Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.30                                                                                                                                   Duben 2002

Čistírny odpadních vod -
Část 3: Předčištění

ČSN
EN 12255-3

75 6403

 

Wastewater treatment plants - Part 3: Preliminary treatment

Stations d’épuration - Partie 3: Prétraitements

Kläranlagen - Teil 3: Abwasservorreinigung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12255-3:2000 včetně opravy EN 12255-3:2000/AC:2000.
Evropská norma EN 12255-3:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12255-3:2000 including its Corrigendum
EN 12255-3:2000/AC:2000. The European Standard EN 12255-3:2000 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          62545
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 1085:1997 zavedena v ČSN EN 1085:1998 (75 0160) Čištění odpadních vod - Slovník

prEN 12255-1:2000 nezavedena, po schválení tohoto návrhu normy bude převzata příslušná EN

prEN 12255-6:1997 nezavedena, po schválení tohoto návrhu normy bude převzata příslušná EN

EN 12255-10:2000 zavedena v ČSN EN 12255-10 Čistírny odpadních vod - Část 10: Zásady bezpečnosti

EN 12255-11:2001 zavedena v ČSN EN 12255-11 Čistírny odpadních vod - Část 11: Všeobecné návrhové údaje

Souvisící ČSN

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí - Základní ustanovení

ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží

ČSN 75 6401 Čistírny odpadních vod pro více než 500 ekvivalentních obyvatel

ČSN 75 6402 Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel

ČSN 75 6601 Strojně - technologická zařízení čistíren odpadních vod - Všeobecné požadavky

Souvisící TNV

TNV 75 0747 Ochranná zábradlí na objektech vodovodu a kanalizací

TNV 75 6910 Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení

TNV 75 6930 Obsluha a údržba čistíren odpadních vod

POZNÁMKA Odvětvové technické normy vodního hospodářství (TNV) jsou dostupné na adrese: Hydroprojekt a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článku 4.3.1 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Hydroprojekt a.s., Praha, IČO 4527 4576, Ing. Petr Špalek

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Hošek

 


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 12255-3

EUROPEAN STANDARD                                                                                      Prosinec 2000

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.060.30

Čistírny odpadních vod - Část 3: Předčištění

Wastewater treatment plants - Part 3: Preliminary treatment

 

Stations d‘épuration - Partie 3: Prétraitements

Kläranlagen - Teil 3: Abwasservorreinigung

Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-08-17.

Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Řídícím centru CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídícímu centru CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2000 CEN. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                              Ref. č. EN 12255-3:2000 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Požadavky............................................................................................................................................................................. 6

4.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 6

4.2       Navrhování............................................................................................................................................................................ 7

4.3       Popis procesů čištění........................................................................................................................................................ 7

4.3.1    Zachycování na česlích a sítech....................................................................................................................................... 7

4.3.2    Odstraňování písku............................................................................................................................................................. 8

4.3.3    Oddělování tuku a oleje..................................................................................................................................................... 8

4.3.4    Vyrovnávání a rozdělování průtoku odpadních vod....................................................................................................... 9

4.4       Údržba................................................................................................................................................................................... 9

4.5       Bezpečnost a ochrana zdraví............................................................................................................................................ 9

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 10


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 165 „Kanalizace“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2001 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do prosince 2001.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny převzít národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Norma je třetí částí, vypracovanou pracovními skupinami CEN/TC 165/WG 42 a 43, vztahující se na všeobecné požadavky a procesy čištění pro čistírny odpadních vod pro více než 50 EO (ekvivalentních obyvatel).

Norma sestává z následujících částí:

Část 1: Všeobecné stavební zásady

Část 3: Předčištění

Část 4: Primární čištění

Část 5: Čištění odpadních vod v biologických nádržích

Část 6: Aktivace

Část 7: Biofilmové reaktory

Část 8: Kalové hospodářství

Část 9: Kontrola pachů a odvětrání

Část 10: Zásady bezpečnosti

Část 11: Všeobecné návrhové údaje

Část 12: Automatizovaný systém řízení1)

Část 13: Čištění odpadních vod chemickým srážením

Část 14: Dezinfekce1)

Část 15: Měření standardní oxygenační kapacity v aktivační nádrži

Část 16: Filtrace odpadních vod1)

POZNÁMKA Požadavky na čerpací stanice v čistírnách odpadních vod a jejich přítoky, které se původně předpokládaly jako Část 2: „Čerpací stanice pro čistírny odpadních vod“, jsou uvedeny v EN 752-6 „Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 6: Čerpací stanice“.

EN 12255-1, EN 12255-3 až EN 12255-8, EN 12255-10 a EN 12255-11 budou zavedeny společně jako soubor evropských norem (Rezoluce BT 152/1998). Datum zrušení (dow) všech národních norem, které jsou s nimi v rozporu, je nejpozději 2001-12-31. Do této doby platí souběžně stávající národní normy a již vydané evropské normy.

_______________

1) V přípravě.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato část této evropské normy stanovuje požadavky na předčištění odpadních vod v čistírnách odpadních vod pro více než 50 EO.

Přednostně se používá pro čistírny odpadních vod navržené k čištění domovních a komunálních odpadních vod.

Předčištění může zahrnovat jeden nebo více z následujících stupňů znečištění:

         zachycování shrabků na česlích nebo sítech;

         odstraňování písku;

         separování tuků a olejů;

         vyrovnávání a rozdělování průtoků.

POZNÁMKA Měření průtoku a odebírání vzorků může být součástí kteréhokoliv z výše uvedených stupňů předčištění.

Rozdíly v navrhování a provádění čistíren odpadních vod v jednotlivých evropských zemích vedly k vývoji různých systémů čistíren.Tato norma poskytuje základní informace o těchto systémech; nemá však za cíl uvádět všechny dostupné systémy.

Další podrobnější informace navazující na ustanovení obsažená v této normě lze získat v odkazech uvedených v bibliografii.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz