Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.50                                                                                                                                       Září 2001

Okenice, vnější a vnitřní clony -

Nesprávné používání - Zkušební

metody

ČSN
EN 12194

74 6022

 

Shutters, external and internal blinds - Misuse - Test methods

Fermetures pour baies équipées de fenêtres, stores extérieurs et intérieurs - Fausses manoeuvres - Méthodes ďessais

Äußere und innere Abschlüsse und Markisen - Falschbedienungen - Prüfverfahren

Oznámení o schválení

Evropská norma EN 12194:2000 (Okenice, vnější a vnitřní clony - Nesprávné používání - Zkušební metody) byla schválena Českým normalizačním institutem k přímému používání jako ČSN EN 12194 bez jakýchkoliv modifikací. Evropská norma EN 12194:2000 má status české evropské normy.

Uvedená evropská norma je dostupná v Českém normalizačním institutu, oddělení dokumentačních služeb, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Endorsement notice

The European Standard EN 12194:2000 (Shutters, external and internal blinds - Misuse - Test methods) was approved by Czech Standards Institute for direct use as the ČSN EN 12194 without any modification.
The European Standard EN 12194:2000 has the status of a Czech Standard.

This European Standard is available at the a Czech Standards Institute, Department of Documentation
Services, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Anotace obsahu

Tato norma určuje zkušební metody pro stanovení schopnosti okenic a clon odolávat nesprávnému používání ovládacích mechanismů působením hrubého, násilného nebo neodborného ovládání.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          62401
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz