Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.20                                                                                                                              Červenec 2001

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební
a měřicí postupy -
Část 2- 40: Zkoušky - Výběrové zkoušení útlumu jednovidových laděných úhlových optických konektorů

ČSN
EN 61300-2- 40
35 9253

                                                                                         idt IEC 61300 -2- 40:2000

Fibre optic interconnecting devices and passive components -  Basic test and measurement procedures -
Part 2-40: Tests - Screen testing of attenuation of single-mode tuned angled optical connectors

Dispositifs  d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques - Méthodes fondamentales d’essais et de mesures -
Partie 2-40 : Essais - Tri par mesure de l’affaiblissement des connecteurs pour fibres optiques monomodales angulaires de type accordé

Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlengende Prüf- und Meßverfahren -
Teil 2-40: Prüfungen - Sortierprüfverfahren für die Dämpfung von abgestimmten schräg angeschliffenen Einmoden-LWL-Steckverbindern

Oznámení o schválení

Evropská norma EN 61300-2-40:2000 Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-40: Zkoušky - Výběrové zkoušení útlumu jednovidových laděných úhlových optických konektorů, která je úplným a nezměněným převzetím IEC 61300-2-40:2000, byla schválena Českým normalizačním institutem k přímému používání jako ČSN EN 61300-2-40 bez jakýchkoli modifikací. Evropská norma EN 61300-2-40:2000 má status české technické normy.

Uvedená evropská a původní mezinárodní norma jsou dostupné v Českém normalizačním institutu, oddělení dokumentačních služeb, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Endorsement notice

The European Standard EN 61300-2-40:2000 Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-40: Tests - Screen testing of attenuation of single-mode tuned angled optical connectors which is the complete and unchanged adoption of the IEC 61300-2-40:2000, was approved by the Czech Standards Institute for direct use as the ČSN EN 61300-2-40 without any modification. The European Standard EN 61300-2-40:2000 has the status of a Czech Standard.

Both European and original International Standards are available at the Czech Standards Institute, Department of Documentation Services, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Anotace obsahu

Norma prezentuje výběrové zkoušení útlumu jednovidových laděných úhlových optických konektorů za účelem vyloučení chyb ladění. Pro stanovenou metodu předepisuje potřebnou výbavu (zdroj, vstupní jednotku, detektor a měřicí konektorovou zástrčku), definuje nastavení referenční polohy a uvádí postup zkoušky a údaje, které se musí pro zkoušení stanovit. Příloha ZA podává normativní odkazy na mezinárodní a evropské normy. EN má 3 strany anglického textu a norma IEC má 15 stran anglického a francouzského textu.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          62365
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz