Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 65.040.01; 13.060.30                                                                                                                  Listopad 2001

Stavby pro hospodářská zvířata -

Faremní stokové sítě a kanalizační

přípojky - Skladování statkových

hnojiv a odpadních vod


ČSN 75 6190

 

Buildings for farming animals - Storage of stabling manure and wastewater - Stabling drain and sewer system outside buildings

Bâtiments pour les animaux de la ferme - Dépôts des fumiers de la ferme et des eaux usées - Réseaux ďévacuation et ďassainissement à ľextérieur des bâtiments

Landwirtschafliche Gebäude für die Tierzucht - Lagerung von Stallmist und Abwaser - Stallentwässerungs - systeme außerhalb von Gebäuden

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          62800
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 4

1......... Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2......... Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4......... Všeobecně .......................................................................................................................................................................... 9

5......... Statková hnojiva a odpadní vody y.................................................................................................................................. 10

5.1...... Druhy statkových hnojiv a odpadních vod .................................................................................................................... 10

5.2...... Základní dělení skladů statkových hnojiv a odpadních vod ...................................................................................... 10

5.3...... Zásady shromažďování statkových hnojiv a odpadních vod ..................................................................................... 11

5.4...... Zásady skladování statkových hnojiv a odpadních vod ............................................................................................. 11

5.5...... Zásady umísťování skladů statkových hnojiv z hlediska ochrany vod .................................................................... 11

5.6...... Zásady umísťování skladů statkových hnojiv z hlediska VHO farem pro hospodářská zvířata ......................... 12

5.7...... Bezpečnost staveb z hlediska ochrany vod ................................................................................................................. 12

5.8...... Využívání statkových hnojiv a odpadních vod ............................................................................................................... 12

6......... Faremní stokové sítě ....................................................................................................................................................... 13

6.1...... Zásady navrhování ........................................................................................................................................................... 13

6.2...... Dimenzování stokových sítí ............................................................................................................................................. 13

6.3...... Materiál stok ...................................................................................................................................................................... 14

6.4...... Objekty na faremní stokové síti ...................................................................................................................................... 14

6.5...... Provádění faremních stokových sítí ............................................................................................................................... 15

7......... Sklady statkových hnojiv a odpadních vod; společné zásady pro navrhování a provádění veškerých

typů těchto staveb ............................................................................................................................................................ 15

8......... Sklady kejdy ....................................................................................................................................................................... 16

8.1...... Rozdělení skladů kejdy ................................................................................................................................................... 16

8.2...... Provozní požadavky .......................................................................................................................................................... 16

8.3...... Zásady pro stanovení kapacity ....................................................................................................................................... 16

8.4...... Zásady navrhování a provádění ..................................................................................................................................... 17

9......... Sklady močůvky, hnojůvky, silážních šťáv a odpadních vod ..................................................................................... 18

10....... Sklady chlévské mrvy a hnoje (hnojiště) ...................................................................................................................... 18

10.1.... Rozdělení hnojišť ............................................................................................................................................................. 18

10.2.... Zásady pro stanovení kapacity hnojiště ....................................................................................................................... 19

10.3.... Zásady pro stanovení kapacity jímky (nádrže) na skladování hnojůvky ................................................................. 19

10.4.... Zásady navrhování a provádění ..................................................................................................................................... 20

11....... Požadavky na bezpečnost staveb, bezpečnost a hygienu provozu a havarijní zabezpečení
faremní stokové sítě ......................................................................................................................................................... 21

12....... Požadavky na bezpečnost staveb, bezpečnost a hygienu provozu a havarijní zabezpečení staveb

pro skladování statkových hnojiv a odpadních vod .................................................................................................... 21

13....... Uvedení do provozu, provoz faremní stokové sítě ...................................................................................................... 22

14....... Uvedení do provozu skladů kejdy a odpadních vod ................................................................................................... 22

15....... Uvedení do provozu skladů chlévské mrvy a hnoje (hnojišť).................................................................................... 22


Strana 3

            Strana

Příloha A (normativní)

Zásady umísťování farem pro hospodářská zvířata a samostatných skladů statkových hnojiv a skladů siláže

v oblastech se zvýšenou ochranou vod .................................................................................................................................... 23

Příloha B (normativní)

Bezpečnost staveb a částí staveb z hlediska ochrany vod .................................................................................................... 25

Příloha C (informativní)

Požadavky na homogenizaci a dezinfekci kejdy ...................................................................................................................... 27

Příloha D (informativní)

Technologie skladování, ošetřování a manipulace s hnojem ............................................................................................. 28

Příloha E (informativní)

Využívání hnojišť ke kompostování ............................................................................................................................................ 29

Příloha F (informativní)

Zásady veterinárně hygienické ochrany (VHO) farem pro hospodářská zvířata ............................................................... 30


Strana 4

Předmluva

Norma řeší problematiku dřívější oborové normy ON 73 6762 Kanalizace zemědělských závodů.

V porovnání s touto dřívější oborovou normou jsou v této normě rozšířeny a upřesněny požadavky na faremní stokové sítě a kanalizační přípojky. Dále jsou rozšířeny a upřesněny požadavky na skladování tekutých statkových hnojiv a nově je zařazena problematika skladování tuhých statkových hnojiv. V přílohách této normy je tato problematika doplněna o zásady umísťování farem pro hospodářská zvířata a samostatných skladů statkových hnojiv a siláže a zásady bezpečnosti staveb z hlediska ochrany vod, dále o problematiku veterinárně hygienické ochrany (VHO) farem pro hospodářská zvířata, provozní požadavky na homogenizaci a dezinfekci kejdy, ošetřování hnoje a o zásady využívání hnojišť ke kompostování.

Souvisící ČSN

ČSN 01 3463 Výkresy inženýrských staveb - Výkresy kanalizace

ČSN 01 3480 Výkresy stavebních konstrukcí - Společné požadavky na výkresy stavebních konstrukcí

ČSN 01 3481 Výkresy stavebních konstrukcí - Výkresy betonových konstrukcí

ČSN 13 0020 (návrh) Potrubí - Technické předpisy

ČSN 13 2100 Rúry a tvarovky zo sivej liatiny - Prehľad

ČSN EN 124 (13 6301) Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Konstrukční zásady zkoušení, označování, řízení jakosti

ČSN EN 639 (72 3142) Společné požadavky na betonové trouby včetně spojů a tvarovek

ČSN 72 3150 Betonové prefabrikáty - Železobetonové trouby - Společné ustanovení

ČSN EN 295-1 (72 5201) Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci - Část 1: Požadavky

ČSN EN 295-2 (72 5201) Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci - Část 2: Kontrola jakosti a odběr vzorků

ČSN EN 295-3 (72 5201) Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci - Část 3: Zkušební postupy

ČSN EN 295-4 (72 5201) Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci - Část 4: Požadavky na speciální tvarovky, přechody a příslušenství

ČSN EN 295-6 (72 5201) Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci - Část 6: Požadavky na kameninové šachty

ČSN EN 295-7 (72 5201) Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci - Část 7: Požadavky na kameninové trouby a jejich spoje určené pro ražení

ČSN 72 5220 Hospodářská kamenina - Jakost, tvary a rozměry

ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí

ČSN 73 1214 Betonové konstrukce - Základní ustanovení pro navrhování ochrany proti korozi

ČSN 73 3050 Zemné práce - Všeobecné ustanovenia

ČSN 75 0130 Vodní hospodářství - Názvosloví ochrany vod a procesů změn jakosti vod

ČSN 75 5490 Stavby pro hospodářská zvířata - Vnitřní stájový vodovod

ČSN 75 6081 Žumpy

ČSN 75 7241 Kontrola odpadních a zvláštních vod

Souvisící TNV

TNV 75 0211 Navrhování vodovodního a kanalizačního potrubí uloženého v zemi - Statický výpočet

TNV 75 0747 Ochranná zábradlí na objektech vodovodů a kanalizací

TNV 75 0748 Žebříky na objektech vodovodů a kanalizací


Strana 5

TNV 75 6011 Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení

TNV 75 6925 Obsluha a údržba stok

Odvětvové technické normy vodního hospodářství (TNV) jsou dostupné v Hydroprojektu, a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4.

Souvisící předpisy

Vyhláška MZ ČR č. 26/1972 Sb., o ochraně a rozvoji přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 110/1975 Sb., o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 274/1997 Sb.

Vyhláška MLVH č. 6/1977 Sb., o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod

Vyhláška ČÚBP č. 18/1987 Sb., kterou se stanoví požadavky na ochranu před výbuchy hořlavých plynů a par

Zákon č. 14/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. a zákona č. 114/1995 Sb.

Vyhláška MZd ČR č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv

Směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů

Vypracování normy

Zpracovatel: Sdružení IDEÁL, IČO 10191887, Ing. Jaroslav Kouďa, Ing. Zorka Hruboňová
a Ing. Aleš Matoušek, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Hošek


Strana 6

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje požadavky pro navrhování, provádění, zkoušení a provoz faremních stokových sítí a kanalizačních přípojek, jakož i skladů statkových hnojiv a odpadních vod. Norma navazuje na ČSN 75 6790 a v části faremní stokové sítě a kanalizačních přípojek doplňuje ČSN 75 6101 a ČSN EN 752 sestávající ze sedmi částí1).-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz