Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 87.020; 25.220.10                                                                                                                        Květen 2001

Příprava ocelových podkladů
před nanesením nátěrových hmot
a obdobných výrobků - Zkoušky
pro vyhodnocení čistoty povrchu -
Část 9: Provozní metoda
pro konduktometrické stanovení solí rozpustných ve vodě

ČSN
EN ISO 8502-903 8222

idt ISO 8502-9:1998

Preparation of steel  substrates before application of paints and related products - Test for the assessment of surface cleanliness - Part 9: Field method for the conductometric determination of water-soluble salts

Préparation des subjectiles d’acier avant application de peintures et de produits assimilés - Essais pour apprécier la propreté d’une surface - Partie 9: Méthode in situ pour la détermination des sels solubles dans l’eau par conductimétrie

Vorbereitung von Stahloberflächen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen - Prüfungen zur Beurteilung der Oberflächenreinheit - Teil 9: Feldverfahren zum Bestimmen von wasserlöslichen Salzen durch Leitfähigkeitsmessung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 8502-9:2000. Evropská norma EN ISO 8502-9:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 8502-9:2000. The European Standard EN ISO 8502-9:2000 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          61738
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ISO 8502-6:1995 zavedena v ČSN ISO 8502-6:1998 (03 8222) Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 6: Extrakce rozpustných nečistot pro analýzu - Breslova metoda

ISO 3696:1987 zavedena v ČSN ISO 3696 (68 4051) Jakost vody pro analytické účely. Specifikace a zkušební metody

Vypracování normy

Zpracovatel: SVÚOM s.r.o., IČO 25794787, Ing. Kateřina Kreislová

Technická normalizační komise: TNK 32 Ochrana proti korozi

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Milan Heřt


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                         EN ISO 8502-9

EUROPEAN STANDARD                                                                                 Srpen 2000

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 87.020

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot
a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu -
Část 9: Provozní metoda pro konduktometrické stanovení solí rozpustných ve vodě
(ISO 8502-9:1998)

Preparation of steel  substrates before application of paints and related products - Test for the assessment of surface cleanliness -
Part 9: Field method for the conductometric determination of water-soluble salts
(ISO 8502-9:1998)

 

Préparation des subjectiles d´acier avant application de peintures et de produits assimilés - Essais pour apprécier la propreté d´une surface - Partie 9: Méthode in situ pour la détermination des sels solubles dans l´eau par conductimétrie
(ISO 8502-9:1998)

Vorbereitung von Stahloberflächen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen - Prüfungen zur Beurteilung der Oberflächenreinheit -
Teil 9: Feldverfahren zum Bestimmen von wasserlöslichen Salzen durch Leitfähigkeitsmessung (ISO 8502-9:1998)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-08-06.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2000 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                     Ref. č. EN ISO 8502-9:2000 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Text mezinárodní normy vypracovaný technickou komisi  ISO/TC 35 „Nátěrové hmoty“ Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) byl převzat technickým výborem CEN/TC 139 "Nátěrové hmoty", jehož sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2001 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2001.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

ISO 8502 se skládá z následujících částí s obecným názvem Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu:

      Část 1: Provozní metody pro rozpustné korozní produkty železa (technická zpráva);

      Část 2: Laboratorní stanovení chloridů na očištěném povrchu;

      Část 3: Stanovení prachu na ocelovém povrchu připraveném pro natírání (metoda snímání samolepící páskou);

      Část 4: Směrnice pro odhad pravděpodobnosti kondenzace vlhkosti před nanášením nátěrů;

      Část 5: Stanovení chloridů na ocelovém povrchu připraveném pro natírání - metoda detekce iontů trubičkou;

      Část 6: Extrakce rozpustných nečistot pro analýzu - Breslova metoda;

      Část 7: Provozní metoda pro stanovení olejů a mastnoty;

      Část 8: Provozní metoda pro refraktometrické stanovení vlhkosti;

      Část 9: Provozní metoda pro konduktometrické stanovení solí rozpustných ve vodě;

      Část 10: Provozní metoda pro stanovení chloridů.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 8502-9:1998 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

POZNÁMKA Odkazy na mezinárodní normy jsou uvedeny v příloze ZA (normativní).


Strana 5

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1       Předmět normy....................................................................................................................................................................... 6

2       Normativní odkazy.................................................................................................................................................................. 7

3       Podstata zkoušky.................................................................................................................................................................... 7

4       Rozpouštědlo.......................................................................................................................................................................... 7

5       Zařízení a pomůcky................................................................................................................................................................ 7

6       Zkušební postup..................................................................................................................................................................... 7

7       Vyjádření výsledků.................................................................................................................................................................. 8

8       Přesnost měření..................................................................................................................................................................... 9

9       Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................... 10

Příloha ZA (normativní)................................................................................................................................................................. 11

Normativní odkazy na mezinárodní publikace s jejich příslušnými evropskými publikacemi......................................... 11


Strana 6

Úvod

Funkčnost ochranných povlaků vytvořených z nátěrů a obdobných výrobků nanesených na ocelovém podkladu závisí významně na stavu ocelového povrchu bezprostředně před nanesením nátěrů. Základní faktory ovlivňující plnění jejich funkce jsou:

a)    přítomnost rzi a okují

b)    přítomnost nečistot na povrchu včetně solí, prachu a mastnot

c)    profil povrchu.

Mezinárodní normy ISO 8501, ISO 8502 a ISO 8503 uvádějí metody pro posouzení uvedených faktorů. ISO 8504 poskytuje informace o dostupných metodách čištění ocelových podkladů indikující dosažitelnou specifickou úroveň čistoty.

Tyto mezinárodní normy neobsahují žádná doporučení, týkající se aplikace následných ochranných systémů a souvislosti s požadavky na kvalitu povrchu přímo související s volbou aplikovaných povlaků. Neobsahují ani požadavky na jakost povrchu v těch specifických situacích, kdy jakost povrchu má dokonce vliv na výběr ochranného povlaku, který má být nanesen, a na jeho trvanlivost. Takováto doporučení jsou předmětem národních norem a dobré výrobní praxe. Uživatelé této mezinárodní normy musí zajistit, aby specifikovaná kvalita byla:

-      slučitelná s danými atmosférickými podmínkami, ve kterých bude ocel exponována a s ochrannými povlaky, které budou použity;

-      dosažitelná specifikovanou technologií čištění.

Níže uvedené čtyři mezinárodní normy se vztahují na následující aspekty příprav povrchu ocelových podkladů:

ISO 8501 - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu

ISO 8502 - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu

ISO 8503 - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů

ISO 8504 - Metody přípravy povrchu

Každá z těchto mezinárodních norem se skládá z řady částí.

Tato část ISO 8502 popisuje provozní metodu pro posouzení celkového množství solí rozpustných ve vodě. Tyto soli jsou uvažovány jako jeden typ nečistoty. Touto metodou mohou být po rozpuštění snadno a rychle stanoveny agresivní nečistoty vyvolávající korozi a tvorbu puchýřů (iontové látky). Převažující méně agresivní nebo obtížně rozpustné složky znečištění nebudou touto metodou stanoveny. Podrobnější informace o zkušební metodě, jejích možnostech a omezeních, jsou uvedeny v publikaci Bresle, Å., Conductometric determination of salts on steel surfaces, MP (Materials Performance), June 1995, Vol. 34, No. 6, pp. 35-37, NACE International, Houston TX, USA.

Zarezivělé ocelové podklady, především podklady se stupněm zarezivění C nebo D (viz ISO 8501-1), mohou být ještě znečištěny solemi rozpustnými ve vodě a korozními produkty, a to i v případě přípravy povrchu otryskáním na stupeň čistoty Sa 3 (viz ISO 8501-1 a ISO 8501-2). Tyto nečistoty jsou většinou bezbarvé a vyskytují se na nejspodnějších místech korozních důlků. Jestliže nejsou odstraněny před nanášením nátěrů, mohou chemicky reagovat a vyvolat vznik puchýřů a tvorbu rzi, což poruší přilnavost nanášených ochranných povlaků k podkladu.

1 Předmět normy

Tato část ISO 8502 popisuje provozní metodu pro stanovení celkového množství různých solí rozpustných ve vodě (především chloridů a síranů) na ocelovém povrchu před a/nebo po přípravě povrchu.

Touto metodou nemohou být stanovena množství jednotlivých solí - chloridů, síranů, apod.

Touto metodou se stanoví pouze nečistoty iontového charakteru, které představují větší část nečistot.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz