Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.060.20, 29.240.20                                                                                                                         Září 2001

Kabely pro venkovní vedení

distribuční soustavy s jmenovitým

napětím U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV -
Část 9: Jednožilové kabely -
Oddíl 9N: Jednožilové kabely
pro venkovní vedení (typ 9N-1 a 9N-2)

ČSN 34 7614-9N


 

                                                                                     eqv HD 626.9N S1/A1:1997

Overhead distribution cables of rated voltage U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV -
Part 9: Single-core cables -
Section 9N: Single cores for overhead distribution (type 9N-1 a 9N-2)

Câbles de distribution aérienne de tension assignée U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV -
Partie 9: Câble unipolaire -
Section 9N: Câble unipolaire pour fonctionnement et construction de lignes aériennes de distribution (type 9N-1 et 9N-2)

Isolierte Freileitungsseile für oberirdische Verteilungsnetze mit Nennspannungen U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV -
Teil 9: Einadriges Kabelen -
Hauptabschnitt 9N: Einadrige Kabel für Verteilungsnetze (Typ 9N-1 und 9N-2)

Tato norma obsahuje změnu harmonizačního dokumentu HD 626.9N S1/A1:1997.

This standard contains Amendement of the Harmonization Document HD 626.9N S1/A1:1997.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          62598
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 3

1          Všeobecně........................................................................................................................................................................... 5

2          Konstrukční požadavky....................................................................................................................................................... 6

3          Zkušební požadavky........................................................................................................................................................... 7

4          Pokyn pro použití................................................................................................................................................................. 8

5          Příloha A............................................................................................................................................................................... 9


Strana 3

Předmluva

Citované normy

EN 60811 soubor zaveden v souboru ČSN EN 60811 (34 7010)  Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů

HD 383 S2:1986 zaveden v ČSN 34 7201:2000  Jádra kabelů. Pokyn pro mezní rozměry jader kruhového průřezu (idt HD 383 S2:1986, HD 383 S2/A1:1989, HD 383 S2/A2:1993, mod IEC 228:1978 a IEC 228 A:1982)

HD 605 S1:1994 zaveden v ČSN 34 7010-82:1997  Elektrické kabely. Doplňující zkušební metody (idt HD 605 S1:1994)

IEC 502 zavedena první část IEC 60502-1 v ČSN IEC 60502-1 (34 7419)  Kabely s výtlačně lisovanou izolací a jejich příslušenství pro jmenovitá napětí od 1 kV (Um = 1,2 kV) do 3 kV (Um = 3,6 kV)

Informativní údaje z HD 626 S1:1996/A1:1997

Tato změna harmonizačního dokumentu byla vypracována technickou komisí TC 20 Elektrické kabely.

Změna 1 obsahuje jednožilové kabely a přípojkové kabely s koncentrickým středním vodičem, které zavádí Části 9 a 10 a některé modifikace Oddílu 4-F.

Dokumenty HD 626 a HD 626/A1 nyní obsahují Části uspořádané podle hlavních konstrukčních
charakteristik kabelů:

HD 626 Část 1   -    Všeobecné požadavky

HD 626 Část 2   -    Doplňující zkušební metody

HD 626 Část 3   -    Samonosné kabely s izolací PE (svazkové žíly)

HD 626 Část 4   -    Samonosné kabely s izolací XLPE (svazkové žíly)

HD 626 Část 5   -    Kabely s izolací PE a závěsným lanem (svazkové žíly)

HD 626 Část 6   -    Kabely s izolací XLPE a závěsným lanem (svazkové žíly)

HD 626 Část 7   -    Samonosné kabely s izolací XLPE (svazkové žíly)

HD 626 Část 8   -    Kabely s izolací XLPE, pláštěm z PVC a závěsným lanem (svazkové žíly)

HD 626 Část 9   -    Jednožilové kabely

HD 626 Část 10  -    Přípojkové kabely s koncentrickým jádrem

Část 1 HD 626 obsahuje všeobecné požadavky na kabely pro venkovní vedení a přípojky specifikované v dílčích Oddílech Částí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10.

Každá z Částí 3 - 10 obsahuje čísla Oddílů odsouhlasených Technickým výborem (D68/047, Brusel,
červen 1991), od národních komitétů se požaduje zavedení v národním jazyce jen těch Částí, které jsou použitelné pro národní aplikace. Zůstává však povinnost oznámit plné znění názvů a čísel HD a také zrušit všechny národní normy, které jsou s těmito HD v rozporu.

Číslování stran je dohodnuto a promítnuto do Částí a dílčích Oddílů, např. strana 5-D-6 je stranou 6 dílčího Oddílu D Části 5.

Odkazy na jiné HD, EN a mezinárodní normy jsou uvedeny v dílčích Částech nebo Oddílech HD.

Text návrhu byl předložen k Jednotnému schvalovacímu postupu a byl schválen CENELEC jako změna A1 HD 626 S1 dne 1996-12-09.

Rozhodnutím technické rady (D81/139) existuje text tohoto HD jen v angličtině a francouzštině.


Strana 4

Byla stanovena tato data:

-      nejzazší datum oznámení existence změny
na národní úrovni                                                                                         (doa)       1997-06-01

-      nejzazší datum zavedení změny na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení změny k přímému používání
jako normy národní                                                                                      (dop)       1997-12-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou se změnou v rozporu                                                                    (dow)      1997-12-01

Souvisící ČSN

ČSN 34 7614-1 Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV. Část 1: Všeobecné požadavky (idt HD 626.1 S1:1996+HD 626.1 S1:1996/A1:1997)

Informativní údaje

V ČR se používají i jiné průřezy kabelů a jiné hladiny zkušebních napětí.

Vysvětlivky k textu převzaté normy

Norma je ekvivalentní z toho důvodu, že obsah harmonizačního dokumentu je upraven.

V odkazech na EN jsou nesprávně odděleny Části a Oddíly tečkou. Správně mají být odděleny pomlčkami.

Na základě změny A1 k HD 626 S1 byly doplněny nové Části 9 a 10 a jim odpovídající Oddíly. Část 9 obsahuje Oddíly 9F, 9G, 9I a 9N. Část 10 obsahuje pouze Oddíl 10N.

Vypracování normy

Zpracovatel: Energoprojekt a.s., Praha, IČO 45273898, Ing. Stanislav Roškota

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivan Brdička


Strana 5

Normativní odkazy

V Oddílu 9N HD 626 jsou uvedeny odkazy na ostatní Části tohoto HD a na tyto další harmonizační dokumenty a mezinárodní normy:

EN 60811 Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů

(Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables)

HD 383 Jádra kabelů

(Conductors of insulated cables)

HD 605 Elektrické kabely. Doplňující zkušební metody

(Electric cables: Additional test methods)

IEC 502 Silové kabely s pevnou výtlačně lisovanou izolací pro jmenovité napětí od 1 kV do 30 kV

(Extruded solid dielctric insulated power cables for rated voltages from 1 kV to 30 kV)

Odkazy na jiné HD, EN nebo publikace IEC zahrnují ve všech případech poslední vydání těchto norem.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz