Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 79.040; 93.100                                                                                                                            Květen 2002

Železniční aplikace - Tratě -
Dřevěné příčné a výhybkové pražce

ČSN
EN 13145

49 1410

 

Railway applications - Track - Wood sleepers and bearers

Applications ferroviaires - Voie - Traverses et supports en bois

Bahnanwendungen - Oberbau - Gleis- und Weichenschwellen aus Holz

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13145:2001. Evropská norma EN 13145:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13145:2001. The European Standard EN 13145:2001 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se ruší ČSN 49 1401 z 1985-05-08, ČSN 49 1406 z 1984-12-04, ČSN 49 1406-1 z 1973-06-13 a ČSN 49 1408 ze srpna 1992.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          62982
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato evropská norma definuje druhy dřeva, požadavky na jakost, původ, výrobní podmínky, tvary, rozměry a tolerance, jakož i požadavky na trvanlivost a konzervaci dřevěných příčných a výhybkových pražců, které se používají při stavbě železničních tratí. Stanoví přípustné a nepřípustné vady a znaky jakosti dřevěných příčných a výhybkových pražců. Tato evropská norma nestanoví žádné zvláštní postupy konečného zpracování pražců vyžadovaných zákazníkem, jako jsou např. metody impregnace, opatření proti šíření čelních trhlin, apod. Dále tato evropská norma neplatí pro jiné trámy používané při stavbě železničních tratí (např. mostnice a přímé pražce (prahy)).

Citované normy

EN 252 zavedena v ČSN EN 252 (49 0692) Postup zkoušek pro zjišťování relativní účinnosti ochranného prostředku na dřevo ve styku se zemí ve volné přírodě

EN 335-1 zavedena v ČSN EN 335-1 (49 0080) Trvanlivost dřeva a materiálů na jeho bázi. Definice tříd. Ohrožení biologickým napadením. Část 1: Všeobecné zásady

EN 350-2 zavedena v ČSN EN 350-2 (49 0081) Trvanlivost dřeva a materiálů na jeho bázi. Přirozená trvanlivost rostlého dřeva. Část 2: Přirozená trvanlivost a impregnovatelnost vybraných dřevin důležitých v Evropě

EN 351-1 zavedena v ČSN EN 351-1 (49 0674) Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Rostlé dřevo ošetřené ochrannými prostředky - Část 1: Klasifikace průniku a příjmu ochranného prostředku

EN 599-1 zavedena v ČSN EN 599-1 (49 0672) Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Preventivní účinnost ochranných prostředků na dřevo stanovená biologickými zkouškami - Část 1: Specifikace podle tříd ohrožení

EN 844-3:1995 zavedena v ČSN EN 844-3:1997 (49 0016)  Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 3: Obecné termíny vztahující se k řezivu

EN 844-7:1997 zavedena v ČSN EN 844-7:1998 (49 0016)  Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 7: Termíny pro anatomickou stavbu dřeva

EN 844-9:1997 zavedena v ČSN EN 844-9:1998 (49 0016)  Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 9: Termíny pro znaky řeziva

EN 844-10:1998 zavedena v ČSN EN 844-10:1999 (49 0016)  Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 10: Termíny pro zbarvení a napadení houbami

EN 844-11:1998 zavedena v ČSN EN 844-11:1999 (49 0016)  Kulatina a řezivo - Terminologie -Část11:Termíny pro poškození hmyzem

Souvisící ČSN

ČSN EN 350-1 (49 0081) Trvanlivost dřeva a materiálů na jeho bázi. Přirozená trvanlivost rostlého dřeva. Část 2: Návod na zkoušení a klasifikaci přirozené trvanlivosti dřeva

ČSN 49 0609 Ochrana dreva. Skúšanie akosti ochrany dreva

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 3.3, 3.4, 7.1 a k tabulce 1 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Gustav Höhn, IČO 670 64 183, Brno

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ferdinand Adamčík


Strana 3

                                                                                      Leden 2001
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 79.040; 93.100

Železniční aplikace - Tratě - Dřevěné příčné a výhybkové pražce

Railway applications - Track - Wood sleepers and bearers

 

Applications ferroviaires - Voie - Traverses et

supports en bois

Bahnanwendungen - Oberbau - Gleis- und

Weichenschwellen aus Holz

Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-12-01.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2001 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                              Ref. č. EN 13145:2001 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 5

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 5

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Druhy dřevin......................................................................................................................................................................... 9

5          Tvary, rozměry a tolerance............................................................................................................................................... 10

6          Vady a znaky jakosti.......................................................................................................................................................... 11

7          Trvanlivost a konzervace.................................................................................................................................................. 13

8          Řízení jakosti výroby.......................................................................................................................................................... 14

9          Označování......................................................................................................................................................................... 15

Příloha A (informativní) Často používané rozměry příčných a výhybkových pražců............................................................ 16

 


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 256 „Železniční aplikace“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2001 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 2001.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnic EU.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tato evropská norma definuje druhy dřeva, požadavky na jakost, původ, výrobní podmínky, tvary, rozměry a tolerance, jakož i požadavky na trvanlivost a konzervaci dřevěných příčných a výhybkových pražců používaných při stavbě železničních tratí. Nestanovuje postupy pro zvláštní konečné úpravy, které mohou být požadované zákazníkem. Tato evropská norma se nevztahuje na jiné trámy pro stavbu tratí.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz