Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 43.100                                                                                                                                       Srpen 2002

Vozidla pro volný čas - Motorové
karavany -
Část 1: Požadavky na obyvatelnost
z hlediska zdraví a bezpečnosti

ČSN
EN 1646-1

30 0047

 

Leisure accommodation vehicles - Motor Caravans - Part 1: Habitations requirements relating to health and safety

Véhicules habitables de loisirs - Autocaravanes - Partie 1: Exigences d’habitation relatives à la santé et à la sécurité

Bewohnbare Freizeitfahrzeuge - Motorcaravans - Teil 1: Anforderungen an den Wohnbereich hinsichtlich Gesundheit und Sicherheit

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1646-1:1998. Evropská norma EN 1646-1:1998 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1646-1:1998. The European Standard EN 1646-1:1998 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN EN 1646-1 (30 0047) z května 1999.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          62435
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1646-1:1998 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 1646-1 z května 1999 převzala EN 1646-1:1998 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

EN 27418 zavedena v ČSN EN 27418 (30 0042) Silniční vozidla. Obytná vozidla pro volný čas. Termíny a definice (idt ISO 7418:1989)

EN 721 zavedena v ČSN EN 721 (30 0044) Vozidla pro volný čas - Požadavky na bezpečnostní větrání

EN 1646-2 zavedena v ČSN EN 1645-2 (30 0047) Vozidla pro volný čas - Motorové karavany - Část 2: Užitečná zatížení

EN 1648-2 zavedena v ČSN EN 1648-2 (30 4020) Obytná vozidla pro volný čas - Elektrická instalace malého stejnosměrného napětí 12 V - Část 1: Obytné automobily

prEN 1949 nezavedena

HD 384.7.708 S1 zaveden v ČSN 33 2000-7-708 (33 2000) Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 708: Elektrická zařízení v karavanech a jejich parkovacích místech v kempech

ISO 4649:1985 zavedena v ČSN 62 1466:1993 Pryž. Stanovení odolnosti proti odírání na přístroji s otáčivým bubnem (mod ISO 4649:1985)

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jiří Člupek, Praha 9, IČO 18435246

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ferdinand Adamčík

 


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 1646-1

EUROPEAN STANDARD                                                                                      Červenec 1998

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 43.100

Vozidla pro volný čas - Motorové karavany -
Část 1: Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti

Leisure accommodation vehicles - Motor Caravans -
Part 1: Habitations requirements relating to health and safety

 

Véhicules habitables de loisirs - Autocaravanes -

Partie 1: Exigences d’habitation relatives
à la santé et à la sécurité

Bewohnbare Freizeitfahrzeuge - Motorcaravans -

Teil 1: Anforderungen an den Wohnbereich

hinsichtlich Gesundheit und Sicherheit

Tato evropská norma byla schválena CEN 1998-07-01.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

                            Ref. č. EN 1646-1:1998 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.

 


Strana 4

Obsah

            Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

 1   Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 6

 2   Normativní odkazy..................................................................................................................................................................... 6

 3   Definice....................................................................................................................................................................................... 6

 4   Zkoušení..................................................................................................................................................................................... 6

 5   Provedení a konstrukce............................................................................................................................................................ 7

 6   Vnitřní zařízení............................................................................................................................................................................ 8

 7   Přívod pitné vody, ukládání a odvod vody použité (je-li ve vybavení)................................................................................ 9

 8   Spotřebiče................................................................................................................................................................................. 10

 9   Vytápění..................................................................................................................................................................................... 10

10  Instalace.................................................................................................................................................................................... 11

11  Větrání........................................................................................................................................................................................ 11

12  Protipožární opatření............................................................................................................................................................... 11

13  Varovné nápisy......................................................................................................................................................................... 13

14  Příručka uživatele..................................................................................................................................................................... 15

Příloha A (normativní) Pevnost vstupních schůdků (viz 5.2.3)............................................................................................... 16

Příloha B (normativní) Zkouška odolnosti proti uklouznutí.................................................................................................... 18

Příloha C (normativní) Zkouška stability samostatných vstupních schůdků...................................................................... 19

Příloha D (normativní) Volný prostor nad palandami (viz 6.1.2)............................................................................................ 20

Příloha E (normativní) Pevnost závěsů nebo sítí určených k zabránění vypadnutí uživatelů z palandy (viz 6.1.3.3).... 21

Příloha F (normativní) Mechanická pevnost paland (viz 6.1.4).............................................................................................. 22

Příloha G (normativní) Zajištění sklopných paland (viz 6.1.5)................................................................................................ 23

Příloha H (normativní) Bezpečnost vstupu na horní palandy (viz 6.1.6)............................................................................... 24

Příloha J (normativní) Měření otvorů (viz 6.1.7)........................................................................................................................ 26

Příloha K (normativní) Vytápění (viz kapitolu 9)........................................................................................................................ 27

Příloha L (normativní) Riziková oblast (viz 12.1.8)................................................................................................................... 29

Příloha M (normativní) Zkušební zařízení.................................................................................................................................. 30


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 245 „Vozidla pro volný čas“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 1999.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Tato evropská norma je jednou z řady pokrývající hlediska obyvatelnosti vozidel pro volný čas.

Tato norma obsahuje 12 normativních příloh.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky týkající se zajištění bezpečnosti a zdraví osob, které používají motorové karavany pro dočasné nebo sezónní ubytování.

Také uvádí odpovídající zkušební metody.

Některé požadavky této normy však neplatí pro motorové karavany, jejichž celková délka krát celková šířka nepřesahuje plochu 12 m2.

EN 1646-2 uvádí požadavky na užitečné zatížení motorových karavanů.

V této evropské normě nejsou uvedeny požadavky vztahující se na bezpečnost silničního provozu.

Tato evropská norma platí výhradně pro motorové karavany podle definice v EN 27418.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz