Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 55.120                                                                                                                                      Květen 2001

Obaly - Měkké válcové kovové tuby - Rozměry a tolerance

ČSN
EN 13046

77 1007

 

Packaging - Flexible cylindrical metallic tubes - Dimensions and tolerances

Emballage - Tubes souples métalliques cylindriques - Dimensions et tolérances

Packmittel - Zylindrische Metalltuben - Maße und Grenzabmaße

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13046:2000. Evropská norma EN 13046:2000 má status české technické normy.

This Standard is the Czech version of the European Standard EN 13046:2000. The European Standard EN 13046:2000 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          61768
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ISO 209-1 dosud nezavedena

EN ISO 11683 zavedena v ČSN EN ISO 11683 (77 4001) Balení - Hmatatelné výstrahy - Požadavky

EN 12374 zavedena v ČSN EN 12374 (77 0010) Obaly - Měkké tuby - Terminologie

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jana Lukešová - J.L.LOGISTIKA, IČO 41814975,

Technická normalizační komise: TNK 78 Obaly a balení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Jan Škrdle


Strana 3

                                                                                      Červenec 2000
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 55.120

Obaly - Měkké válcové kovové tuby - Rozměry a tolerance

Packaging - Flexible cylindrical metallic tubes - Dimensions and tolerances

 

Emballage - Tubes souples métalliques cylindriques - Dimensions et tolérances

Packmittel - Zylindrische Metalltuben - Maße und Grenzabmaße

Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-06-15.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2000 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoliv                             Ref. č. EN 13046:2000 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

edmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1 Předmět normy............................................................................................................................................................................. 6

2 Normativní odkazy........................................................................................................................................................................ 6

3 Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 6

4 Rozměry......................................................................................................................................................................................... 7

5 Materiály......................................................................................................................................................................................... 8

6 Povrchová úprava......................................................................................................................................................................... 8


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla připravena  technickou komisí CEN TC 261 „Obaly“, jejíž sekretariát vede AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2001 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2001.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Tato norma vychází z odborného doporučení Evropské asociace pro tuby (ETA).

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje průměry, délky, tloušťky stěn, tloušťky límce hrdla a sestavení válcových kovových měkkých (stlačitelných) tub.

Normu lze využít pro tuby používané pro balení farmaceutických, kosmetických, zdravotních, potravinářských a dalších výrobků pro použití v domácnosti i pro průmyslové účely.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz