Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.060.20; 33.100.01                                                                                                                         Září 2001

Elektromagnetická kompatibilita

a rádiové spektrum (ERM) -

Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových

zařízení a služeb -
Část 4: Specifické podmínky
pro pevné rádiové spoje

a přidružená zařízení a služby

ČSN
ETSI EN 301 489- 4
V1.2.1
87 5101

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services -
Part 4: Specific conditions for fixed radio links and ancillary equipment and services

Tato norma je českou verzí evropské normy (Telekomunikační řada) ETSI EN 301 489-4 V1.2.1:2000. Evropská norma (Telekomunikační řada) ETSI EN 301 489-4 V1.2.1:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard (Telecommunications series)
ETSI EN 301 489-4 V1.2.1:2000. The European Standard (Telecommunications series)
ETSI EN 301 489-4 V1.2.1:2000 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ETSI EN 301 489-4 V1.2.1 (87 5101) z března 2001.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          62620
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí ETSI EN 301 489-4 V1.2.1:2000 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN ETSI EN 301 489-4 V1.2.1 (87 5101) z března 2001 převzala ETSI EN 301 489-4 V1.2.1:2000 schválením k přímému používání jako ČSN vyhlášením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

ETSI EN 301 489-1 zavedena v ČSN ETSI EN 301 489-1 (87 5101) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 1: Společné technické požadavky

Doporučení ITU-R F.1191-1

Doporučení ITU-R F.746-3

POZNÁMKA Doporučení ITU-R jsou dostupná v TESTCOM - Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha, Hvožďanská 3, 148 01 Praha 4.

Další informace

Tato norma ucházející se o status harmonizované evropské normy (Telekomunikační řada) byla vydána technickou komisí „Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum“ (ERM) Evropského ústavu pro telekomunikační normy (ETSI) v srpnu 2000.

Upozornění na používání převzaté normy

V této Části 4 evropské telekomunikační normy ETSI EN 301 489 se používá zkratka EMC též ve významu elektromagnetické interference (EMI), případně elektromagnetického rušení odlišně od definic termínů zavedených v ČSN IEC 50(161)+A1+A2 (33 4201).

Použitými překlady výrazů:

      emise EMC (EMC emission) se pro účely této normy rozumí emise v oblasti EMC,

      odolnost EMC (EMC immunity) se pro účely této normy rozumí odolnost vůči zhoršení nebo ztrátě EMC,

      jevy EMC (EMC phenomena) se pro účely této normy rozumí jevy v oblasti EMC.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje seznam anglických termínů a jejich českých ekvivalentů použitých v této normě.

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha - TESTCOM, IČO 00003468, Ing. Marcel Kraus

Technická normalizační komise: TNK 96 Telekomunikace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Slavínský, CSc.


Strana 3

 

ETSI EN 301 489-4 V1.2.1 (2000-08)

Norma ucházející se o status harmonizované evropské normy (Telekomunikační řada)

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM);
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb;
Část 4: Specifické podmínky pro pevné rádiové spoje a přidružená zařízení a služby

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
 ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services;
Part 4: Specific conditions for fixed radio links and ancillary equipment and services

 

 

 


Strana 4

 

Reference

DEN/ERM-EMC-219-4

 

Klíčová slova

EMC, FWA, poin-to-point, radio, RLL, WLL,
regulation

ETSI

 

650 Route des Lucioles

F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCIE

 

Tel.: +33 4 92 94 42 00 Fax: +33 4 93 65 47 16

 

Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C

Nezisková asociace registrovaná

u podprefektury de Grasse (06) N° 7803/88

 

 

 

 

 

 

 

 

Důležitá poznámka

 

Jednotlivé kopie této normy mohou být staženy z:
http://www.etsi.org

 

Tato norma může být dostupná ve více než jedné elektronické verzi nebo tištěné formě. V případě
existujícího nebo znatelného rozdílu v obsahu těchto verzí je referenční verzí Přenosný Formát Dokumentu (Portable Document Format) (PDF). V případě sporu by měl být referenční verzí výtisk PDF na tiskárnách ETSI,

uchovávaný na stanovené síťové jednotce v sekretariátu ETSI.

 

Uživatelé této normy by si měli být vědomi, že norma může podléhat revizi nebo změně statusu. Informace o stávajícím statusu této normy a jiných norem ETSI jsou dostupné na http://www.etsi.org/tb/status/

 

Naleznete-li v této normě chyby, zašlete své připomínky na:
editor@etsi.fr

 

 

Oznámení copyrightu

 

Bez písemného svolení nesmí být žádná část reprodukována.
Copyright i výše uvedené omezení se rozšiřuje i na reprodukování na všech médiích.

 

© Evropský ústav pro telekomunikační normy 2000.

Všechna práva vyhrazena


Strana 5

Obsah

            Strana

Autorská práva.................................................................................................................................................................................. 7

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 7

1................ Rozsah platnosti........................................................................................................................................................... 9

2................ Normativní odkazy......................................................................................................................................................... 9

3................ Definice a zkratky......................................................................................................................................................... 10

3.1............ Definice......................................................................................................................................................................... 10

3.2............ Zkratky........................................................................................................................................................................... 10

4................ Zkušební podmínky.................................................................................................................................................... 10

4.1............ Všeobecně................................................................................................................................................................... 10

4.1.1......... Zkušební podmínky a konfigurace........................................................................................................................... 10

4.1.2......... Zkoušky emisí.............................................................................................................................................................. 11

4.1.3......... Zkoušky odolnosti....................................................................................................................................................... 12

4.2............ Uspořádání zkušebních signálů.............................................................................................................................. 13

4.2.1......... Uspořádání zkušebních signálů na vstupu vysílače............................................................................................ 13

4.2.2......... Uspořádání zkušebních signálů na výstupu vysílače.......................................................................................... 13

4.2.3......... Uspořádání zkušebních signálů na vstupu přijímače......................................................................................... 13

4.2.4......... Uspořádání zkušebních signálů na výstupu přijímače........................................................................................ 13

4.3............ Vyloučená pásma....................................................................................................................................................... 14

4.3.1......... Vyloučená pásma přijímačů..................................................................................................................................... 14

4.3.2......... Vyloučená pásma vysílačů........................................................................................................................................ 14

5................ Posuzování funkce...................................................................................................................................................... 14

5.1............ Všeobecně................................................................................................................................................................... 14

5.2............ Zařízení, které může poskytovat trvalý komunikační spoj.................................................................................... 14

5.3............ Zařízení, které neposkytuje trvalý komunikační spoj............................................................................................ 14

5.4............ Přidružené zařízení...................................................................................................................................................... 14

5.5............ Klasifikace zařízení..................................................................................................................................................... 14

6................ Funkční kritéria............................................................................................................................................................ 14

6.1............ Funkční kritérium pro spojité jevy aplikované na vysílače (CT) a přijímače (CR)........................................... 14

6.2............ Funkční kritérium pro přechodné jevy aplikované na vysílače (TT) a přijímače (RT)..................................... 15

6.3............ Specifická funkční kritéria.......................................................................................................................................... 15

6.3.1......... Vstupy/výstupy digitálních signálů............................................................................................................................ 15

6.3.1.1...... Funkční kritérium pro spojité jevy............................................................................................................................. 15

6.3.1.2...... Funkční kritérium pro přechodné jevy..................................................................................................................... 15

6.3.2......... Vstupy/výstupy analogových tónových signálů....................................................................................................... 15

6.3.2.1...... Funkční kritérium pro spojité jevy............................................................................................................................. 15

6.3.2.2...... Funkční kritérium pro přechodné jevy..................................................................................................................... 15

6.3.3......... Rozhraní Ethernet a paketových dat........................................................................................................................ 15

6.3.3.1...... Funkční kritérium pro spojité jevy............................................................................................................................. 16

6.3.3.2...... Funkční kritérium pro přechodné jevy..................................................................................................................... 16

6.3.4......... Služební rozhraní a rozhraní údržby......................................................................................................................... 16

6.3.5......... Synchronizační rozhraní............................................................................................................................................. 16


Strana 6

                  Strana

6.3.5.1...... Funkční kritérium pro spojité jevy............................................................................................................................. 16

6.3.5.2...... Funkční kritérium pro přechodné jevy..................................................................................................................... 16

6.3.6......... Rozhraní dálkové výstrahy......................................................................................................................................... 16

6.3.6.1...... Funkční kritérium pro spojité jevy............................................................................................................................. 16

6.3.6.2...... Funkční kritérium pro přechodné jevy..................................................................................................................... 16

6.4............ Funkční kritéria pro přidružené zařízení zkoušené samostatně......................................................................... 16

7................ Tabulky přehledu použitelnosti................................................................................................................................. 16

7.1............ Emise............................................................................................................................................................................ 16

7.1.1......... Všeobecně................................................................................................................................................................... 16

7.1.2......... Zvláštní podmínky....................................................................................................................................................... 16

7.2............ Odolnost....................................................................................................................................................................... 17

7.2.1......... Všeobecně................................................................................................................................................................... 17

7.2.2......... Zvláštní podmínky....................................................................................................................................................... 17

Příloha A (informativní) Příklady zařízení pevných rádiových spojů v rozsahu platnosti této normy............................... 18

A.1............ Pevné rádiové systémy; zařízení mezi dvěma body; určené pro provoz v kmitočtovém pásmu 1,4 GHz.... 18

A.2............ Pevné rádiové systémy; zařízení mezi dvěma body; určené pro provoz v kmitočtovém pásmu
2,1 GHz až 2,6 GHz..................................................................................................................................................... 18

A.3............ Pevné rádiové systémy; zařízení mezi dvěma body; určené pro provoz v kmitočtovém pásmu
3 GHz až 11 GHz.......................................................................................................................................................... 18

A.4............ Pevné rádiové systémy; zařízení mezi dvěma body; určené pro provoz v kmitočtovém pásmu
13 GHz až 18 GHz....................................................................................................................................................... 19

A.5............ Pevné rádiové systémy; zařízení mezi dvěma body; určené pro provoz v kmitočtovém pásmu 23 GHz..... 19

A.6............ Pevné rádiové systémy; zařízení mezi dvěma body; určené pro provoz v kmitočtovém pásmu
26 GHz a 28 GHz......................................................................................................................................................... 19

A.7............ Pevné rádiové systémy; zařízení mezi dvěma body; určené pro provoz v kmitočtovém pásmu 38 GHz..... 20

A.8............ Pevné rádiové systémy; zařízení mezi dvěma body; určené pro provoz v kmitočtovém pásmu 50 GHz..... 20

A.9............ Pevné rádiové systémy; zařízení mezi dvěma body; určené pro provoz v kmitočtovém pásmu 55 GHz..... 20

A.10.......... Pevné rádiové systémy; zařízení mezi dvěma body; určené pro provoz v kmitočtovém pásmu 58 GHz..... 20

A.11.......... Pevné rádiové systémy; zařízení mezi bodem a více body; určené pro provoz v kmitočtovém pásmu
pod 1 GHz..................................................................................................................................................................... 20

A.12.......... Pevné rádiové systémy; zařízení mezi bodem a více body; určené pro provoz v kmitočtovém pásmu
1 GHz až 3 GHz............................................................................................................................................................ 21

A.13.......... Pevné rádiové systémy; zařízení mezi bodem a více body; určené pro provoz v kmitočtovém pásmu
3 GHz až 11 GHz.......................................................................................................................................................... 21

A.14.......... Pevné rádiové systémy; zařízení mezi bodem a více body; určené pro provoz v kmitočtovém

pásmu 11 GHz až 60 GHz........................................................................................................................................ 22

A.15.......... Pevné rádiové systémy; zařízení mezi bodem a více body; určené pro provoz v kmitočtovém

pásmu 26 GHz a 28 GHz.......................................................................................................................................... 22

Příloha B (informativní) Pevné rádiové spoje mezi bodem a více body; Obecná architektura systému....................... 23

Literatura.......................................................................................................................................................................................... 24

Přehled dokumentů....................................................................................................................................................................... 26

Národní příloha NA (informativní) Seznam anglických termínů a jejich českých ekvivalentů použitých
v této normě..................................................................................................................................................................................... 28


Strana 7

Autorská práva

Vůči ETSI mohou být nárokována podstatná, nebo potenciálně podstatná autorská práva (IPR) (Intellectual Property Rights) k tomuto dokumentu. Informace, týkající se těchto podstatných autorských práv, pokud existují, jsou veřejně dostupné členům i nečlenům ETSI a lze je nalézti v ETSI SR 000 314: „Autorská práva; podstatná, nebo potenciálně podstatná autorská práva notifikovaná ETSI vzhledem k normám ETSI“, která je dostupná v sekretariátu ETSI. Poslední aktualizace jsou dostupné na síťovém serveru ETSI (http://www.etsi.org/ipr).

Ve shodě s politikou ETSI, týkající se autorských práv, nebylo prováděno ze strany ETSI žádné šetření ani průzkum autorských práv. Nemůže být poskytnuta žádná záruka pokud jde o existenci jiných autorských práv, nezmíněných v ETSI SR 000 314 (nebo v aktualizacích na síťovém serveru ETSI), která jsou, nebo mohou být, nebo se mohou stát podstatnými pro tento dokument.

Předmluva

Tato norma ucházející se o status harmonizované evropské normy (Telekomunikační řada) byla vypracována technickou komisí ETSI Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM).

Tato norma byla vypracována ETSI v odezvě na mandát od Evropské komise vydaný podle Směrnice Rady 98/34/EC [4] (včetně změn) stanovující postup pro poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů.

Tato norma spolu s EN 301 489-1 [1] je určena k tomu, aby se stala harmonizovanou normou EMC, na niž bude publikován odkaz v Úředním věstníku Evropských společenství odkazující na Směrnici Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility („Směrnice EMC“) (89/336/EEC [3] včetně změn) a Směrnici Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se rádiových zařízení a telekomunikačních koncových zařízení a vzájemného uznávání jejich shody („Směrnice R&TTE“ 1999/5/EC [2]).

Tato norma je Částí 4 vícedílné EN pokrývající normu pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb, identifikované níže:

Část 1: „Společné technické požadavky“

Část 2: „Specifické podmínky pro zařízení rádiového pagingu“

Část 3: „Specifické podmínky pro zařízení krátkého dosahu (SRD) pracující na kmitočtech mezi 9 kHz a 40 GHz“

Část 4: „Specifické podmínky pro pevné rádiové spoje a přidružená zařízení a služby“

Část 5: „Specifické podmínky pro soukromá pozemní pohyblivá rádiová (PMR) a přidružená zařízení (hovorová a nehovorová);

Část 6: „Specifické podmínky pro zařízení digitálních bezšňůrových telekomunikací (DECT)“

Část 7: „Specifické podmínky pro pohyblivá a přenosná rádiová a přidružená zařízení digitálních buňkových radiokomunikačních systémů (GSM a DCS)“

Část 8: „Specifické požadavky na základnové stanice GSM“

Část 9: „Specifické podmínky pro bezdrátové mikrofony a podobná zařízení vysokofrekvenčních (RF) zvukových pojítek“

Část 10: „Specifické podmínky pro zařízení bezšňůrových telefonů první (CT1 a CT1+) a druhé generace (CT2)“

Část 11: „Specifické podmínky pro rozhlasové vysílače FM“

Část 12: „Specifické podmínky pro pozemské stanice provozované v kmitočtových rozsazích mezi 4 GHz a 30 GHz v pevné družicové službě (FSS)“

Část 13: „Specifické podmínky pro rádiová a přidružená zařízení (hovorová a nehovorová) občanského pásma (CB)“

Část 15: „Specifické podmínky pro obchodně dostupná radioamatérská zařízení“

Část 16: „Specifické podmínky pro analogová pohyblivá a přenosná zařízení buňkových radiokomunikací


Strana 8

Část 17: „Specifické požadavky na širokopásmová datová zařízení a zařízení HIPERLAN“

Část 18: „Specifické požadavky na zemské svazkové rádiové sítě (TETRA)“

Část 19: „Specifické podmínky pro pohyblivé pozemské stanice určené pouze pro příjem (ROMES) pracující v pásmu 1,5 GHz a zajišťující datové komunikace“

Část 20: „Specifické podmínky pro pohyblivé pozemské stanice (MES) používané v pohyblivých družicových službách (MSS)“

Část 22: „Specifické požadavky na letecká pohyblivá a pevná rádiová zařízení VHF“.

Data zavádění na národní úrovni

Datum převzetí této EN:

14. červenec 2000

Nejzazší datum pro oznámení existence této EN (doa):

31. říjen 2000

Nejzazší datum vydání nové národní normy nebo oznámení o schválení
k přímému používání této EN (dop/e):


30. duben 2001

Datum zrušení všech národních norem, které jsou v rozporu (dow):

31. říjen 2003


Strana 9

1 Rozsah platnosti

Tato norma spolu s EN 301 489-1 [1] pokrývá posuzování pevných rádiových spojů a přidružených zařízení, pokud jde o elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).

Technické specifikace vztahující se na anténní vstup/výstup rádiových zařízení nejsou v této normě zahrnuty. Takovéto technické specifikace lze nalézt v příslušných normách výrobků pro efektivní využívání rádiového spektra.

Tato norma specifikuje použitelné zkušební podmínky, posuzování funkce a funkční kritéria analogových a digitálních pevných rádiových spojů pracujících jako pevné systémy mezi dvěma body a mezi bodem a více body, definované v příloze B, včetně souvisejících přidružených zařízení.

Příklady pevných rádiových spojů jsou uvedeny v příloze A.

V případě rozdílů (například s ohledem na zvláštní podmínky, definice, zkratky) mezi touto normou a EN 301 489-1 [1] mají přednost ustanovení této normy.

Přepínač zpracování a ochrany, (de)modulátor, vysílač, přijímač, filtry RF, odbočovací obvody a napáječe jsou pokryty touto normou. Prvky multiplexování a/nebo demultiplexování jsou pokryty tehdy, pokud tvoří součást vysílače, přijímače a/nebo soustavy vysílač/přijímač.

Klasifikace prostředí a požadavky na emise a odolnost použité v této normě jsou v souladu s EN 301 489-1 [1] s výjimkou jakýchkoliv zvláštních podmínek obsažených v této normě.

2 Normativní odkazy

Následující dokumenty obsahují ustanovení, která formou odkazů v tomto textu tvoří ustanovení této normy.

·       Odkazy jsou buď datované (identifikované datem vydání, číslem vydání, číslem verze atd.), nebo nedatované.

·       Pro datovaný odkaz neplatí následné revize.

·       Pro nedatovaný odkaz platí poslední verze.

·       Nedatovaný odkaz na ETS je nutno brát i jako odkaz na pozdější verze vydané jako EN se stejným číslem.

[1] ETSI EN 301 489-1 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM); Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb; Část 1: Společné technické požadavky

     (Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements)

[2] 1999/5/EC: Směrnice Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se rádiových zařízení a telekomunikačních koncových zařízení a vzájemného uznávání jejich shody

     (1999/5/EC: Council Directive on the approximation of the laws of the Member States relating to radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity

[3] 89/336/EEC: Směrnice Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility

     (89/336/EEC: Council Directive on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility)

[4] Směrnice 98/34/EC Evropského parlamentu a Rady z 22. června 1998 stanovující postup pro poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů

     (Directive 98/34/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 laying down a procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations)

[5] Doporučení ITU-R F.1191-1 Šířky pásma a nežádoucí emise digitálních radioreléových systémů

     (Bandwidths and unwanted emissions of digital radio-relay systems)

[6] Doporučení ITU-R F.746-3 Uspořádání vysokofrekvenčních kanálů radioreléových systémů

     (Radio-frequency channel arrangements for radio-relay systems)-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz