................................................................................................................................... 16

8.2...... Součinitele nerovnoměrnosti potřeby vody................................................................................................................... 16

8.3...... Hydraulický výpočet........................................................................................................................................................... 16

8.4...... Statické posouzení............................................................................................................................................................ 18

8.5...... Návrh tras sítě.................................................................................................................................................................... 19

8.6...... Ochrana proti škodlivým vlivům prostředí..................................................................................................................... 21

8.7...... Vodojemy............................................................................................................................................................................ 21

8.8...... Čerpací stanice.................................................................................................................................................................. 21

8.9...... Dokumentace..................................................................................................................................................................... 21

9......... Všeobecné požadavky na normy výrobků..................................................................................................................... 22

9.1...... Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 22

9.2...... Materiály.............................................................................................................................................................................. 22

9.3...... Rozměry.............................................................................................................................................................................. 22

9.4...... Statické posouzení............................................................................................................................................................ 23

9.5...... Mechanické požadavky..................................................................................................................................................... 24

9.6...... Vodotěsnost....................................................................................................................................................................... 24

9.7...... Spoje trub............................................................................................................................................................................ 24

9.8...... Ochranná opatření............................................................................................................................................................ 26

9.9...... Trvanlivost........................................................................................................................................................................... 26


Strana 5

           Strana

9.10.... Zkušební metody............................................................................................................................................................... 26

9.11.... Zaměnitelnost výrobků..................................................................................................................................................... 28

9.12.... Řízení jakosti...................................................................................................................................................................... 28

9.13.... Označování......................................................................................................................................................................... 28

10....... Výstavba potrubí................................................................................................................................................................. 28

10.1.... Všeobecné požadavky...................................................................................................................................................... 28

10.2.... Výkopy pro potrubí............................................................................................................................................................. 29

10.3.... Pokládka součástí potrubí............................................................................................................................................... 30

10.4.... Spoje potrubí...................................................................................................................................................................... 31

10.5.... Ochrana proti korozi a znečištění................................................................................................................................... 31

10.6.... Obsyp a hlavní zásyp........................................................................................................................................................ 32

10.7.... Zápisy o provedených zkouškách při stavbě................................................................................................................ 33

11....... Zkoušky potrubí.................................................................................................................................................................. 33

11.1.... Všeobecné požadavky...................................................................................................................................................... 33

11.2.... Požadavky na bezpečnost................................................................................................................................................ 33

11.3.... Tlaková zkouška................................................................................................................................................................ 33

12....... Dezinfekce.......................................................................................................................................................................... 36

12.1.... Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 36

12.2.... Příprava dezinfekce........................................................................................................................................................... 37

12.3.... Volba dezinfekčního prostředku..................................................................................................................................... 37

12.4.... Postupy dezinfekce........................................................................................................................................................... 37

12.5.... Dosažení mikrobiologické nezávadnosti a posudek.................................................................................................. 38

13....... Doplňující požadavky........................................................................................................................................................ 38

14....... Provozování......................................................................................................................................................................... 38

14.1.... Kontrola a sledování......................................................................................................................................................... 38

14.2.... Údržba................................................................................................................................................................................. 39

15....... Aktualizace dokumentace................................................................................................................................................ 39

Příloha A (informativní) Průvodce k EN 805.............................................................................................................................. 40

Příloha B (informativní) Odchylky typu A..................................................................................................................................... 55

Příloha C (informativní) Bibliografie............................................................................................................................................ 56


Strana 6

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 164 „Zásobování vodou“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2000 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 2000.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 7

Úvod

Pro zpracování požadavků této normy byla zvažována důležitost spolehlivého a zabezpečeného zásobování vodou a to jak pro vodu určenou k zásobování obyvatel, tak pro vodu určenou pro obchod, průmysl, zemědělství a pro požární účely.

Byly též vzaty v úvahu v rámci Evropy vzájemně se lišící požadavky právních předpisů pro zásobování vodou a velmi rozdílné složení obyvatelstva a sociální a klimatické podmínky.

Tato norma nemá žádný vliv na vlastnické právo nebo na odpovědnost za potrubí nebo za jiná zařízení rozvodné vodovodní sítě.

1 Předmět normy

Tato norma stanoví:

      všeobecné požadavky na vnější rozvodné vodovodní sítě (viz obrázek 1) zahrnující rozvodnou síť a přípojky pitné vody, zásobní vodojemy, ostatní zařízení a přiváděcí řady surové vody, ale s vyloučením úpraven vody a zdrojů vody;

      všeobecné požadavky na součásti;

      všeobecné požadavky určené k zahrnutí do norem výrobků, které mohou obsahovat přísnější požadavky;

      požadavky na provádění, zkoušení a uvádění do provozu.

Požadavky této normy platí pro:

      navrhování a výstavbu nových rozvodných vodovodních sítí;

      rozšiřování významných pásem tvořících samostatnou část stávající rozvodné vodovodní sítě;

      významnou úpravu a/nebo sanace stávajících rozvodných vodovodních sítí.

POZNÁMKA Pokud stávající rozvodné vodovodní sítě významným způsobem nezhoršují jakost vody, bezpečnost, spolehlivost a přiměřenost zásobování, nepředpokládají se jejich úpravy za účelem uvedení do souladu s touto normou.

Legenda

1 Rozsah použití této normy-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz