Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.060.20; 29.240.20                                                                                                                         Září 2001

Kabely pro venkovní vedení

distribuční soustavy s jmenovitým napětím U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV -
Část 8: Kabely s izolací XLPE

a pláštěm z PVC a nosným lanem

(svazkové žíly) -
Oddíl 8H: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení a přípojku (typ 8H), Kabely s izolací XLPE a středním

vodičem tvořeným nosným lanem

ČSN 34 7614-8H

                                                                                           eqv HD 626.8H S1:1996

Overhead distribution cables of rated voltage U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV -

Part 8: XLPE insulated and PVC sheathed cables with mesenger (bundle assembled cores) -

Section 8H: Bundle assembled cores for overhead distribution and service (type 8H), Neutral conductor messenger XLPE insulated cables

Câbles de distribution aérienne de tension assignée U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV -

Partie 8: Câbles guipés de XLPE et PVC gaine avec porteur (botte d’âmes) -

Section 8H: Botte d’âmes pour fonctionnement et construction de lignes aériennes de distribution (type 8H)

Isolierte Freileitungsseile für oberirdische Verteilungsnetze mit Nennspannungen U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV -

Teil 8: XLPE Isolierte und PVC Mantel Kabel mit Tragorgan -

Hauptabschnitt 8H: Isolierte Freileitungsleiter für Verteilungsnetze (Typ 8H)

Tato norma obsahuje harmonizační dokument HD 626.8H S1:1996.

This standard contains of the Harmonization Document HD 626.8H S1:1996.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          62596
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Obsah

            Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 3

1... Všeobecně.................................................................................................................................................................................. 5

2... Konstrukční požadavky............................................................................................................................................................. 6

3... Zkušební požadavky.................................................................................................................................................................. 8

4... Proudová zatížitelnost............................................................................................................................................................. 11

5... Příloha (tabulky)....................................................................................................................................................................... 12

6... Pokyn pro použití...................................................................................................................................................................... 13


Strana 3

Předmluva

Citované normy

EN 60811 soubor zaveden v souboru ČSN EN 60811 (34 7010) Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů

HD 383 S2:1986 zaveden v ČSN 34 7201:2000 Jádra kabelů. Pokyn pro mezní rozměry jader kruhového průřezu (idt HD 383 S2:1986, idt HD 383 S2/A1:1989, idt HD 383 S2/A2:1993, mod IEC 228:1978,
mod IEC 228 A:1982)

HD 588.1 S1:1991 zaveden v ČSN IEC 60-1:1994 (34 5640) Technika zkoušek vysokým napětím. Část 1: Obecné definice a požadavky na zkoušky (idt IEC 60-1:1989, idt HD 588.1 S1:1991)

HD 605 S1:1994 zaveden v ČSN 34 7010-82:1997 Elektrické kabely. Doplňující zkušební metody (idt HD 605 S1:1994)

ISO 2859 soubor zaveden v souboru ČSN ISO 2859 (01 0261) Statistické přejímky srovnáváním

Informativní údaje z HD 626 S1:1996

Tento harmonizační dokument byl vypracován technickou komisí TC 20 Elektrické kabely.

Část 1 HD 626 obsahuje všeobecné požadavky použitelné pro kabely, stavbu a provoz venkovních distribučních vedení, které jsou uvedeny v dílčích Oddílech Částí 3, 4, 5 , 6, 7 a 8. Jsou specifikovány pouze svazky sestav žil. V rámci připravované Části 9 budou doplněny požadavky pro jednožilové kabely.

Dokument obsahuje následující Části uspořádané podle hlavních konstrukčních charakteristik kabelů:

HD 626 Část 1 - Všeobecné požadavky

HD 626 Část 2 - Doplňující zkušební metody

HD 626 Část 3 - Samonosné kabely s izolací PE (svazkové žíly)

HD 626 Část 4 - Samonosné kabely s izolací XLPE (svazkové žíly)

HD 626 Část 5 - Kabely s izolací PE a závěsným lanem (svazkové žíly)

HD 626 Část 6 - Kabely s izolací XLPE a závěsným lanem (svazkové žíly)

HD 626 Část 7 - Samonosné kabely s izolací XLPE (svazkové žíly)

HD 626 Část 8 - Kabely s izolací XLPE, pláštěm z PVC a závěsným lanem (svazkové žíly)

Každá z Částí 3 - 8 obsahuje čísla Oddílů odsouhlasených Technickým výborem (D68/047, Brusel, červen 1991), od národních komitétů se požaduje zavedení v národním jazyce jen těch Částí, které jsou použitelné pro národní aplikace. Zůstává však povinnost oznámit plné znění názvů a čísel HD a také zrušit všechny národní normy, které jsou s těmito HD v rozporu.

Číslování stran je dohodnuto a promítnuto do Částí a dílčích Oddílů, např. strana 5-D-6 je stranou 6. dílčího Oddílu D Části 5.

Odkazy na jiné HD, EN a mezinárodní normy jsou uvedeny v dílčích Částech nebo Oddílech HD.

Text návrhu byl předložen k formálnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako HD 626 S1 dne 1995-11-28.

Rozhodnutím technické rady (D81/139) existuje text tohoto HD jen v angličtině a francouzštině.

Byla stanovena tato data:

-      nejzazší datum oznámení existence HD
na národní úrovni                                                                                              (doa)       1996-06-01

-      nejzazší datum zavedení HD na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení HD k přímému používání
jako normy národní                                                                                           (dop)       1996-12-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s HD v rozporu                                                                                  (dow)       1996-12-01


Strana 4

Souvisící ČSN

ČSN 34 7614-1 Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV. Část 1: Všeobecné požadavky (idt HD 626.1 S1:1996+HD 626.1 S1:1996/A1:1997)

Informativní údaje

V ČR se používají i jiné průřezy kabelů a jiné hladiny zkušebních napětí.

Vysvětlivky k textu převzaté normy

Norma je ekvivalentní z toho důvodu, že obsah harmonizačního dokumentu je upraven.

V odkazech na EN jsou nesprávně odděleny Části a Oddíly tečkou. Správně mají být odděleny pomlčkami.

Vypracování normy

Zpracovatel: Energoprojekt a.s., Praha, IČO 45273898, Ing. Stanislav Roškota

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivan Brdička


Strana 5

Normativní odkazy

V Oddílu 8H HD 626 jsou uvedeny odkazy na ostatní Části tohoto HD a na tyto další harmonizační dokumenty a mezinárodní normy:

EN 60811 Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů

(Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables)

HD 383 Jádra kabelů

(Conductors of insulated cables)

HD 588.1 Technika zkoušek vysokým napětím. Část 1: Obecné definice a požadavky na zkoušky

(High-voltage test techniques. Part 1: General definition and test)

HD 605 Elektrické kabely. Doplňující zkušební metody

(Electric cables: Additional test methods)

ISO 2859 Statistické přejímky srovnáváním

(Sampling procedure for inspection by attributes)

Odkazy na jiné HD, EN nebo publikace IEC zahrnují ve všech případech poslední vydání těchto norem.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz