Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.040.30                                                                                                                               Listopad 2001

Chemický rozbor materiálů na bázi

železa - Stanovení kyslíku v oceli
a železe -
Část 1: Odběr a příprava vzorků ocelí pro stanovení kyslíku

ČSN
EN 10276-1

42 0540

 

Chemical analysis of ferrous materials - Determination of oxygen in steel and iron - Part 1: Sampling and preparation of steel samples for oxygen determination

Analyse chimique des matériaux sidérurgiques - Dosage de l’oxygène dans les aciers et les fontes - Partie 1: Echatillonnage et préparation des échantillons en acier pour dosage de l’oxygène

Chemische Analyse von Eisenmetallen - Bestimmung des Sauerstoffgehalts von Stahl und Eisen - Teil 1: Herstellung und Vorbereitung der Stahlproben für die Sauerstoff-Bestimmung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 10276-1:2000. Evropská norma EN 10276-1:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 10276-1:2000. The European Standard EN 10276-1:2000 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 10276-1 (42 0540) z června 2001.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          62629
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ISO 14284 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN 42 0540:1988 Chemický rozbor technického železa - Stanovení kyslíku v oceli

Vypracování normy

Zpracovatel: RNDr. Květuše Poljaková, CSc., IČO 60995262

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alexandra Červená


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 10276-1

EUROPEAN STANDARD                                                                                      Květen 2000

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 77.040.30

Chemický rozbor materiálů na bázi železa -
Stanovení kyslíku v oceli a železe -
Část 1: Odběr a příprava vzorků ocelí pro stanovení kyslíku

Chemical analysis of ferrous materials -
Determination of oxygen in steel and iron -
Part 1: Sampling and preparation of steel samples for oxygen determination

 

Analyse chimique des matériaux sidérurgiques - Dosage de l’oxygène dans les aciers et les fontes - Partie 1: Echantillonnage et préparation des échantillons en acier pour dosage de l’oxygène

Chemische Analyse von Eisenmetallen - Bestimmung des Sauerstoffgehalts von Stahl und Eisen - Teil 1: Herstellung und Vorbereitung der Stahlproben für die Sauerstoff-Bestimmung

Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-04-22.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2000 CEN. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                              Ref. č. EN 10276-1:2000 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.

 


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy.................................................................................................................................................................... 5

2......... Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 5

3......... Podstata metod................................................................................................................................................................... 5

4......... Chemikálie........................................................................................................................................................................... 5

5......... Přístroje a zařízení............................................................................................................................................................... 5

6......... Odběr vzorků........................................................................................................................................................................ 6

7......... Příprava vzorků..................................................................................................................................................................... 6


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována Technickou komisí ECISS/TC 20 ”Metody chemického rozboru železných výrobků”, jejíž sekretariát je spravován SIS.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2000 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno nejpozději do listopadu 2000 zrušit.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tato evropská norma uvádí dvě metody přípravy vzorků ocelí pro stanovení kyslíku. Obě metody jsou vhodné k přípravě vzorků pro stanovení kyslíku zvláště při jeho obsahu pod 0,0050 %. Tato norma platí pro oceli s tvrdostí nižší než 400 HBW 10/3000.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz