Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 65.040.10; 91.140.80                                                                                                                  Listopad 2001

Stavby pro hospodářská zvířata - Vnitřní stájový odkliz statkových

hnojiv - Vnitřní stájová kanalizace


ČSN 75 6790

 

Buildings for farming animals - Removing of stabling manure inside buildings - Stabling drainage systems inside buildings

Bâtiments pour les animaux de la ferme - Enlèvement des fumiers à ľ intérieur des écuries - Réseaux ďévacuation
à ľintérieur des écuries

Landwirt schafliche Gebäude für die Tierzucht - Beseitigung von Stallmist innerhalb von Gebäuden - Stallentwässerrungs anlagen innerhalb von Gebäuden

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          62440
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 3

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 5

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 5

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Všeobecně........................................................................................................................................................................... 8

5          Statková hnojiva a odpadní vody...................................................................................................................................... 8

5.1       Druhy statkových hnojiv a odpadních vod....................................................................................................................... 8

5.2       Odkliz statkových hnojiv a odpadních vod....................................................................................................................... 9

5.3       Shromažďování a využívání statkových hnojiv a odpadních vod ................................................................................ 9

5.4       Produkce a složení statkových hnojiv a odpadních vod .............................................................................................. 9

6          Navrhování a provádění systémů vnitřního stájového odklizu statkových hnojiv
a vnitřní stájové kanalizace ............................................................................................................................................. 14

6.1       Systémy odklizu kejdy ze stájových prostor při bezstelivových systémech ustájení hospodářských zvířat ..... 14

6.2       Zásady navrhování a provádění sběrných a skladovacích kanálů, svodných kanálů
a kanálů centrálního vedení kejdy ................................................................................................................................. 14

6.3       Systémy odklizu chlévské mrvy a močůvky ze stájových prostor při stelivových systémech
ustájení hospodářských zvířat ........................................................................................................................................ 15

6.4       Zásady navrhování a provádění povrchových žlábků a kanálků, kališť, kanálů odklizu chlévské mrvy,
skladovacích van loží hluboké podestýlky apod. ........................................................................................................ 16

6.5       Zásady navrhování a provádění vnitřní stájové kanalizace (ustájovacích prostor a ostatních vnitřních)
prostor pro hospodářská zvířata .................................................................................................................................... 16

6.6       Drobné objekty a zařízení pro vnitřní stájovou kanalizaci ustájovacích prostor a ostatních vnitřních prostor
a odkanalizování přilehlých zpevněných venkovních ploch pro hospodářská zvířata .......................................... 17

6.7       Zásady navrhování a provádění vnitřní stájové kanalizace provozních prostor staveb
pro hospodářská zvířata .................................................................................................................................................. 17

6.8       Drobné objekty a zařízení pro vnitřní stájovou kanalizaci provozních prostor staveb
pro hospodářská zvířata .................................................................................................................................................. 17

7          Zkoušení systémů vnitřního stájového odklizu statkových hnojiv a vnitřní stájové kanalizace .......................... 18

Příloha A (informativní)

Vzorový výpočet množství vody z očisty vnitřních prostor dojírny, čekárny
a mléčnice včetně technologického zařízení ............................................................................................................... 19

Příloha B (normativní)

Hydraulický odkliz kejdy. Zásady navrhování sběrných a skladovacích kanálů,
svodných kanálů a centrálního vedení kejdy ............................................................................................................... 20


Strana 3

Předmluva

Norma řeší problematiku dřívější oborové normy ON 73 6761 Zemědělské stavby - Stájová kanalizace. V porovnání s touto dřívější oborovou normou jsou v této normě rozšířeny a upřesněny požadavky na vnitřní stájovou kanalizaci, doplněna a rozšířena problematika odklizu tekutých statkových hnojiv a nově zařazena problematika odklizu tuhých statkových hnojiv. Dále jsou rozšířeny a upřesněny údaje o produkci a složení statkových hnojiv od jednotlivých druhů a kategorií hospodářských zvířat a produkce a složení odpadních vod z očisty vnitřních a venkovních prostor pro hospodářská zvířata a doplněny nové aktualizované údaje pro navrhování.

Obdobné mezinárodní normy

DIN 1986 Entwässerungsanlangen für Gebäude und Grundstücke - 1978

(Zařízení vnitřní kanalizace - 1978)

Souvisící ČSN

ČSN 01 3450 Výkresy ve stavebnictví - Výkresy zdravotních instalací

ČSN 01 3463 Výkresy inženýrských staveb - Výkresy kanalizace

ČSN 01 3481 Výkresy stavebních konstrukcí - Výkresy betonových konstrukcí

ČSN 13 2100 Rúry a tvarovky zo sivej liatiny - Prehľad

ČSN EN 1253-1 (13 6360) Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 1: Požadavky

ČSN EN 1253-2 (13 6360) Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 2: Zkušební metody

ČSN EN 1253-3 (13 6360) Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 3: Kontrola jakosti

ČSN EN 1253-4 (13 6360) Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 4: Víčka a vtokové mřížky

ČSN 64 3041 Plasty - Rúry a tvarovky z polyetylénu

ČSN EN 295-1 (72 5201) Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci - Část 1: Požadavky

ČSN EN 295-2 (72 5201) Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci - Část 2: Kontrola jakosti a odběr vzorků

ČSN EN 295-3 (72 5201) Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci - Část 3: Zkušební postupy

ČSN EN 295-4 (72 5201) Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci - Část 4: Požadavky na speciální tvarovky, přechody a příslušenství

ČSN EN 295-5 (72 5201) Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci - Část 5: Požadavky na děrované trouby a tvarovky

ČSN EN 295-6 (72 5201) Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci - Část 6: Požadavky na kameninové šachty

ČSN EN 295-7 (72 5201) Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci - Část 7: Požadavky na kameninové trouby a jejich spoje určené pro ražení

ČSN 72 5220 Hospodářská kamenina - Jakost, tvary a rozměry

ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí

ČSN 73 1214 Betonové konstrukce - Základní ustanovení pro navrhování ochrany proti korozi

ČSN 75 5490 Stavby pro hospodářská zvířata - Vnitřní stájový vodovod

ČSN 75 6081 Žumpy

ČSN 75 6190 Stavby pro hospodářská zvířata - Faremní stokové sítě a kanalizační přípojky - Skladování statkových hnojiv a odpadních vod


Strana 4

Souvisící TNV

TNV 75 0211 Navrhování vodovodního a kanalizačního potrubí uloženého v zemi - Statický výpočet

TNV 75 0748 Žebříky na objektech vodovodů a kanalizací

POZNÁMKA Odvětvové technické normy vodního hospodářství (TNV) jsou dostupné v Hydroprojektu, a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4.

Vypracování normy

Zpracovatel: Sdružení IDEÁL, IČO 10191887, Ing. Jaroslav Kouďa, Ing. Zorka Hruboňová
a Ing. Aleš Matoušek, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Hošek

 


Strana 5

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje požadavky pro navrhování, provádění, zkoušení a provoz systémů vnitřního stájového odklizu statkových hnojiv a vnitřní stájovou kanalizaci.

Tato norma z hlediska vnitřní stájové kanalizace blíže specifikuje ČSN 73 6760 a soubor norem ČSN EN 12 056 (75 6760) 1).-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz