Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.10                                                                                                                                       Září 2001

Lehké obvodové pláště -

Vodotěsnost - Laboratorní zkouška

při statickém tlaku

ČSN
EN 12155

74 7203

 

Curtain walling - Watertightness - Laboratory test under static pressure

Façades rideaux - Détermination de ľétanchéité à ľeau - Essai de laboratoire sous pression statique

Vorhangfassaden - Schlagregendichtheit - Laboratorprüfung unter Aufbringung von statischem Druck

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12155:2000. Evropská norma EN 12155:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12155:2000. The European Standard EN 12155:2000 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          62358
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 12154 zavedena v ČSN EN 12154:2001 (74 7201)  Lehké obvodové pláště - Vodotěsnost - Funkční požadavky a klasifikace

EN 1027 zavedena v ČSN EN 1027:2001 (74 6718)  Okna a dveře - Vodotěsnost - Zkušební metoda

EN 12208 zavedena v ČSN EN 12208:2001 (74 6012)  Okna a dveře - Vodotěsnost - Klasifikace

prEN 13119:1997 nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN

prEN 13830:2000 nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN

Vypracování normy

Zpracovatel: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zkušebna stavebně truhlářských výrobků, IČO 62156489, Doc. Ing. Josef Polášek, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 60 Otvorové výplně a lehké obvodové pláště

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová


Strana 3

                                                                                        Červen 2000
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.060.10

Lehké obvodové pláště - Vodotěsnost - Laboratorní zkouška
při statickém tlaku

Curtain walling - Watertightness - Laboratory test under static pressure

 

Façades rideaux - Détermination de ľétanchéité à ľeau - Essai de laboratoire sous pression statique

Vorhangfassaden - Schlagregendichtheit - Laboratorprüfung unter Aufbringung von statischem Druck

Tato evropská norma byla schválena CEN 1999-10-06. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2000 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                              Ref. č. EN 12155:2000 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1    Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 6

2    Normativní odkazy..................................................................................................................................................................... 6

3    Definice....................................................................................................................................................................................... 6

4    Podstata zkoušky....................................................................................................................................................................... 6

5    Zkušební zařízení....................................................................................................................................................................... 6

6    Zkušební vzorek ........................................................................................................................................................................ 7

7    Příprava zkoušky........................................................................................................................................................................ 7

8    Postup zkoušky.......................................................................................................................................................................... 7

9    Výsledky....................................................................................................................................................................................... 8

10  Protokol o zkoušce.................................................................................................................................................................... 8

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 13


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 33 „Dveře, okna, doplňky, stavební kování a lehké obvodové pláště“, jejíž sekretariát byl zřízen při AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2000 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2000.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Tato evropská norma je jednou z řady evropských norem zaměřeným na lehké obvodové pláště.

Tato evropská norma formuluje část z řady funkčních požadavků na lehké obvodové pláště, jak jsou definovány v normě výrobku prEN 13830:2000.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato norma určuje zkušební metodu pro stanovení vodotěsnosti pevných a otevíravých částí lehkých obvodových plášťů.

Tato norma popisuje způsob namáhání vnější strany zkušebního vzorku působením nepřetržitého vodního filmu při kladném statickém tlaku vzduchu.

POZNÁMKA Tato norma platí pro lehké obvodové pláště podle prEN 13830:2000.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz