Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 07.100.98; 13.040.30                                                                                                                    Květen 2001

Ovzduší na pracovišti -
Směrnice pro měření vzdušných mikroorganizmů a endotoxinů

ČSN
EN 13098

83 3624

 

Workplace atmosphere - Guidelines for measurement of airborne micro-organisms and endotoxin

Atmosphères des lieux de travail - Règles pour le mesurage de micro-organismes et d’endotoxine en suspension dans l’air

Arbeitsplatzatmosphäre - Leitlinien für die Messung von Mikroorganismen und Endotoxin in der Luft

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13098:2000. Evropská norma EN 13098:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13098:2000. The European Standard EN 13098:2000 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          61823
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 481 zavedena v ČSN EN 481 (83 3621)  Ovzduší na pracovišti - Vymezení velikostních frakcí pro měření poletavého prachu

EN 482 zavedena ČSN EN 482 (83 3625)  Ovzduší na pracovišti - Všeobecné požadavky na postupy pro měření chemických látek

EN 689 zavedena v ČSN EN 689 (83 3631)  Ovzduší na pracovišti - Pokyny pro stanovení inhalační expozice chemickým látkám pro porovnání s limitními hodnotami a strategie měření

EN 1232 zavedena v ČSN EN 1232 (83 3627)  Ovzduší na pracovišti - Čerpadla pro osobní odběr vzorků chemických látek - Požadavky a zkušební metody

EN 12919 zavedena v ČSN EN 12919 (83 3628)  Ovzduší na pracovišti - Čerpadla pro odběr vzorků chemických látek s objemovým průtokem nad 5 l/min - Požadavky a zkušební metody

ISO 7218 zavedena v ČSN EN 7218 (56 0103)  Mikrobiologie potravin a krmiv - Všeobecné pokyny pro mikrobiologické zkoušení

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Zdeněk Chlubna - ERGOTEST, IČO 11131292

Technická normalizační komise: TNK 2 Bezpečnost technických zařízení. Ergonomie

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Josef Vašák


Strana 3

                                                                                          Září 2000
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 07.100.99; 13.040.30

Ovzduší na pracovišti -
Směrnice pro měření vzdušných mikroorganizmů a endotoxinů

Workplace atmosphere -
Guidelines for measurement of airborne micro-organisms and endotoxin

 

Atmosphères des lieux de travail -
Règles pour le mesurage de micro-organismes
et d’endotoxine en suspension dans l’air

Arbeitsplatzatmosphäre -
Leitlinien für die Messung von Mikroorganismen und Endotoxin in der Luft

Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-08-17. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2000 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoliv                             Ref. č. EN 13098:2000 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva ........................................................................................................................................................................................ 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1    Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 6

2    Normativní odkazy..................................................................................................................................................................... 6

3    Termíny a definice..................................................................................................................................................................... 6

4    Značky a zkratky......................................................................................................................................................................... 8

5    Měření mikroorganizmů a endotoxinů................................................................................................................................... 8

6    Vzorkování................................................................................................................................................................................... 9

7    Analytická metoda.................................................................................................................................................................... 11

8    Vyjadřování výsledků............................................................................................................................................................... 14

9    Zpráva o měření....................................................................................................................................................................... 14

Příloha A (informativní) Doporučení pro výběr měřicích metod............................................................................................ 15

Příloha B (informativní) Příklad formuláře pro odběr vzorku.................................................................................................. 21

Příloha C (informativní) Seznam všeobecně používaných kultivačních medií.................................................................... 22

Příloha D (informativní) Počítání kolonií - vzorce a příklady.................................................................................................... 23

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 24


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 137 „Hodnocení expozice pracoviště“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2001 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2001.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska

Příloha A, B, C a D jsou informativní.

Tato norma obsahuje bibliografii.


Strana 6

Úvod

Hodnocení expozice vzdušným mikrobiálním kontaminantům v pracovním prostředí representativním způsobem je náročný úkol. Je proto nutné shromáždit příslušné informace, aby se zhodnotilo a minimalizovalo vystavení vlivu biologických činitelů. Používané odběrové zařízení často zavádí svoje vlastní kritická omezení, jako je tomu u hodnocení aerosolových frakcí. Některá odběrová zařízení mohou být schopna měřit pouze kultivovatelné mikroorganizmy, zatímco jiná dovolují charakterizovat celkový počet organizmů i kultivovatelnou frakci. Analytické postupy mohou přidat další problémy a nejistoty, například když používaná metoda nedovoluje identifikaci přítomných biologických činitelů, nebo může způsobovat nečekané interference mezi různými biologickými činiteli. Avšak dodržováním obecných principů naznačených v této normě pro výběr vzorkování a analytických postupů mohou být tyto nejistoty omezeny a pod kontrolou, a umožní se provádět srovnatelná a reprezentativní měření.

1 Předmět normy

Tato evropská norma poskytuje návod pro stanovení expozice vzdušným mikroorganizmům na pracovišti a zahrnuje stanovení celkového počtu a kultivovatelného počtu mikroorganizmů v pracovním ovzduší. Norma také poskytuje metody měření vzdušných endotoxinů v pracovním prostředí.

Tuto evropskou normu nelze aplikovat na viry, specifické patogenní mikroorganizmy a toxiny jiné než endotoxiny, ačkoliv některé principy měření mohou být shodné.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz