Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.060.20                                                                                                                              Červenec 2001

Přístupové sítě širokopásmového

rádia (BRAN) - Vysokovýkonová rádiová místní síť (HIPERLAN) Typ 1 -Specifikace zkoušení shody -
Část 2: Specifikace proformy

prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

ČSN
ETS 300 836-287 4601

 

Broadband Radio Access Networks (BRAN) - HIgh PErformance Radio Local Area Network (HIPERLAN) Type 1 -Conformance testing specification -
Part 2: Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) proforma specification

Tato norma je českou verzí evropské telekomunikační normy ETS 300 836-2:1998. Evropská telekomunikační norma ETS 300 836-2:1998 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Telecomunication Standard ETS 300 836-2:1998. The European Telecomunication Standard ETS 300 836-2:1998 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ETS 300 836-2 ed. 1 (87 4601) z června 1999.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                              62157
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí ETS 300 836-2:1998 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN ETS 300 836-2 ed. 1 z června 1999 převzala ETS 300 836-2:1998 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

ETS 300 652:1996 a prA1:1996 zavedena včetně změny A1 v ČSN ETS 300 652 ed. 1:1997 (87 5058) Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Vysokovýkonová rádiová místní síť (HIPERLAN) Typ 1 - Funkční specifikace

ISO/IEC 9646-1:1994 nahrazena ISO/IEC 9646-1:1996 zavedenou v ČSN EN ISO/IEC 9646-1:1997 (36 9647) Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Metodologie a základní struktura zkoušení shody - Část 1: Obecné pojmy

ISO/IEC 9646-7:1995 zavedena v ČSN ISO/IEC 9646-7:1998 (36 9647) Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Metodologie a základní struktura zkoušení shody - Část 7: Prohlášení o shodě implementace

Další informace

Tato evropská telekomunikační norma (ETS) byla zpracována návrhovým týmem ETSI „Přístupové sítě širokopásmového rádia“ (BRAN) Evropského ústavu pro telekomunikační normy (ETSI).

Tato evropská telekomunikační norma (ETS) byla vydána Evropským ústavem pro telekomunikační normy (ETSI) v květnu 1998.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje seznam anglických termínů a jejich českých ekvivalentů použitých v této normě.

Vypracování normy

Zpracovatel: TENOR, IČO 64924327, Lucie Krausová

Technická normalizační komise: TNK 96 Telekomunikace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Stanislav Novák


Strana 3

EVROPSKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ NORMA

ETS 300 836-2

EUROPEAN TELECOMMUNICATION STANDARD

Květen 1998

Zdroj: BRAN                                                                                                     Odkaz: DE/BRAN-10-02A

ICS: 33.020

Klíčová slova: HIPERLAN, LAN, radio, testing

Přístupové sítě širokopásmového rádia (BRAN);
Vysokovýkonová rádiová místní síť (HIPERLAN) Typ 1;
Specifikace zkoušení shody;
Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Broadband Radio Access Networks (BRAN);
HIgh PErformance Radio Local Area Network (HIPERLAN) Type 1; Conformance testing specification;
Part 2: Protocol Implementation Conformance Statement (PICS)
proforma specification

 

 

 

 

 

ETSI

Evropský ústav pro telekomunikační normy

European Telecommunications Standards Institute

Sekretariát ETSI

Poštovní adresa: F-06921 Sophia Antipolis CEDEX - FRANCIE

Adresa úřadu: 650 Route des Lucioles - Sophia Antipolis - Valbonne - FRANCIE

Internet: secretariat@etsi.fr - http://www.etsi.fr - http://www.etsi.org

Tel.: +33 4 92 94 42 00 - Fax: +33 4 93 65 47 16

 

Poznámka o autorských právech: Žádná část nesmí být reprodukována bez písemného autorizovaného svolení. Autorská práva a z nich vyplývající omezení se vztahují na reprodukování ve všech médiích.

© Evropský ústav pro telekomunikační normy 1998. Všechna práva vyhrazena.

 


Strana 4

 

 

Přestože přípravě a vydání tohoto dokumentu byla věnována péče, mohou se v textu vyskytnout obsahové, typografické nebo jiné chyby. Pokud máte připomínky týkající se jeho přesnosti, napište to prosím „Oddělení ETSI pro podporu vydávání a komise“ na adresu uvedenou na titulní straně.

 

 

 


Strana 5

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 7

1          Rozsah platnosti................................................................................................................................................................. 9

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 9

3          Definice a zkratky................................................................................................................................................................. 9

3.1       Definice................................................................................................................................................................................. 9

3.2       Zkratky................................................................................................................................................................................... 9

4          Shoda.................................................................................................................................................................................. 10

Příloha A (normativní) Proforma PICS....................................................................................................................................... 11

A.1       Instrukce pro vyplňování proformy PICS........................................................................................................................ 11

A.1.1   Identifikace implementace.............................................................................................................................................. 11

A.1.2   Úplné prohlášení shody................................................................................................................................................... 11

A.1.3   Značky, zkratky a termíny.................................................................................................................................................. 11

A.2       Identifikace implementace.............................................................................................................................................. 12

A.2.1   Identifikace zkoušené implementace (IUT).................................................................................................................. 12

A.2.2   Identifikace zkoušeného systému (SUT)...................................................................................................................... 12

A.2.3   Dodavatel výrobku............................................................................................................................................................. 13

A.2.4   Zákazník.............................................................................................................................................................................. 13

A.2.5   Kontaktní osoba PICS...................................................................................................................................................... 14

A.3       PICS/prohlášení o shodě systému (SCS).................................................................................................................... 14

A.4       Identifikace protokolu........................................................................................................................................................ 14

A.5       Úplné prohlášení shody................................................................................................................................................... 15

A.6       Protokol MAC...................................................................................................................................................................... 15

A.6.1   Role...................................................................................................................................................................................... 15

A.6.2   Hlavní schopnosti.............................................................................................................................................................. 16

A.6.3   Vedlejší schopnosti.......................................................................................................................................................... 17

A.6.4   Jednotky dat protokolu...................................................................................................................................................... 19

A.7       Protokol CAC...................................................................................................................................................................... 19

A.7.1   Role...................................................................................................................................................................................... 19

A.7.2   Hlavní schopnosti.............................................................................................................................................................. 20

A.7.3   Vedlejší schopnosti.......................................................................................................................................................... 21

A.7.4   Jedotky dat protokolu........................................................................................................................................................ 22

A.8       Protokol PHY...................................................................................................................................................................... 22

A.8.1   Role...................................................................................................................................................................................... 22

A.8.2   Hlavní schopnosti.............................................................................................................................................................. 23

A.8.3   Vedlejší schopnosti.......................................................................................................................................................... 23

A.8.4   Jednotky dat protokolu...................................................................................................................................................... 24

Přehled dokumentů....................................................................................................................................................................... 25

Národní příloha NA (informativní) Seznam anglických termínů a jejich českých ekvivalentů
použitých v této normě...................................................................................................................................................... 26


Strana 6

 

Prázdná strana

 


Strana 7

Předmluva

Tato evropská telekomunikační norma (ETS) byla vypracována návrhovým týmem „Přístupové sítě širokopásmového rádia“ (BRAN) Evropského ústavu pro telekomunikační normy (ETSI).

Tato ETS se skládá ze čtyř částí:

Část 1: Specifikace zkoušky typového schvalování rádiového zařízení a vysokofrekvenční (RF) shody

Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP)

Část 4: Specifikace abstraktní testovací sestavy (ATS)

Pro vyhodnocení shody konkretní implementace je nutné mít prohlášení, které ze schopností a alternativ byly implementovány pro daný protokol propojení otevřených systémů (OSI). Takové prohlášení se nazývá prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS).

Data zavádění

Datum převzetí této ETS:

Nejzazší datum pro oznámení existence této ETS (doa):

Nejzazší datum pro vydání nové národní normy nebo oznámení o schválení k přímému používání této ETS (dop/e):

Datum zrušení všech národních norem, které jsou v rozporu (dow):

  1. květen 1998

31. srpen 1998

28. únor 1999

28. únor 1999

 


Strana 8

 

Prázdná strana

 


Strana 9

1 Rozsah platnosti

Tato evropská telekomunikační norma (ETS) poskytuje proformu prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) pro protokol HIPERLAN RES, jak je specifikováno v ETS 300 652 [1] ve shodě s odpovídajícími požadavky a v souladu s odpovídajícím návodem uvedeným v ISO/IEC 9646-7 [3].

Dodavatel implementace protokolu, pro který se nárokuje soulad s ETS 300 652 [1], se požádá o vyhotovení kopie proformy PICS uvedené v příloze A této ETS a požádá se o poskytnutí informací potřebných pro určení jak dodavatele, tak implementace.

2 Normativní odkazy

Do této ETS jsou začleněna formou datovaných nebo nedatovaných odkazů ustanovení z jiných publikací. Tyto normativní odkazy jsou uvedeny na vhodných místech textu a seznam těchto publikací je uveden níže. U datovaných odkazů se pozdější změny nebo revize kterékoliv z těchto publikací vztahují na tuto evropskou normu jen tehdy, pokud do ní byly začleněny změnou nebo revizí. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání příslušné publikace.

[1]        ETS 300 652:1996 a prA1:1996 Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Vysokovýkonová rádiová místní síť (HIPERLAN) Typ 1. Funkční specifikace

(Radio Equipment and Systems (RES); HIgh PErformance Radio Local Area Network (HIPERLAN); Type 1; Functional specification)

[2]        ISO/IEC 9646-1:1994 Informační technologie. Propojení otevřených systémů. Metodologie a základní struktura zkoušení shody. Část 1: Obecné pojmy

(Information technology. Open systems interconnection. Conformance testing methodology and framework. Part 1: General concepts)

[3]        ISO/IEC 9646-7:1994 Informační technologie. Propojení otevřených systémů. Metodologie a základní struktura zkoušení shody. Část 7: Prohlášení o shodě implementace

(Information technology. Open systems interconnection. Conformance testing methodology and framework. Part 7: Implementation Conformance Statements)-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz