Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.50                                                                                                                               Listopad 2001

Vzduchotěsné okenice -
Zkouška průvzdušnosti

ČSN
EN 12835

74 6023

 

Airtight shutters - Air permeability test

Fermetures étanches - Essai de perméabilité à ľair

Luftdichte Abschlüsse - Prüfung der Luftdurchlässigkeit

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12835:2000. Evropská norma EN 12835:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12835:2000. The European Standard EN 12835:2000 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          63054
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 12114 zavedena v ČSN EN 12114:2001 (73 0572) Tepelné chování budov - Stanovení průvzdušnosti stavebních dílců a prvků - Laboratorní zkušební metoda

prEN ISO 10077-1:1999 nezavedena, nahrazena EN ISO 10077-1:2000, zavedena v ČSN EN ISO 10077: 2001 (73 0567) Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 1: Zjednodušená metoda (ISO 10077-1:2000)

prEN 12216:1995 nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN

prEN 13125:1998 nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN

Vypracování normy

Zpracovatel: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zkušebna stavebně truhlářských výrobků, IČO 62156489,  Doc. Ing. Josef Polášek, CSc. 

Technická normalizační komise: TNK 60 Otvorové výplně a lehké obvodové pláště

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová


Strana 3

                                                                                      Listopad 2000
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.060.50

Vzduchotěsné okenice - Zkouška průvzdušnosti

Airtight shutters - Air permeability test

 

Fermetures étanches -
Essai de perméabilité à ľair

Luftdichte Abschlüsse -
Prüfung der Luftdurchlässigkeit

Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-10-27. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2000 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                              Ref. č. EN 12835:2000 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Podstata zkoušky................................................................................................................................................................ 6

5          Zkušební zařízení (viz obrázek 1)...................................................................................................................................... 7

6          Zkušební vzorek .................................................................................................................................................................. 8

7          Zkušební metoda................................................................................................................................................................ 8

7.1       Podmínky zkoušení............................................................................................................................................................. 8

7.2       Měření hodnoty toku vzduchu............................................................................................................................................ 8

8          Vyjádření výsledků............................................................................................................................................................... 8

9          Protokol o zkoušce.............................................................................................................................................................. 9

Příloha A (normativní) Sled tlaku vzduchu při zkouškách průvzdušnosti............................................................................ 10

Příloha B (normativní) Zkoušení vzduchotěsnosti komory..................................................................................................... 11

 


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 33 „Dveře, okna, doplňky, stavební kování a lehké obvodové pláště“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2001 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2001.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu udělenému CEN Evropskou komisí
a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Tato norma je jednou z řady norem společných pro clony a okenice jak jsou definovány v prEN 12216:1995.

Přídavný tepelný odpor stanovený pro okenice umístěné před oknem v uzavřené poloze je závislý na jejich průvzdušnosti, za podmínek definovaných normou prEN ISO 10077-1:1999, zatímco kritéria značení třídy průvzdušnosti jsou popsána v prEN 13125:1998.

Přílohy A a B jsou normativní.

 


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje zkušební metodu pro stanovení průvzdušnosti okenic, která je požadovaná pro dodržení třídy 5 tepelného odporu „vzduchotěsných okenic“, podle prEN ISO 10077-1:1999 a prEN 13125:1998, pokud nemůže být jejich zařazení provedeno podle geometrických kritérií.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz