Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.060.01; 77.140.30                                                                                                                     Leden 2002

Armatury - Materiály pro tělesa, víka

s otvory a víka -
Část 2: Oceli nespecifikované

v evropských normách

ČSN
EN 1503-2

13 3022

 

Valves - Materials for bodies, bonnets and covers - Part 2: Steels other than those specified in European Standards

Appareils de robinetterie - Matériaux pour les corps, chapeaux et couvercles - Partie 2: Autres aciers que ceux spécifiés dans les normes européennes

Armaturen - Werkstoffe für Gehäuse, Oberteile und Deckel - Teil 2: Stähle, die in Europäischen Normen nicht festgelegt sind

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1503-2:2000. Evropská norma EN 1503-2:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1503-2:2000. The European Standard EN 1503-2:2000 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN EN 1503-2 (13 3022) z června 2001.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          62983
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1503-2:2000 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 1503-2 z června 2001 převzala EN 1503-2:2000 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

EN 1503-1 zavedena v ČSN EN 1503-1 (13 3022) Armatury - Materiály pro tělesa, víka s otvory a víka - Část 1: Oceli specifikované v evropských normách

prEN 1092-1:1997 nezavedena, nahrazena prEN 1092-1:2001, dosud nezavedena

ASTM A 105-95 nezavedena, nahrazena ASTM A 105/A 105 M-98, nezavedena

ASTM A 106-94a nezavedena, nahrazena ASTM A 106-99 E1, nezavedena

ASTM A 182-94c nezavedena, nahrazena ASTM A 182/A 182 M-2000 C, nezavedena

ASTM A 203-93 nezavedena, nahrazena ASTM.A 203/A 203 M-97, nezavedena

ASTM A 204-93 nezavedena

ASTM A 216-93 nezavedena

ASTM A 217-93 nezavedena, nahrazena ASTM A 217/A 217 M-99, nezavedena

ASTM A 240-94b nezavedena, nahrazena ASTM A 240/A 240 M-2000 A, nezavedena

ASTM A 302-93 nezavedena, nahrazena ASTM A 302/A 302 M-97, nezavedena

ASTM A 312-94b nezavedena, nahrazena ASTM A 312/A 312 M-2000 C, nezavedena

ASTM A 335-94 nezavedena, nahrazena ASTM A 335/A 335 M-2000, nezavedena

ASTM A 350-95 nezavedena, nahrazena ASTM A 350/A 350 M-2000 B, nezavedena

ASTM A 351-94 nezavedena, nahrazena ASTM A 351/A 351 M-2000, nezavedena

ASTM A 352-93 nezavedena

ASTM A 358-94 nezavedena, nahrazena ASTM A 358/A 358 M-2000, nezavedena

ASTM A 369-92 nezavedena, nahrazena ASTM A 369/A 369 M-2000, nezavedena

ASTM A 376-93 nezavedena, nahrazena ASTM A 376/A 376 M-2000 A, nezavedena

ASTM A 387-84 nezavedena, nahrazena ASTM A 387/A 387 M-99, nezavedena

ASTM A 430-91 nezavedena, nahrazena ASTM A 312/A 312 M-2000 C, nezavedena

ASTM A 479-95 nezavedena, nahrazena ASTM A 479/A 479 M-2000, nezavedena

ASTM A 515-92 nezavedena

ASTM A 516-90 nezavedena

ASTM A 537-91 nezavedena, nahrazena ASTM A 537/A 537 M-95, nezavedena

ASTM A 672-94 nezavedena, nahrazena ASTM A 672-96, nezavedena

ASTM A 675-90a nezavedena

ASTM A 691-93 nezavedena, nahrazena ASTM A 691-98, nezavedena

ASTM A 696-90a nezavedena

ASTM A 739-90a nezavedena

ASTM A 789-94 nezavedena, nahrazena ASTM A 789/A 789 M-2000 B, nezavedena

ASTM A 790-94 nezavedena, nahrazena ASTM A 790/A 790 M-2000 A, nezavedena


Strana 3

Vypracování normy

Zpracovatel: Chevess, v.o.s Brno, IČO 00544990, Ing. Miloslav Janíček

Technická normalizační komise: TNK 50 - Armatury

Pracovník Českého normalizačního institutu: Markéta Kuntová


Strana 4

 

Prázdná strana

 


Strana 5

                                                                                        Říjen 2000
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 23.060.00; 77.140.30

Armatury - Materiály pro tělesa, víka s otvory a víka -
Část 2: Oceli nespecifikované v evropských normách

Valves - Materials for bodies, bonnets and covers -
Part 2: Steels other than those specified in European Standards

 

Appareils de robinetterie - Matériaux pour les corps, chapeaux et couvercles - Partie 2: Autres aciers que ceux spécifiés dans les normes européennes

Armaturen - Werkstoffe für Gehäuse, Oberteile und Deckel - Teil 2: Stähle, die in Europäischen Normen nicht festgelegt sind

Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-10-06.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2000 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                             Ref. č. EN 1503-2:2000 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 6

Obsah

            Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 6

1... Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 6

2... Normativní odkazy..................................................................................................................................................................... 6

3... Materiály...................................................................................................................................................................................... 8

 


Strana 7

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 69 „Průmyslové armatury“, jejíž sekretariát je v AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2001 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2001.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu. Tato evropská norma je považována za normu podporující aplikační normy a normy výrobků, které samy podporují splnění základních bezpečnostních požadavků směrnic nového přístupu, a které se odkazují na tuto evropskou normu.

EN 1503 obsahuje čtyři části:

      Část 1: Oceli specifikované v evropských normách;

      Část 2: Oceli nespecifikované v evropských normách;

      Část 3: Litiny specifikované v evropských normách;

      Část 4: Slitiny mědi specifikované v evropských normách.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 8

1 Předmět normy

Tato evropská norma obsahuje seznam ocelí pro přetlakem zatěžovaná tělesa armatur, víka s otvory a víka, které jsou uvedeny v jiných než evropských normách.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz