Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.120.30                                                                                                                              Červenec 2001

Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití -
Část 2-1: Nástrčky a přívodky pro šicí stroje

ČSN
EN 60320-2-1
ed. 2


35 4508

                                                                                            idt IEC 60320-2-1:2000

Appliance couplers for household and similar general purposes -
Part 2-1: Sewing machine couplers

Connecteurs pour usages domestiques et usages généraux analogues -
Partie 2-1: Connecteurs pour machines à coudre

Gerätesteckvorrichtungen für den Hausgebrauch und ähnliche allgemeine Zwecke -
Teil 2-1: Nähmaschinensteckvorrichtungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60320-2-1:2000. Evropská norma EN 60320-2-1:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60320-2-1:2000. The European Standard EN 60320-2-1:2000 has the status of the Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2003-09-01 se ruší ČSN EN 60320-2-1 (35 4508) z června 1996, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          62197
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou může používat ČSN EN 60320-2-1 (35 4508) Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 2-1: Nástrčky a přívodky pro šicí stroje z června 1996 v souladu s předmluvou k EN 60320-2-1:2000.

Změny proti předchozí normě

Norma byla přepracována s ohledem na novější vydání základní Části 1, což se týká přečíslování některých kapitol a doplňujících článků. Byla doplněna kapitola 29. Původní přílohy A a B byly zrušeny, byla však doplněna nová příloha A „Kusové zkoušky pro nástrčky a přívodky na spotřebiče zapojené v závodě týkající se bezpečnosti (ochrana před úrazem elektrickým proudem a správná polarita)“.

Citované normy

IEC 60083:1997 dosud nezavedena*)

IEC 60320-1:1994 převzata do EN 60320-1:1996 zavedené v ČSN EN 60320-1:1997 (35 4508) Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 1: Všeobecné požadavky (mod IEC 60320-1:1994, idt IEC 60320-1:1994/A1:1995, idt IEC 60320-1:1994/A2:1996)

IEC 60335-2-28:1994 převzata do EN 60335-2-28:1996 zavedené v ČSN EN 60335-2-28:1997 (36 1040) Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na šicí stroje (mod IEC 60335-2-28:1994)

Obdobné mezinárodní normy

IEC 60320-2-1:2000 Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 2-1: Sewing machine couplers

(Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 2-1: Nástrčky a přívodky pro šicí stroje)

Porovnání s mezinárodní normou

Obsah normy je identický s IEC 60320-2-1:2000. V souladu s EN 60320-2-1:2000 však byla doplněna příloha ZA Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace.

Informativní údaje z IEC 60320-2-1:2000

Mezinárodní normu IEC 60320-2-1 připravila subkomise 23G: Nástrčky a přívodky, technické komise IEC 23, Elektrická příslušenství.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání publikované v roce 1984.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

23G/203/FDIS

23G/207/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Tato publikace byla vytvořena v souladu se Směrnicí ISO/IEC, Část 3.

Tato norma se má používat spolu s IEC 60320-1: Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 1: Všeobecné požadavky. Byla vypracována na základě prvního vydání této normy z roku 1994 a jejích změn A1:1995 a A2:1996.

Kapitoly této normy doplňují nebo upravují příslušné kapitoly v IEC 60320-1. Pokud v této Části 2 není uveden určitý článek z Části 1, platí článek z IEC 60320-1 bez úpravy, pokud to přichází v úvahu. Tam,

_______________

*) Do doby zavedení těchto norem se používá jejich originál, který je dostupný v ČSNI Praha, Oddělení dokumentačních služeb, Biskupský dvůr 5.


Strana 3

kde je v této normě uvedeno „doplněk“, „úprava“ nebo „nahrazení“, má být podle toho upraven příslušný požadavek, specifikace zkoušky nebo vysvětlující text v IEC 60320-1.

Články, které doplňují články z Části 1, jsou číslovány od 101.

Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane nezměněn do 2002-12. K tomuto datu bude publikace buď:

·          znovu potvrzena;

·          zrušena;

·          nahrazena revidovaným vydáním, nebo

·          změněna.

Vypracování normy

Zpracovatel: Jan Horský, Elnormservis Brno, IČO 163 16 151

Technická normalizační komise: TNK 130 Elektrické přístroje nn, elektrické příslušenství a pojistky nn

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Kuhnová


Strana 4

 

Prázdná strana

 


Strana 5

                                                                                   Listopad 2000
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 29.120.30                                                                                            Nahrazuje EN 60320-2-1:1987

Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití
Část 2-1: Nástrčky a přívodky pro šicí stroje
(IEC 60320-2-1:2000)

Appliance couplers for household and similar general purposes
Part 2-1: Sewing machine couplers
(IEC 60320-2-1:2000)

 

Connecteurs pour usages domestiques et usages généraux analogues
Partie 2-1: Connecteurs pour machines à coudre
(CEI 60320-2-1:2000)

Gerätesteckvorrichtungen für den Hausgebrauch und ähnliche allgemeine Zwecke
Teil 2-1: Nähmaschinensteckvorrichtungen
(IEC 60320-2-1:2000)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2000-09-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Finska,
Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2000 CENELEC.   Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoliv                  Ref. č. EN 60320-2-1:2000 E
množství jsou vyhrazena národním členům CENELEC.


Strana 6

Předmluva

Text dokumentu 23G/203/FDIS, budoucího druhého vydání IEC 60320-2-1, který připravila SC 23G, Nástrčky a přívodky, IEC TC 23, Elektrická příslušenství, byl předložen k paralelnímu hlasování
IEC-CENELEC a CENELEC jej schválil jako EN 60320-2-1 dne 2000-09-01.

Tato evropská norma nahrazuje EN 60320-2-1:1987.

Byla stanovena tato data:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni

vydáním identické národní normy nebo vydáním

oznámení o schválení EN k přímému používání

jako normy národní                                                                                          (dop)       2001-06-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,

které jsou s EN v rozporu                                                                                 (dow)       2003-09-01

Tato Část 2-1 se má používat spolu s EN 60320-1:1996 + A1:1996 + A2:1998, Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 1: Všeobecné požadavky.

Tato Část 2-1 doplňuje nebo upravuje příslušné kapitoly EN 60320-1.

Tam, kde příslušná kapitola nebo článek z Části 1 nejsou zmíněny v této Části 2-1, platí tato kapitola nebo článek, pokud to přichází v úvahu. Tam, kde je v této Části 2-1 uvedeno „doplněk“, „úprava“ nebo „nahrazení“, má být příslušný text Části 1 podle toho upraven.

Články, které doplňují články Části 1, jsou číslovány od 101.

Přílohy označené jako „normativní“ jsou součástí textu normy.

V této normě je příloha ZA normativní.

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60320-2-1:2000 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 7

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................... 8

Kapitola

1......... Rozsah platnosti................................................................................................................................................................. 8

2......... Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 8

3......... Definice................................................................................................................................................................................. 8

4......... Všeobecné požadavky........................................................................................................................................................ 8

5......... Všeobecné poznámky ke zkouškám............................................................................................................................... 9

6......... Jmenovité hodnoty.............................................................................................................................................................. 9

7......... Třídění................................................................................................................................................................................... 9

8......... Značení................................................................................................................................................................................. 9

9......... Rozměry a slučitelnost....................................................................................................................................................... 9

10....... Ochrana před úrazem elektrickým proudem................................................................................................................ 10

11....... Opatření pro uzemnění..................................................................................................................................................... 10

12....... Svorky a připojení.............................................................................................................................................................. 10

13....... Konstrukce.......................................................................................................................................................................... 10

14....... Odolnost proti vlhkosti...................................................................................................................................................... 11

15....... Izolační odpor a elektrická pevnost................................................................................................................................ 11

16....... Síly nutné pro zasunutí a vysunutí nástrčky.................................................................................................................. 11

17....... Činnost kontaktů................................................................................................................................................................ 11

18....... Odolnost nástrček a přívodek do tepla a do horka proti teplu.................................................................................. 11

19....... Vypínací schopnost........................................................................................................................................................... 11

20....... Normální činnost............................................................................................................................................................... 11

21....... Oteplení............................................................................................................................................................................... 11

22....... Šňůry a jejich připojení..................................................................................................................................................... 11

23....... Mechanická pevnost......................................................................................................................................................... 12

24....... Odolnost proti teplu a stárnutí......................................................................................................................................... 12

25....... Šrouby, proudovodné části a spoje............................................................................................................................... 12

26....... Povrchové cesty, vzdušné vzdálenosti a vzdálenosti napříč izolací.......................................................................... 12

27....... Odolnost izolačního materiálu proti teplu, hoření a plazivým proudům.................................................................. 12

28....... Odolnost proti korozi......................................................................................................................................................... 12

29....... Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)............................................................................................ 12

Příloha A Kusové zkoušky pro nástrčky a přívodky na spotřebiče zapojené v závodě
týkající se bezpečnosti (ochrana před úrazem elektrickým proudem a správná polarita).................................. 13

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace...... 14


Strana 8

Úvod

Tam, kde se v IEC 60320-1 vyskytují slova „nástrčka a přívodka“ (appliance coupler), „nástrčka“ (connector) nebo „přívodka“ (appliance inlet), mají být vypuštěna a nahrazena slovy „nástrčka a přívodka pro šicí stroje“ (sewing machine coupler), „nástrčka pro šicí stroje“ (sewing machine connector) nebo „přívodka pro šicí stroje“ (sewing machine inlet).

1 Rozsah platnosti

Nahrazení:

Tato část IEC 60320 platí pro speciální nástrčky a přívodky pro šicí stroje pro domácnost. Tyto nástrčky a přívodky pro šicí stroje jsou pouze na střídavý proud o jmenovitém napětí maximálně 250 V a jmenovitém proudu maximálně 2,5 A.

Nástrčky a přívodky pro šicí stroje mohou mít dva nebo více kontaktů v závislosti na řídicích součástech nebo obvodech nutných pro provozování šicího stroje a mohou být s ochranným kontaktem nebo bez něho.

2 Normativní odkazy

Tato kapitola IEC 60320-1 platí s těmito doplňky:

Součástí této části IEC 60320 jsou i ustanovení dále uvedených norem, na něž jsou odkazy v textu této normy. U datovaných odkazů následné změny nebo revize kterékoliv z těchto publikací neplatí. Účastníci, kteří uzavírají dohody na podkladě této části IEC 60320, by však měli využít nejnovějšího vydání dále uvedených norem. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání příslušné normy. Členové IEC a ISO udržují seznamy platných mezinárodních norem.

IEC 60083:1997 Vidlice a zásuvky pro domácnost a podobné všeobecné účely normalizované v členských zemích IEC

(Plugs and socket-outlets for domestic and similar general use standardized in member countries of IEC)

IEC 60320-1:1994 Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 1: Všeobecné požadavky

(Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 1: General requirements)

IEC 60335-2-28:1994 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky pro šicí stroje

(Safety of household and similar electrical appliances - Part 2: Particular requirements for sewing machines)-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz