Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.50                                                                                                                                   Srpen 2001

Dveře - Chování mezi dvěma
rozdílnými klimaty - Zkušební metoda

ČSN
EN 1121

74 7020

 

Doors - Behaviour between two different climates - Test method

Portes - Comportement entre deux climats différents - Méthode ďessai

Türen - Verhalten zwischen zwei unterschidlichen Klimaten - Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1121:2000. Evropská norma EN 1121:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1121:2000. The European Standard EN 1121:2000 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 79 (74 7002) z května 2000.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          62210
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně zejména v rozšíření počtu kategorií, v daleko přesnějším stanovení zkušebních podmínek a postupů, jakož i způsobu měření a definování výsledků.

Citované normy

EN 952 zavedena v ČSN EN 952:2000 (74 7002) Dveřní křídla - Celková a místní rovinnost - Postup měření

EN 12046-2 zavedena v ČSN EN 12046-2:2001 (74 7015) Ovládací síly - Zkušební metoda - Část 2: Dveře

EN 1026 zavedena v ČSN EN 1026:2001 (74 6017) Okna a dveře - Průvzdušnost - Zkušební metoda

prEN 12519:1996 nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN

Související normy

ČSN 74 6401 Dřevěné dveře - Základní ustanovení

Vypracování normy

Zpracovatel: Inženýrská a konzultační kancelář HÁJEK, IČO 10176179, Doc. Ing. Václav Hájek, CSc.

Technická normalizační komise: TNK Otvorové výplně a lehké obvodové pláště

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová


Strana 3

                                                                                        Červen 2000
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.060.50                                                                                                       Nahrazuje EN 79:1985

Dveře - Chování mezi dvěma rozdílnými klimaty - Zkušební metoda

Doors - Behaviour beween two different climates - Test method

 

Portes - Comportement entre deux climats
différents - Méthode ďessai

Türen - Verhalten zwischen zwei unterschiedlichen
Klimaten - Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-02-14.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2000 CEN. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoliv                                  Ref. č. EN 1121:2000 D
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Definice................................................................................................................................................................................. 6

4          Postup zkoušky.................................................................................................................................................................... 6

5          Zkušební zařízení................................................................................................................................................................ 7

5.1       Základní zařízení.................................................................................................................................................................. 7

5.2       Doplňková zařízení.............................................................................................................................................................. 7

6          Příprava zkoušky.................................................................................................................................................................. 7

6.1       Orientace dveří..................................................................................................................................................................... 7

6.2       Upevněn dveřní zárubně.................................................................................................................................................... 7

6.3       Stavy uzavření dveří............................................................................................................................................................. 8

6.3.1    Stav uzavření dveří v průběhu zkoušky............................................................................................................................ 8

6.3.2    Stav uzavření dveří při zjištění podélného průhybu....................................................................................................... 8

6.3.3    Stav uzavření dveří při zjištění průvzdušnosti................................................................................................................. 8

7          Metody měření a přesnost................................................................................................................................................. 8

7.1       Podélný průhyb.................................................................................................................................................................... 8

7.2       Ovládací síly......................................................................................................................................................................... 8

7.3       Průvzdušnost....................................................................................................................................................................... 8

8          Zkušební podmínky............................................................................................................................................................ 9

8.1       Ověření zkušebních teplot................................................................................................................................................. 9

8.2       Rychlost vzduchu............................................................................................................................................................... 10

8.3       Povrchové teploty a vlastnosti vyzařování stěn zkušební komory............................................................................. 10

9          Postup................................................................................................................................................................................. 10

9.1       Zkoušky s klimaty a, b, nebo c........................................................................................................................................ 10

9.1.1    Zkoušení dveří bez speciálních požadavků.................................................................................................................. 10

9.1.2    Zkoušení dveří s požadavky na průvzdušnost.............................................................................................................. 10

9.2       Doplňkové zkoušky s klimaty d a e................................................................................................................................. 11

9.2.1    Průběh zkoušky.................................................................................................................................................................. 11

9.2.2    Doba vystavení................................................................................................................................................................... 11

9.2.2.1 Klima d................................................................................................................................................................................ 11

9.2.2.2 Klima e................................................................................................................................................................................ 11

9.3       Odchylky od zkušebních postupů................................................................................................................................... 11

10        Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 11

Příloha A (informativní)  Popis a uspořádání infračervených zářičů..................................................................................... 12

Příloha B (informativní)  Postup měření průvzdušnosti mimo klimatizační komory.......................................................... 13

Příloha C (informativní)  Průběh zkoušky pro dveře bez speciálních požadavků............................................................... 14

Příloha D (informativní)  Průběh zkoušky pro dveře s požadavky na průvzdušnost........................................................... 15

Příloha E (informativní)  Doplňkové zkoušky pro klima d nebo e.......................................................................................... 16

Příloha F (informativní)  Zjednodušená zkušební metoda pro zkoušení více různých dveřních křídel

v jedné zárubni................................................................................................................................... 17


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisi CEN/TC 33 „Dveře, okna, doplňky, stavební kování a lehké obvodové pláště“ jejíž sekretariát byl zřízen při AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2000 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2000.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Tato evropská norma nahrazuje EN 79:1985

Tato norma je jednou z řady norem určených pro dveře.

Tato norma obsahuje šest informativních příloh, které popisují zkušební postupy.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje zkušební metodu pro stanovení chování dveřních křídel a dveřních sestav mezi dvěma rozdílnými klimaty.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz