Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 31.080.01                                                                                                                                   Srpen 2001

Rozměrová normalizace
polovodičových součástek -
Část 2: Rozměry - Čtyřiadvacátý doplněk

ČSN
IEC 60191-2Z

35 8791

 

Mechanical standardization of semiconductor devices -
Part 2: Dimensions - Twenty-fourth supplement

Normalisation mécanique des dispositifs à semiconducteurs -
Partie 2: Dimensions - Vingt-quatrième complément

Standardisierung der mechanischen Eigenschaften von Halbleiterbauelementen -
Teil 2: Abmessungen - 24. Ergänzung

Oznámení o schválení

Mezinárodní norma IEC 60191-2Z:2000 Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 2: Rozměry - Čtyřiadvacátý doplněk byla schválena Českým normalizačním institutem k přímému používání jako ČSN IEC 60191-2Z bez jakýchkoli modifikací. Mezinárodní norma IEC 60191-2Z:2000 má status české technické normy.

Uvedená mezinárodní norma je dostupná v Českém normalizačním institutu, oddělení dokumentačních služeb, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Endorsement notice

The International Standard IEC 60191-2Z:2000 Mechanical standardization of semiconductor devices - Part 2: Dimensions - Twenty-fourth supplement was approved by the Czech Standards Institute for direct use as the ČSN IEC 60191-2Z without any modification. The International Standard IEC 60191-2Z:2000 has the status of a Czech Standard.

This International Standard is available at the Czech Standards Institute, Department of Documentation Services, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Anotace obsahu

Tato mezinárodní norma IEC 60191-2Z je čtyřiadvacátým doplňkem k původní normě IEC 60191-2. V tomto čtyřiadvacátém doplňku jsou uvedeny instrukce pro začlenění nových stran do IEC 60191-2. Odstraní se stávající titulní strana 60191 IEC I obsahující úvod, a na její místo se zařadí nová strana 60191 IEC I obsahující úvod ke čtyřiadvacátému doplňku. Čtyřiadvacátý doplněk obsahuje pět rodin pouzder: 60191 IEC I-149E -a/b/c/d/e/f/g/h/j. Mezinárodní norma IEC 60191-2Z má 18 stran anglicko-francouzského textu.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          62432
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz