Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.50                                                                                                                                   Srpen 2001

Vrata - Odolnost proti průniku vody - Klasifikace

ČSN
EN 12425

74 7022

 

Industrial, commercial and garage doors and gates - Resistance to water penetration - Classification

Portes équipant les locaux industriels, commerciaux et les garages - Résistance à la pénétration de ľeau - Classification

Tore - Widerstand gegen eindringendes Wasser - Klassifizierung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12425:2000. Evropská norma EN 12425:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12425:2000. The European Standard EN 12425:2000 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          62130
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 12433-1 zavedena v ČSN EN 12433-1:2001 (74 7014) Vrata - Terminologie - Část 1: Typy vrat

EN 12433-2 zavedena v ČSN EN 12433-2:2001 (74 7014) Vrata - Terminologie - Část 2: Části vrat

EN 12489 zavedena v ČSN EN 12489:2001 (74 7026) Vrata - Odolnost proti průniku vody - Zkušební metoda

prEN 13241:1998 nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN

Souvisící ČSN

ČSN 74 6610 Kovová vrata - Základní ustanovení

Vypracování normy

Zpracovatel: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zkušebna stavebně truhlářských výrobků, IČO 62156489, Doc. Ing. Josef Polášek, CSc. 

Technická normalizační komise: TNK 60 Otvorové výplně a lehké obvodové pláště

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová


Strana 3

                                                                                      Červenec 2000
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.060.50

Vrata - Odolnost proti průniku vody - Klasifikace

Industrial, commercial and garage doors and gates -
Resistance to water penetration - Classification

 

Portes équipant les locaux industriels,
commerciaux et les garages -
Résistance à la pénétration de ľeau -
Classification

Tore - Widerstand gegen eindringendes Wasser - Klassifizierung

Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-07-19. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2000 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                              Ref. č. EN 12425:2000 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Klasifikace............................................................................................................................................................................ 7

5          Značení................................................................................................................................................................................. 7

 


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisi CEN/TC 33 „Dveře, okna, doplňky, stavební kování a lehké obvodové pláště“, jejíž sekretariát byl zřízen při AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2001 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2001.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Tato norma nenahrazuje žádnou existující evropskou normu.

Tato norma je jednou z řady funkčních norem určených v normě výrobku prEN 13241:1998.

Evropská norma, stejně jako příslušné národní předpisy a normy, umožňuje stanovit aktuální úrovně expozice pro jednotlivé umístění výrobků.


Strana 6

1 Předmět normy

1.1 Všeobecně

Tato evropská norma stanovuje klasifikaci odolnosti proti průniku vody pro vrata v uzavřené poloze, která byla zkoušena podle EN 12489.

Vrata jsou určena pro osazení do míst s pohybem osob, jejichž hlavním účelem je bezpečný přístup zboží a vozidel, doprovázených osobami, v průmyslových, komerčních a obytných objektech.

Vrata mohou být ovládána ručně nebo motoricky.

Tato norma se vztahuje na všechna vrata dodaná podle prEN 13241:1998.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz