Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.40; 29.060.20; 33.120.20                                                                                                          Říjen 2001

Zkoušky elektrických kabelů za podmínek
požáru - Celistvost obvodu -
Část 23: Postupy a požadavky -
Elektrické kabely pro přenos dat

ČSN
IEC 60331- 23

34 7115

 

Tests for electric cables under fire conditions - Circuit integrity -
Part 23: Procedures and requirements - Electric data cables

Essais de câbles électriques soumis au feu - Intégrité des circuits -
Partie 23: Procédures et prescriptions - Câbles électriques de données

Prüfungen an Kabeln und isolierten Leitungen unter Brandbedingungen - Funktionserhalt -
Teil 23: Prüfverfahren und -anforderungen - Datenkabel

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy IEC 60331-23:1999. Mezinárodní norma IEC 60331-23:1999 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the International Standard IEC 60331-23:1999. The International Standard IEC 60331-23:1999 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          62924
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

IEC 60269-3-1:1994 zavedena v ČSN 35 4701-3-1:1999 Pojistky nízkého napětí - Část 3-1: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro nekvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro domovní a podobné použití) - Oddíly I až IV (mod IEC 269-3-1:1994; idt HD 630.3.1 S1:1996)

IEC 60331-11:1999 zavedena v ČSN IEC 60331-11:2001 (34 7115) Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru - Celistvost obvodu - Část 11: Zařízení - Samostatné hoření při teplotě plamene alespoň 750 °C (idt IEC 60331-11:1999)

IEC Pokyn 104:1997 dosud nezaveden

Vypracování normy

Zpracovatel: Elektrotechnický zkušební ústav, IČO 001481, Drahomíra Libichová

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník Českého normalizačního institutu: Viera Borošová


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru -                                  IEC 60331- 23
Celistvost obvodu -
                                                                                             První vydání
Část 23: Postupy a požadavky - Elektrické kabely
                                     1999-04
pro přenos dat

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 4

Úvod................................................................................................................................................................................................... 5

Kapitola

1          Rozsah platnosti................................................................................................................................................................. 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Definice................................................................................................................................................................................. 6

4          Příprava vzorku..................................................................................................................................................................... 6

5          Uspořádání pro kontrolu celistvosti................................................................................................................................. 6

6          Postup zkoušky.................................................................................................................................................................... 7

7          Požadavky na provedení.................................................................................................................................................... 7

7.1       Doba přiložení plamene.................................................................................................................................................... 7

7.2       Hlediska pro schválení...................................................................................................................................................... 8

8          Opakování zkušebního postupu....................................................................................................................................... 8

9          Protokol o zkoušce.............................................................................................................................................................. 8

Příloha A (normativní)  Charakteristiky pojistek....................................................................................................................... 10

Obrázek 1 - Základní schéma proudového obvodu.................................................................................................................. 9


Strana 4

Předmluva

1)   IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) je celosvětovou normalizační organizací zahrnující všechny národní elektrotechnické komitéty (národní komitéty IEC). Cílem IEC je podporovat mezinárodní spolupráci ve všech otázkách, které se týkají normalizace v oblasti elektrotechnicky a elektroniky. Za tím účelem, kromě jiných činností, IEC vydává mezinárodní normy. Jejich příprava je svěřena technickým komisím; každý národní komitét IEC, který se zajímá o projednávaný předmět, se může těchto přípravných prací zúčastnit. Mezinárodní vládní i nevládní organizace, s nimiž IEC navázala pracovní styk, se této přípravy rovněž zúčastňují. IEC úzce spolupracuje s Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO) v souladu s podmínkami dohodnutými mezi těmito dvěma organizacemi.

2)   Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC týkající se technických otázek připravené technickými komisemi, v nichž jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty, vyjadřují v největší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají.

3)   Vypracované dokumenty mají formu doporučení pro mezinárodní používání publikovaných formou norem, technických zpráv nebo pokynů a v tomto smyslu jsou přijímány národními komitéty.

4)   Na podporu mezinárodního sjednocení národní komitéty IEC přebírají mezinárodní normy IEC transparentně v maximální možné míře do svých národních nebo regionálních norem. Každý rozdíl mezi normou IEC a odpovídající národní nebo regionální normou se v těchto normách jasně vyznačí.

5)   IEC nemá žádný postup týkající se vyznačování schválení a nenese žádnou odpovědnost za prohlášení o shodě předmětu s některou jeho normou.

6)   Upozorňuje se na možnost, že některé prvky této mezinárodní normy mohou podléhat předmětu patentových zpráv. IEC nenese žádnou odpovědnost za identifikaci jakýchkoli takovýchto zpráv.

Mezinárodní norma IEC 60331-23 byla vypracována subkomisí 20C: Charakteristiky hoření elektrických kabelů, technické komise IEC 20: Elektrické kabely.

Toto vydání má status skupiny publikace pro bezpečnost podle Pokynu IEC 104.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

20C/83/FDIS

20C/88/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Příloha A tvoří nedílnou část této normy.


Strana 5

Úvod

IEC 60331 se skládá z následujících Částí pod hlavním názvem: Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru - Celistvost obvodu:

Část 11: Zařízení - Samostatné hoření při teplotě plamene alespoň 750 °C

POZNÁMKA Další části se připravují (např. pro hoření při vyšší teplotě, hoření s mechanickým nárazem, hoření s vodním postřikem).

Část 21: Postupy a požadavky - Kabely se jmenovitým napětím do 0,6/1,0 kV včetně

Část 22: Postupy a požadavky - Kabely pro jmenovité napětí větší než 1 kV (připravuje se)

Část 23: Postupy a požadavky - Elektrické kabely pro přenos dat

Část 25: Postupy a požadavky - Kabely s optickými vlákny

Od svého prvního vydání (1970) byla IEC 60331 rozšířena tak, že zkušební zařízení mohou být použita pro zkoušky kabelů silových, ovládacích, datových a optických se skleněnými vlákny.

IEC 60331-23 obsahuje zkoušení kabelů, které nebylo v prvém vydání IEC 60331, publikovaném v roce 1970, zahrnuto.


Strana 6

1 Rozsah platnosti

Tato Část IEC 60331 specifikuje zkušební postup a uvádí požadavky na provedení, včetně doporučené doby přiložení plamene pro elektrické kabely pro přenos dat, u kterých se vyžaduje zachování celistvosti obvodu při hoření za stanovených podmínek.

Popisuje způsob přípravy vzorku, uspořádání pro kontrolu celistvosti obvodu, postup elektrického zkoušení, metodu hoření elektrického kabelu a udává požadavky na vyhodnocení výsledků zkoušky.

Je určena pro elektrické kabely pro přenos dat, u kterých se neudává jmenovité napětí a které jsou používány v obvodech malého napětí.

2 Normativní odkazy

Následující normy obsahují ustanovení, která prostřednictvím odkazů v tomto textu, vytvářejí ustanovení této Části IEC 60331. Neplatí pro datované odvolávky, následné dodatky nebo revize jakékoli z těchto publikací. Účastníkům dohod vycházejících z této Části IEC 60331 se doporučuje prověřit možnost uplatnění nejnovějších vydání níže uvedených norem. Členové IEC a ISO udržují průběžně seznamy platných mezinárodních norem.

IEC 60269-3-1:1994 Pojistky nízkého napětí - Část 3-1: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro nekvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro domovní a podobné použití) - Oddíly I až IV

(Low-voltage fuses - Part 3-1: Supplementary requirements for fuses for use by unskilled persons (fuses mainly for household and similar applications) - Sections I to IV)

IEC 60331-11:1999 Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru - Celistvost obvodu - Část 11: Zařízení - Samostatné hoření při teplotě plamene alespoň 750 °C

(Tests for electric cables under fire conditions - Circuit integrity - Part 11: Apparatus - Fire alone at a flame temperature of a least 750 °C)

IEC Pokyn 104:1997 Příprava publikací pro bezpečnost a použití základních publikací pro bezpečnost a skupinových publikací pro bezpečnost

(The preparation of safety publications and the use of basic safety publications and group safety pubications)-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz