Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.060.40                                                                                                                                  Květen 2001

Regulační armatury pro průmyslové procesy

ČSN
EN 1349

13 4511

 

Industrial process cotrol valves

Robinets de régulation des processus industriels

Stellgeräte für die Prozessregelung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1349:2000. Evropská norma EN 1349:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1349:2000. The European Standard EN 1349:2000 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          61627
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 19 zavedena v ČSN EN 19 (13 3004) Značení průmyslových armatur pro obecné použití

EN 558-1 zavedena v ČSN EN 558-1 (13 3031) Průmyslové armatury - Stavební délky kovových armatur pro použití v potrubních systémech - Část 1: Armatury označované - PN

EN 558-2 zavedena v ČSN EN 558-2 (13 3032) Průmyslové armatury - Stavební délky kovových armatur pro použití v potrubních systémech spojovaných přírubami - Část 2: Armatury označované Class

EN 736-1 zavedena v ČSN EN 736-1 (13 3001) Armatury - Terminologie - Část 1: Definice typů armatur

EN 736-2 zavedena v ČSN EN 736-2 (13 3001) Armatury - Terminologie - Část 2: Definice součástí armatur

EN 736-3 zavedena v ČSN EN 736-3 (13 3001) Armatury - Terminologie - Část 3: Definice termínů

prEN 1503-1:1994 nezavedena, nahrazena EN 1503-1:2000 zavedenou v ČSN EN 1503-1 (13 3022) Armatury - Materiály pro tělesa, víka s otvory a víka - Část 1: Oceli specifikované v evropských normách (v návrhu)

prEN 1503-2:1994 nezavedena, nahrazena EN 1503-2:2000 zavedenou v ČSN EN 1503-2 (13 3022) Armatury - Materiály pro tělesa, víka s otvory a víka - Část 2: Oceli nespecifikované v evropských normách (v návrhu)

prEN 1503-3:1994 nezavedena, nahrazena EN 1503-3:2000 zavedenou v ČSN EN 1503-3 (13 3022) Armatury - Materiály pro tělesa, víka s otvory a víka - Část 3: Litiny specifikované v evropských normách (v návrhu)

prEN 1503-4:1997 nezavedena, nahrazena prEN 1503-4:2000 dosud nezavedena

prEN 12266-1:1996 nezavedena, nahrazena prEN 12266-1:1999 dosud nezavedena

prEN 12516-1 dosud nezavedena

prEN 12516-2 dosud nezavedena

prEN 12516-3:1999 dosud nezavedena

EN 60534-1 zavedena v ČSN EN 60534-1 (13 4510) Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 1: Terminologie a všeobecné požadavky

EN 60534-2-1 zavedena v ČSN EN 60534-2-1 (13 4510) Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 2-1: Průtok - Výpočtové vztahy pro průtok tekutin v provozních podmínkách (idt IEC 60534-2-1:1998)

EN 60534-2-2 zavedena v ČSN EN 60534-2-2 (13 4522) zrušena a nahrazena EN 60534-2-1:1998 zavedenou v ČSN EN 60534-2-1 (13 4510) Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 2-1: Průtok - Výpočtové vztahy pro průtok tekutin v provozních podmínkách

EN 60534-2-3 zavedena v ČSN EN 60534-2-3 (13 4523) Regulační armatury pro průmyslové procesy-Část 2-3: Průtok - Zkušební postupy (idt IEC 60534-2-3:1997)

IEC 60534-2-4 dosud nezavedena

IEC 60534-7 dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Chevess, v.o.s. Brno, IČO 00544990, Ing. Miloslav Janíček

Technická normalizační komise: TNK 50 - Armatury

Pracovník Českého normalizačního institutu: Markéta Kuntová


Strana 3

                                                                                          Leden 2000
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 23.060.40

Regulační armatury pro průmyslové procesy

Industrial process control valves

 

Robinets de régulation des processus industriels

Stellgeräte für die Prozessregelung

Tato evropská norma byla schválena CEN 1999-07-08.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2000 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                                 Ref. č. EN 1349:2000 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Definice................................................................................................................................................................................. 8

3.2       Součásti (Components) ................................................................................................................................................... 8

3.3       Další termíny (Other terms) .............................................................................................................................................. 9

4          Značky................................................................................................................................................................................... 9

5          Požadavky............................................................................................................................................................................. 9

5.1       Konstrukce........................................................................................................................................................................... 9

5.2       Funkční charakteristiky..................................................................................................................................................... 10

6          Zkušební postup................................................................................................................................................................ 11

6.1       Pevnost pláště................................................................................................................................................................... 11

6.2       Netěsnost v sedle............................................................................................................................................................. 11

6.3       Zkoušky výkonnosti........................................................................................................................................................... 13

7          Přejímka.............................................................................................................................................................................. 14

8          Třídění.................................................................................................................................................................................. 14

9          Značení a příprava pro dopravu...................................................................................................................................... 15

9.1       Značení................................................................................................................................................................................ 15

9.2       Příprava pro dopravu......................................................................................................................................................... 15

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy vyjadřují základní požadavky
             nebo jiná ustanovení směrnic EU.................................................................................................................................. 16

 


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 69 „Průmyslové armatury“, jejíž sekretariát je v AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2000 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 2000.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice EU.

Vztah této normy k Evropské Směrnici je v příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

Tato evropská norma je zavedena na podkladě EN 60534-1, IEC 60534-2-3, IEC 60534-2-4, IEC 60534-5.

Od IEC 60534-2-3 se liší doplněním základní řady stavebních délek a doplněním jiných typů regulačních armatur.

Funkční charakteristiky z IEC 60534-2-4 a IEC 60534-5 jsou v podstatě stejné.

Terminologie specifická pro regulační armatury vycházející z EN 60534-1 je do normy začleněna. Všeobecná terminologie armatur se nachází v EN 736-1, EN 736-2 a EN 736-3.

1 Předmět normy

Tato norma je použitelná pro všechny regulační armatury v průmyslových procesech (dále nazývané jako regulační armatury). Stanovuje definice a třídy netěsnosti. Uvádí stavební délky a požadavky na kontrolu, zkoušení a značení.

Tato norma se vztahuje na regulační armatury od PN 10 do PN 100 a na Class 150 až Class 600.

Rozsah jmenovitých světlostí DN odpovídá rozměrům základních řad podle EN 558-1 a EN 558-2.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz