Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 75.140                                                                                                                                   Prosinec 2001

Zkoušení jemných částic
pro asfaltové směsi -
Zkouška ztrátou sušením

 

ČSN 72 1187

 

 

Tests for filler aggregate used in bituminous mixtures - Loss by drying

Essais sur les fillers utilisés dans les mélanges bitumineux - Perte au séchage

Prüfverfahren für mineralische Füller in bitumenhaltigen Mischungen - Verlust durch die Trocknung

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          62136
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 3

1......... Předmět normy.................................................................................................................................................................... 4

2......... Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 4

3......... Termíny a definice............................................................................................................................................................... 4

4......... Podstata zkoušky................................................................................................................................................................ 5

5......... Chemikálie........................................................................................................................................................................... 5

6......... Zkušební zařízení a pomůcky............................................................................................................................................ 5

7......... Příprava zkušebních navážek............................................................................................................................................ 5

8......... Postup zkoušky.................................................................................................................................................................... 5

8.1...... Popis postupu zkoušky...................................................................................................................................................... 5

8.2...... Výpočet a vyjádření ztráty sušením.................................................................................................................................. 6

9......... Výpočet a vyjádření výsledků............................................................................................................................................. 6

10....... Protokol o zkoušce.............................................................................................................................................................. 7

10.1.... Závazné údaje...................................................................................................................................................................... 7

10.2.... Informativní údaje................................................................................................................................................................ 7

Příloha A (informativní) Příklad protokolu o zkoušce................................................................................................................ 8

 


Strana 3

Předmluva

Zkušební metoda stanovená v této normě je upravenou verzí zkušební metody obsažené v ČSN 72 1173 (viz změna 1) a v ČSN 73 6121(viz příloha B). Oproti zkušební metodě obsažené v uvedených ČSN byly provedeny tyto změny:

      termíny a definice byly převzaty z navazujících ČSN EN;

      horní síto frakce zkušební navážky bylo změněno z 0,09 mm na 0,125 mm v návaznosti na zkušební postupy pro zkoušení jemných částic kameniva;

      v souvislosti se změnou horního síta frakce zkušební navážky byla upravena doba mletí ve vibračním laboratorním mlýně z 300 s na (120 ±1) s.

Předpokládá se, že s vydáním souborů evropských norem pro kamenivo a pro asfaltové směsi budou ČSN 72 1173 a ČSN 73 6121 zrušeny.

Souvisící ČSN

ČSN 72 1173 Stanovení odplavitelných částic a hliněných hrudek v kamenivu

ČSN EN 932-5 (72 1192) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 5: Běžné zkušební zařízení a kalibrace

ČSN EN 933-9 (72 1193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 9: Posouzení jemných částic - Zkouška methylenovou modří

ČSN 73 6121 Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy

Souvisící evropská norma

prEN 13043:2000 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pro silnice, letiště a jiné dopravní plochy
(Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads, airfields and other trafficked areas)

Vypracování normy

Zpracovatel: SILMOS s.r.o., IČO 452 76 293, Ing. Karel Blažek

Technická normalizační komise: TNK 99 Kámen a kamenivo, TNK 51 Pozemní komunikace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Krupičková

 


Strana 4

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje postup zjištění míry nevhodných jemných částic ztrátou sušením na frakci 0/2 mm drobného kameniva nebo směsi kameniva s D £ 4 mm s drcenými a ostrohrannými zrny.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz