Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.160.50                                                                                                                                   Srpen 2001

Tavidla pro měkké pájení -
Zkušební metody -
Část 10: Zkoušky účinnosti tavidla, metoda roztékavosti pájky

ČSN
EN ISO 9455-10

05 0060

                                                                                               idt ISO 9455-10:1998

Soft soldering fluxes - Test methods - Part 10: Flux efficacy tests, solder spread method

Flux de brasage tendre - Méthodes ďessai - Partie 10: Essais ďefficacité du flux, méthodes ďétalement

Flußmittel zum Weichlöten - Prüfverfahren - Teil 10: Bestimmung der Wirksamkeit des Flußmittels, Ausbreitungsprüfung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 9455-10:2000. Evropská norma EN ISO 9455-10:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 9455-10:2000. The European Standard EN ISO 9455-10:2000 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          61938
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ISO 197-1:1983 nezavedena

ISO 1634-1:1987 zavedena v ČSN ISO 1634-1 (42 1314) Desky, plechy a pásy z mědi a slitin mědi tvářených. Část 1: Technické dodací předpisy pro desky, plechy a pásy pro všeobecné použití; zrušena 2000-03

ISO 3611:1978 zavedena v ČSN ISO 3611 (25 1402) Třmenové mikrometry pro vnější měření

ISO 9453:1990 zavedena v ČSN EN 29453 (05 5605) Pájení - Slitiny pro měkké pájení - Chemické složení a dodávané tvary

ISO 9454-1:1990 zavedena v ČSN EN 29454-1 (05 0046) Tavidla pro měkké pájení - Klasifikace a požadavky - Část 1: Klasifikace, označování a balení

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Zdeněk Láska, IČO 65595971; Dobříš

Technická normalizační komise: TNK 70 Svařování

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alexandra Červená


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                       EN ISO 9455-10

EUROPEAN STANDARD                                                                               Duben 2000

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 25.160.50

Deskriptory: soldering, soldering fluxes, tests, determination, effectiveness

Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody -
Část 10: Zkoušky účinnosti tavidla, metoda roztékavosti pájky
(ISO 9455-10:1998)

Soft soldering fluxes - Test methods -
Part 10: Flux efficacy tests, solder spread method
(ISO 9455-10:1998)

 

Flux de brasage tendre - Méthodes ďessai -
Partie 10: Essais ďefficacité du flux, méthode ďétalement
(ISO 9455-10:1998)

Flußmittel zum Weichlöten - Prüfverfahren -

Teil 10: Bestimmung der Wirksamkeit des Flußmittels, Ausbreitungsprüfung

(ISO 9455-10:1998)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-03-10.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 1999 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                   Ref. č. EN ISO 9455-10:2000 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Text mezinárodní normy vypracovaný technickou komisi ISO/TC 44 „Svařování a příbuzné procesy“ Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) byl převzat jako evropská norma technickým výborem CEN/TC 121 „Svařování“, jejíž sekretariát je veden DS.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2000 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2000.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 9455-10:1998 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

POZNÁMKA Normativní odkazy k mezinárodním normám jsou uvedeny v příloze ZA (normativní).


Strana 5

1 Předmět normy

Tato část ISO 9455 specifikuje metodu pro stanovení účinnosti tavidla pro měkké pájení. Metoda je známá jako metoda roztékavosti pájky a lze ji použít pro všechna tavidla definovaná ISO 9454-1.

POZNÁMKY

1      Tuto část ISO 9455 lze použít pouze pro tekutá tavidla > 10 % (m/m).

2      Alternativní metoda pro stanovení účinnosti tavidla, použitelná pouze pro tekutá tavidla, známá jako metoda smáčecí, je specifikována v ISO 9455-16.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz