Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.020                                                                                                                                           Září 2001

Přístupové sítě širokopásmového

rádia (BRAN) - Vysokovýkonová

rádiová místní síť (HIPERLAN) Typ 1 - Specifikace zkoušení shody -
Část 3: Specifikace struktury

zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP)

ČSN
ETS 300 836-387 4601

 

Broadband Radio Acces Networks (BRAN) - HIgh PErformance Radio Local Area Network (HIPERLAN) Type 1 -Conformance testing specification -
Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes
(TSS&TP) specification

Tato norma je českou verzí evropské telekomunikační normy ETS 300 836-3:1998. Evropská telekomunikační norma ETS 300 836-3:1998 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Telecommunication Standard ETS 300 836-3:1998. The European Telecommunication Standard ETS 300 836-3:1998 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ETS 300 836-3 ed. 1 (87 4601) z června 1999.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          62395
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí ETS 300 836-3:1998 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN ETS 300 836-3 ed. 1 z června 1999 převzala ETS 300 836-3:1998 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

ETS 300 652:1996 a prA1:1996 zavedena včetně změny A1 v ČSN ETS 300 652 ed. 1:1997 (87 5058) Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Vysokovýkonová rádiová místní síť (HIPERLAN) Typ 1 - Funkční specifikace

ETS 300 836-2 zavedena v ČSN ETS 300 836-2 ed. 1 (87 4601) Přístupové sítě širokopásmového rádia (BRAN) - Vysokovýkonová rádiová místní síť (HIPERLAN) Typ 1 - Specifikace zkoušení shody - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) [1]

ISO/IEC 9646-1:1994 zavedena v ČSN EN ISO/IEC 9646-1:1997 (36 9647) Informační technologie. Propojení otevřených systémů. Metodologie a základní struktura zkoušení shody. Část 1: Obecné pojmy

ISO/IEC 9646-2:1994 zavedena v ČSN EN ISO/IEC 9646-2:1997 (36 9647) Informační technologie. Propojení otevřených systémů. Metodika a základní struktura zkoušení shody. Část 2: Specifikace sestavy abstraktních testů

Další informace

Tato evropská telekomunikační norma (ETS) byla zpracována návrhovým týmem ETSI „Přístupové sítě širokopásmového rádia“ (BRAN) Evropského ústavu pro telekomunikační normy (ETSI).

Tato evropská telekomunikační norma (ETS) byla vydána Evropským ústavem pro telekomunikační normy (ETSI) v květnu 1998.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje seznam anglických termínů a jejich českých ekvivalentů použitých v této normě.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článku 6.2.1.1 a 6.2.1.2 uvedena poznámka upozorňující na chybějící text v originálu zaváděné normy.

Vypracování normy

Zpracovatel: TENOR, IČO 64924327, Lucie Krausová

Technická normalizační komise: TNK 96 Telekomunikace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Stanislav Novák

_______________

[1]     Název ČSN ETS 300 836-2 ed. 1 (87 4601) Přístupové sítě širokopásmového rádia (BRAN) – Vysokovýkonová
      rádiová místní síť (HIPERLAN) Typ 1 – Specifikace zkoušení shody – Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě
      implementace protokolu (PICS), zavádějící ETS 300 836-2 se liší od názvu uvedeného v originálu zaváděné
      normy ETS 300 836-3.


Strana 3

EVROPSKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ NORMA                                         ETS 300 836-3

EUROPEAN TELECOMMUNICATION STANDARD                            Květen 1998

Zdroj: BRAN                                                                                                     Odkaz: DE/BRAN-10-02B

ICS 33.020

Klíčová slova: HIPERLAN, LAN, radio, testing

Přístupové sítě širokopásmového rádia (BRAN);
Vysokovýkonová rádiová místní síť (HIPERLAN) Typ 1;
Specifikace zkoušení shody;
Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP)

Broadband Radio Acces Networks (BRAN);
HIgh PErformance Radio Local Area Network (HIPERLAN) Type 1; Conformance testing specification;
Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes
(TSS&TP) specification

 

ETSI

Evropský ústav pro telekomunikační normy

European Telecommunications Standards Institute

Sekretariát ETSI

Poštovní adresa: F-06921 Sophia Antipolis CEDEX - FRANCIE

Adresa úřadu: 650 Route des Lucioles - Sophia Antipolis - Valbonne - FRANCIE

Internet: secretariat@etsi.fr - http://www.etsi.fr - http://www.etsi.org

Tel.: +33 4 92 94 42 00 - Fax: +33 4 93 65 47 16

 

Poznámka o autorských právech: Žádná část nesmí být reprodukována bez písemného autorizovaného svolení. Autorská práva a z nich vyplývající omezení se vztahují na reprodukování ve všech médiích.

© Evropský ústav pro telekomunikační normy 1998. Všechna práva vyhrazena.

 


Strana 4

 

 

 

Přestože přípravě a vydání tohoto dokumentu byla věnována péče, mohou se v textu vyskytnout obsahové, typografické nebo jiné chyby. Pokud máte připomínky týkající se jeho přesnosti, napište to prosím „Oddělení ETSI pro podporu vydávání a komise“ na adresu uvedenou na titulní straně.

 

 


Strana 5

Obsah

            Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 7

1...................... Rozsah platnosti..................................................................................................................................................... 9

2...................... Normativní odkazy.................................................................................................................................................. 9

3...................... Definice, značky a zkratky...................................................................................................................................... 9

3.1................... Definice.................................................................................................................................................................... 9

3.2................... Značky....................................................................................................................................................................... 9

3.3................... Zkratky....................................................................................................................................................................... 9

4...................... Struktura zkušební sestavy................................................................................................................................. 11

5...................... Struktura účelu zkoušky....................................................................................................................................... 12

5.1................... Konvence pojmenovávání TP............................................................................................................................. 12

5.2................... Struktura TP........................................................................................................................................................... 12

6...................... Účely zkoušky........................................................................................................................................................ 13

6.1................... TP pro protokol MAC............................................................................................................................................. 13

6.1.1............... TP pro vyhledávací funkci.................................................................................................................................... 13

6.1.2............... TP pro funkci správy informace o směrování a pro přesměrování.............................................................. 15

6.1.2.1............ TP pro uvedení a záznam informace o směrování......................................................................................... 15

6.1.2.1.1......... S přesměrováním................................................................................................................................................. 15

6.1.2.1.2......... Bez přesměrování................................................................................................................................................. 22

6.1.2.1.3......... S přesměrováním a bez přesměrování............................................................................................................ 24

6.1.2.2............ TP pro rozhodnutí o reléovém spoji mezi více body....................................................................................... 25

6.1.2.3............ TP pro aliasing...................................................................................................................................................... 26

6.1.2.4............ TP pro přesměrování........................................................................................................................................... 26

6.1.2.5............ TP pro směrování................................................................................................................................................. 27

6.1.3............... TP pro funkci uchování výkonu........................................................................................................................... 29

6.1.3.1............ TP pro vyhlášení vzoru individuální obsluhy.................................................................................................... 29

6.1.3.2............ TP pro záznam vzoru individální obsluhy.......................................................................................................... 30

6.1.3.3............ TP pro vyhlášení vzoru skupinové obsluhy...................................................................................................... 31

6.1.3.4............ TP pro záznam vzoru skupinové obsluhy......................................................................................................... 31

6.1.4............... TP pro funkci přenosu uživatelských dat.......................................................................................................... 32

6.1.4.1............ TP pro výpočet kontroly srozumitelnosti........................................................................................................... 32

6.1.4.2............ TP pro šifrování-dešifrování uživatelských dat................................................................................................. 32

6.1.4.3............ TP pro oznámení selhání HMQoS..................................................................................................................... 33

6.1.4.4............ TP pro přijetí uživatelských dat........................................................................................................................... 33

6.1.4.5............ TP pro dodání uživatelských dat......................................................................................................................... 33

6.1.5............... TP pro přenosovou funkci HMPDU.................................................................................................................... 33

6.1.5.1............ TP pro odebrání uplynulého HMPDU................................................................................................................ 33

6.1.5.2............ TP pro volbu HMPDU........................................................................................................................................... 34

6.1.5.3............ TP pro přenos HMPDU........................................................................................................................................ 34

6.1.5.4............ TP pro příjem HMPDU......................................................................................................................................... 37

6.1.5.5............ TP pro odstranění uplynulého záznamu dvojité detekce............................................................................... 38

 


Strana 6

            Strana

6.1.6............... TP pro strukturu a kódování HMPDU................................................................................................................ 38

6.2................... TP pro protokol CAC............................................................................................................................................. 41

6.2.1............... TP pro vícenásobný přístup s eliminačním předáním a nepreemptivní prioritou (EY-NPMLA)............. 41

6.2.1.1............ TP pro upřednostňovací fázi............................................................................................................................... 41

6.2.1.2............ TP pro eliminační fázi........................................................................................................................................... 42

6.2.1.3............ TP pro předávací fázi............................................................................................................................................ 44

6.2.1.4............ TP pro přenosovou fázi........................................................................................................................................ 45

6.2.1.5............ TP pro podmínky pro započetí přístupu ke kanálu......................................................................................... 46

6.2.1.5.1......... TP pro přístup ke kanálu v podmínkách volného kanálu.............................................................................. 46

6.2.1.5.2......... TP pro přístup ke kanálu v podmínkách synchronizovaného kanálu.......................................................... 47

6.2.1.5.3......... TP pro přístup ke kanálu v podmínkách skryté eliminace............................................................................ 48

6.2.1.6............ TP pro nastavení pracovního parametru EY-NPMA........................................................................................ 49

6.2.2............... TP pro funkci povolení kanálu............................................................................................................................ 50

6.2.2.1............ TP pro vyhlášení CP-HCPDU............................................................................................................................. 50

6.2.2.2............ TP pro záznam CP-HCPDU................................................................................................................................ 51

6.2.3............... TP pro funkci přenosu uživatelských dat.......................................................................................................... 51

6.2.4............... TP pro funkci přenosu HCPDU.......................................................................................................................... 53

6.2.4.1............ TP pro výpočet kontrolního součtu LBR-části.................................................................................................. 53

6.2.4.2............ TP pro výpočet kontrolního součtu HBR-části................................................................................................. 53

6.2.4.3............ TP pro výpočet přepočítané adresy................................................................................................................... 53

6.2.4.4............ TP pro přenos LBR-HBR HCPDU..................................................................................................................... 54

6.2.4.5............ TP pro příjem HCPDU......................................................................................................................................... 54

6.2.5............... TP pro strukturu a kódování HCPDU................................................................................................................ 55

7...................... Shoda...................................................................................................................................................................... 57

8...................... Požadavky na komplexní testovací servis........................................................................................................ 58

Přehled dokumentů....................................................................................................................................................................... 59

Národní příloha NA (informativní) Seznam anglických termínů a jejich českých ekvivalentů
                         použitých v této normě.......................................................................................................................................... 60


Strana 7

Předmluva

Tato evropská telekomunikační norma (ETS) byla vypracována návrhovým týmem „Přístupové sítě širokopásmového rádia“ (BRAN) Evropského ústavu pro telekomunikační normy (ETSI).

Tato ETS sestává ze 4 částí:

Část 1: Specifikace zkoušky typového schvalování rádiového zařízení a vysokofrekvenční (RF) shody

Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP)

Část 4: Specifikace abstraktní testovací sestavy (ATS)

Data zavádění

Datum převzetí této ETS:

Nejzazší datum pro oznámení existence této ETS (doa):

Nejzazší datum pro vydání nové národní normy nebo oznámení o schválení k přímému používání této ETS (dop/e):

Datum zrušení všech národních norem, které jsou v rozporu (dow):

1. květen 1998

31. srpen 1998

28. únor 1999

28. únor 1999


Strana 8

 

Prázdná strana

 


Strana 9

1 Rozsah platnosti

Tato evropská telekomunikační norma (ETS) specifikuje strukturu zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro části protokolu týkající se řízení přístupu k médiu (MAC) a řízení přístupu ke kanálu (CAC) funkční specifikace vysokovýkonových rádiových místních sítí (HIPERLAN), typ 1, jak je specifikováno v ETS 300 652 [1].

V této ETS se výraz „HIPERLAN“ používá ve smyslu HIPERLAN, typ 1.

2 Normativní odkazy

Do této ETS jsou začleněna formou datovaných nebo nedatovaných odkazů ustanovení z jiných publikací. Tyto normativní odkazy jsou uvedeny na vhodných místech textu a seznam těchto publikací je uveden níže. U datovaných odkazů se pozdější změny nebo revize kterékoliv z těchto publikací vztahují na tuto evropskou normu jen tehdy, pokud do ní byly začleněny změnou nebo revizí. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání příslušné publikace.

[1] ETS 300 652:1996 a pr/A1:1996 Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Vysokovýkonová rádiová místní síť (HIPERLAN) Typ 1. Funkční specifikace

(Radio Equipment and Systems (RES); HIgh PErformance Radio Local Area Network (HIPERLAN); Type 1; Functional specification)

[2] ETS 300 836-2 Přístupové sítě širokopásmového rádia (BRAN). Vysokovýkonová rádiová místní síť (HIPERLAN) Typ 1. Specifikace zkoušení shody. Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

(Radio Equipment and Systems (RES); HIgh PErformance Radio Local Area Network (HIPERLAN) Type 1; Conformance testing specification; Part 2: Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) proforma specification)

[3] ISO/IEC 9646-1:1994 Informační technologie. Propojení otevřených systémů. Metodologie a základní struktura zkoušení shody. Část 1: Obecné pojmy

(Information technology - Open systems interconnection - Conformance testing methodology and framework - Part 1: General concepts)

[4] ISO/IEC 9646-2:1994 Informační technologie. Propojení otevřených systémů. Metodika a základní struktura zkoušení shody. Část 2: Specifikace sestavy abstraktních testů

(Information technology - Open systems interconnection - Conformance testing methodology and framework - Part 2:Abstract Test Suite Specification)-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz