Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.060.60; 33.100.01                                                                                                                         Září 2001

Elektromagnetická kompatibilita
a rádiové spektrum (ERM) -
Norma pro elektromagnetickou

kompatibilitu (EMC) rádiových

zařízení a služeb -
Část 5: Specifické podmínky
pro soukromá pozemní pohyblivá

rádiová (PMR) a přidružená zařízení (hovorová a nehovorová)

ČSN
ETSI EN 301 489- 5
V1.2.1

87 5101

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services -
Part 5: Specific conditions for Private land Mobile Radio (PMR) and ancillary equipment (speech and non-speech)

Tato norma je českou verzí evropské normy (Telekomunikační řada) ETSI EN 301 489-5 V1.2.1:2000. Evropská norma (Telekomunikační řada) ETSI EN 301 489-5 V1.2.1:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard (Telecommunications series)
ETSI EN 301 489-5 V1.2.1:2000. The European Standard (Telecommunications series)
ETSI EN 301 489-5 V1.2.1:2000 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ETSI EN 301 489-5 V1.2.1 (87 5101) z března 2001.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          62621
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí ETSI EN 301 489-5 V1.2.1:2000 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN ETSI EN 301 489-5 V1.2.1 (87 5101) z března 2001 převzala ETSI EN 301 489-5 V1.2.1:2000 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

ETSI EN 301 489-1 zavedena v ČSN ETSI EN 301 489-1 (87 5101) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 1: Společné technické požadavky

Další informace

Tato norma ucházející se o status harmonizované evropské normy (Telekomunikační řada) byla vydána technickou komisí „Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum“ (ERM) Evropského ústavu pro telekomunikační normy (ETSI) v srpnu 2000.

Upozornění na používání převzaté normy

V této Části 5 evropské telekomunikační normy ETSI EN 301 489 se používá zkratka EMC též ve významu elektromagnetické interference (EMI), případně elektromagnetického rušení odlišně od definic termínů zavedených v ČSN IEC 50(161)+A1+A2 (33 4201).

Použitými překlady výrazů:

      emise EMC (EMC emission) se pro účely této normy rozumí emise v oblasti EMC,

      odolnost EMC (EMC immunity) se pro účely této normy rozumí odolnost vůči zhoršení nebo ztrátě EMC.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje seznam anglických termínů a jejich českých ekvivalentů použitých v této normě.

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha - TESTCOM, IČO 00003468, Ing. Marcel Kraus

Technická normalizační komise: TNK 96 Telekomunikace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Slavínský, CSc.


Strana 3

 

ETSI EN 301 489-5 V1.2.1 (2000-08)

Norma ucházející se o status harmonizované evropské normy (Telekomunikační řada)

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM);
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb;
Část 5: Specifické podmínky pro soukromá pozemní pohyblivá rádiová (PMR) a přidružená zařízení (hovorová a nehovorová)

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
 ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services;
Part 5: Specific conditions for Private land Mobile Radio (PMR) and ancillary equipment (speech and non-speech)

 

 

 


Strana 4

 

Reference

DEN/ERM-EMC-219-5

 

Klíčová slova

EMC, PMR, radio, regulation

ETSI

 

650 Route des Lucioles

F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCIE

 

Tel.: +33 4 92 94 42 00 Fax: +33 4 93 65 47 16

 

Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C

Nezisková asociace registrovaná

u podprefektury de Grasse (06) N° 7803/88

 

 

 

 

 

 

 

 

Důležitá poznámka

 

Jednotlivé kopie této normy mohou být staženy z:
http://www.etsi.org

 

Tato norma může být dostupná ve více než jedné elektronické verzi nebo tištěné formě. V případě
existujícího nebo znatelného rozdílu v obsahu těchto verzí je referenční verzí Přenosný Formát Dokumentu (Portable Document Format) (PDF). V případě sporu by měl být referenční verzí výtisk PDF na tiskárnách ETSI,

uchovávaný na stanovené síťové jednotce v sekretariátu ETSI.

 

Uživatelé této normy by si měli být vědomi, že norma může podléhat revizi nebo změně statusu. Informace o stávajícím statusu této normy a jiných norem ETSI jsou dostupné na http://www.etsi.org/tb/status/

 

Naleznete-li v této normě chyby, zašlete své připomínky na:
editor@etsi.fr

 

 

Oznámení copyrightu

 

Bez písemného svolení nesmí být žádná část reprodukována.
Copyright i výše uvedené omezení se rozšiřuje i na reprodukování na všech médiích.

 

© Evropský ústav pro telekomunikační normy 2000.

Všechna práva vyhrazena


Strana 5

Obsah

Strana

Autorská práva.................................................................................................................................................................................. 7

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 7

1......... Rozsah platnosti................................................................................................................................................................. 9

2......... Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 9

3......... Definice a zkratky................................................................................................................................................................. 9

3.1...... Definice................................................................................................................................................................................. 9

3.2...... Zkratky.................................................................................................................................................................................. 10

4......... Zkušební podmínky........................................................................................................................................................... 10

4.1...... Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 10

4.2...... Uspořádání zkušebních signálů.................................................................................................................................... 10

4.2.1... Uspořádání zkušebních signálů na vstupu vysílačů.................................................................................................. 10

4.2.2... Uspořádání zkušebních signálů na výstupu vysílačů................................................................................................. 10

4.2.3... Uspořádání zkušebních signálů na vstupu přijímačů................................................................................................ 10

4.2.4... Uspořádání zkušebních signálů na výstupu přijímačů.............................................................................................. 10

4.2.5... Uspořádání společného zkoušení vysílače a přijímače (jako systému)................................................................ 10

4.3...... Vyloučená pásma.............................................................................................................................................................. 10

4.3.1... Vyloučené pásmo přijímačů a přijímačů sestav vysílač/přijímač............................................................................. 10

4.3.2... Vyloučené pásmo vysílačů.............................................................................................................................................. 11

4.4...... Úzkopásmové odezvy přijímačů..................................................................................................................................... 11

4.5...... Normální zkušební modulace......................................................................................................................................... 11

5......... Posuzování funkce............................................................................................................................................................ 12

5.1...... Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 12

5.2...... Zařízení, které může poskytovat trvalý komunikační spoj........................................................................................... 12

5.3...... Zařízení, které neposkytuje trvalý komunikační spoj................................................................................................... 12

5.4...... Přidružené zařízení............................................................................................................................................................ 12

5.5...... Klasifikace zařízení............................................................................................................................................................ 12

6......... Funkční kritéria................................................................................................................................................................... 12

6.1...... Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 12

6.2...... Funkční kritéria pro spojité jevy aplikované na vysílače (CT).................................................................................... 12

6.3...... Funkční kritéria pro přechodné jevy aplikované na vysílače (TT)............................................................................. 12

6.4...... Funkční kritéria pro spojité jevy aplikované na přijímače (CR)................................................................................. 13

6.5...... Funkční kritéria pro přechodné jevy aplikované na přijímače (TR).......................................................................... 13

6.6...... Funkční kritéria pro přidružené zařízení zkoušené samostatně............................................................................... 13

7......... Přehled použitelnosti........................................................................................................................................................ 13

7.1...... Emise.................................................................................................................................................................................. 13

7.1.1... Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 13

7.1.2... Zvláštní podmínky.............................................................................................................................................................. 13

7.2...... Odolnost.............................................................................................................................................................................. 13

7.2.1... Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 13

7.2.2... Zvláštní podmínky.............................................................................................................................................................. 13

Příloha A (informativní) Příklady zařízení PMR v rozsahu platnosti této normy................................................................... 14


Strana 6

            Strana

A.1...... Zařízení PMR s nevestavěnou anténou......................................................................................................................... 14

A.2...... Zařízení PMR s vestavěnou anténou............................................................................................................................. 14

A.3...... Zařízení PMR s nevestavěnou anténou a úzkopásmovými kanály.......................................................................... 14

Literatura.......................................................................................................................................................................................... 15

Přehled dokumentů....................................................................................................................................................................... 17

Národní příloha NA (informativní) Seznam anglických termínů a jejich českých ekvivalentů použitých
v této normě........................................................................................................................................................................ 18


Strana 7

Autorská práva

Vůči ETSI mohou být nárokována podstatná, nebo potenciálně podstatná autorská práva (IPR)
(Intellectual Property Rights) k tomuto dokumentu. Informace, týkající se těchto podstatných autorských práv, pokud existují, jsou veřejně dostupné členům i nečlenům ETSI a lze je nalézti v ETSI SR 000 314: „Autorská práva; podstatná, nebo potenciálně podstatná autorská práva notifikovaná ETSI vzhledem k normám ETSI“, která je dostupná v sekretariátu ETSI. Poslední aktualizace jsou dostupné na síťovém serveru ETSI (http://www.etsi.org/ipr).

Ve shodě s politikou ETSI, týkající se autorských práv, nebylo prováděno ze strany ETSI žádné šetření ani průzkum autorských práv. Nemůže být poskytnuta žádná záruka pokud jde o existenci jiných autorských práv, nezmíněných v ETSI SR 000 314 (nebo v aktualizacích na síťovém serveru ETSI), která jsou, nebo mohou být, nebo se mohou stát podstatnými pro tento dokument.

Předmluva

Tato norma ucházející se o status harmonizované evropské normy (Telekomunikační řada) byla vypracována technickou komisí ETSI Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM).

Tato norma byla vypracována ETSI v odezvě na mandát od Evropské komise vydaný podle Směrnice Rady 98/34/EC [4] (včetně změn) stanovující postup pro poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů.

Tato norma, spolu s EN 301 489-1 [1], je určena k tomu, aby se stala harmonizovanou normou EMC, na niž bude publikován odkaz v Úředním věstníku Evropských společenství odkazující na Směrnici Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility („Směrnice EMC“ 89/336/EEC [3] včetně změn) a Směrnici Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se rádiových zařízení a telekomunikačních koncových zařízení a vzájemného uznávání jejich shody („Směrnice R&TTE“ 1999/5/EC [2]).

Tato norma je Částí 5 vícedílné EN pokrývající normu pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb , identifikované níže:

Část 1: „Společné technické požadavky“

Část 2: „Specifické podmínky pro zařízení rádiového pagingu“

Část 3: „Specifické podmínky pro zařízení krátkého dosahu (SRD) pracující na kmitočtech mezi 9 kHz a 40 GHz“

Část 4: „Specifické podmínky pro pevné rádiové spoje a přidružená zařízení a služby“

Část 5: „Specifické podmínky pro soukromá pozemní pohyblivá rádiová (PMR) a přidružená zařízení (hovorová a nehovorová);

Část 6: „Specifické podmínky pro zařízení digitálních bezšňůrových telekomunikací (DECT)“

Část 7: „Specifické podmínky pro pohyblivá a přenosná rádiová a přidružená zařízení digitálních buňkových radiokomunikačních systémů (GSM a DCS)“

Část 8: „Specifické požadavky na základnové stanice GSM“

Část 9: „Specifické podmínky pro bezdrátové mikrofony a podobná zařízení vysokofrekvenčních (RF) zvukových pojítek“

Část 10: „Specifické podmínky pro zařízení bezšňůrových telefonů první (CT1 a CT1+) a druhé generace (CT2)“

Část 11: „Specifické podmínky pro rozhlasové vysílače FM“

Část 12: „Specifické podmínky pro pozemské stanice provozované v kmitočtových rozsazích mezi 4 GHz a 30 GHz v pevné družicové službě (FSS)“

Část 13: „Specifické podmínky pro rádiová a přidružená zařízení (hovorová a nehovorová) občanského pásma (CB)“

Část 15: „Specifické podmínky pro obchodně dostupná radioamatérská zařízení“

Část 16: „Specifické podmínky pro analogová pohyblivá a přenosná zařízení buňkových radiokomunikací“


Strana 8

Část 17: „Specifické požadavky na širokopásmová datová zařízení a zařízení HIPERLAN“

Část 18: „Specifické požadavky na zemské svazkové rádiové sítě (TETRA)“

Část 19: „Specifické podmínky pro pohyblivé pozemské stanice určené pouze pro příjem (ROMES) pracující v pásmu 1,5 GHz a zajišťující datové komunikace“

Část 20: „Specifické podmínky pro pohyblivé pozemské stanice (MES) používané v pohyblivých družicových službách (MSS)“

Část 22: „Specifické požadavky na letecká pohyblivá a pevná rádiová zařízení VHF“.

Data zavádění na národní úrovni

Datum převzetí této EN:

14. červenec 2000

Nejzazší datum pro oznámení existence této EN (doa):

31. říjen 2000

Nejzazší datum vydání nové národní normy nebo oznámení o schválení
k přímému používání této EN (dop/e):


30. duben 2001

Datum zrušení všech národních norem, které jsou v rozporu (dow):

31. říjen 2003


Strana 9

1 Rozsah platnosti

Tato norma, spolu s EN 301 489-1 [1], pokrývá posuzování soukromých pozemních pohyblivých rádiových (PMR) a souvisejících přidružených zařízení, pokud jde o elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).

Tato norma pokrývá jak analogová, tak digitální soukromá pozemní pohyblivá rádiová (PMR) zařízení.

Technické specifikace vztahující se na anténní vstup/výstup a emise ze vstupu/výstupu krytu soukromého pozemního pohyblivého rádiového (PMR) zařízení nejsou v této normě zahrnuty. Tyto technické specifikace lze nalézt v příslušných normách výrobků pro efektivní využívání rádiového spektra.

Tato norma specifikuje použitelné zkušební podmínky, posuzování funkce a funkční kritéria pro soukromá pozemní pohyblivá rádiová (PMR) zařízení a související přidružená zařízení.

Příklady soukromých pohyblivých rádiových zařízení jsou uvedeny v příloze A.

V případě rozdílů (například s ohledem na zvláštní podmínky, definice, zkratky) mezi touto normou a EN 301 489-1 [1] mají přednost ustanovení této normy.

Klasifikace prostředí a požadavky na emise a odolnost použité v této normě jsou v souladu s EN 301 489-1 [1] s výjimkou jakýchkoliv zvláštních podmínek obsažených v této normě.

2 Normativní odkazy

Následující dokumenty obsahují ustanovení, která formou odkazů v tomto textu tvoří ustanovení této normy.

·         Odkazy jsou buď datované (identifikované datem vydání, číslem vydání, číslem verze atd.), nebo nedatované.

·         Pro datovaný odkaz neplatí následné revize.

·         Pro nedatovaný odkaz platí poslední verze.

·         Nedatovaný odkaz na ETS je nutno brát i jako odkaz na pozdější verze vydané jako EN se stejným číslem.

[1]        ETSI EN 301 489-1 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM); Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb; Část 1: Společné technické požadavky

(Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements)

[2]        1999/5/EC Směrnice Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se rádiových zařízení a telekomunikačních koncových zařízení a vzájemného uznávání jejich shody

(1999/5/EC: Council Directive on the approximation of the laws of the Member States relating to radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity

[3]        89/336/EEC Směrnice Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility

(89/336/EEC: Council Directive on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility)

[4]        Směrnice 98/34/EC Evropského parlamentu a Rady z 22. června 1998 stanovující postup pro poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů

(Directive 98/34/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 laying down a procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations)-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz