Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ PŘEDBĚŽNÁ NORMA

ICS 91.060.10                                                                                                                               Listopad 2001

Lehké obvodové pláště -

Vodotěsnost - Laboratorní zkouška při nárazovém tlaku vzduchu

a postřiku vodou

ČSN P
ENV 13050

74 7205

 

Curtain walling - Watertightness - Laboratory test under dynamic condition of air pressure and water spray

Façades rideaux - Détermination de ľétanchéité à ľeau - Essai en laboratoire sous pression ďair dynamique
et projection ďeau

Vorhangfassaden - Schlagregendichtheit - Laboratorprüfung mit wechselndem Luftdruck und Besprühen mit Wasser

Tato norma je českou verzí evropské předběžné normy ENV 13050:2000. Evropská předběžná norma ENV 13050:2000 má status české předběžné normy.

This standard is the Czech version of the European Prestandard ENV 13050:2000. The European Prestandard ENV 13050:2000 has the status of a Czech Prestandard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          63055
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Tato česká předběžná norma je určena k ověření. Případné připomínky zašlete na adresu: Český normalizační institut, úsek normalizace, Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha1.

Citované normy

prEN 12155:1999 nezavedena, nahrazena EN 12155, zavedena v ČSN EN 12155:2001 (74 7203)  Lehké obvodové pláště - Vodotěsnost - Laboratorní zkouška při statickém tlaku

prEN 13119:1997 nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN

prEN 13830:2000 nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN

Vypracování normy

Zpracovatel: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zkušebna stavebně truhlářských výrobků, IČO 62156489,  Doc. Ing. Josef Polášek, CSc. 

Technická normalizační komise: TNK 60 Otvorové výplně a lehké obvodové pláště

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová


Strana 3

                                                                             Listopad 2000
PRĚNORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE VORNORM

ICS 91.060; 91.060.10

Lehké obvodové pláště - Vodotěsnost -
Laboratorní zkouška při nárazovém tlaku vzduchu a postřiku vodou

Curtain walling - Watertightness -
Laboratory test under dynamic condition of air pressure and water spray

 

Façades rideaux - Détermination de ľétanchéité
à ľeau - Essai en laboratoire sous pression ďair dynamique et projection

Vorhangfassaden - Schlagregendichtheit - Laboratorprüfung mit wechselndem Luftdruck und Besprühen mit Wasser

Tato evropská předběžná norma (ENV) byla schválena CEN 2000-10-27 jako výhledová norma pro dočasné používání.

Doba platnosti této ENV je zpočátku omezena na tři roky. Po dvou letech budou členové CEN požádáni o připomínky týkající se zvláště toho, zda může být ENV převedena na evropskou normu (EN).

Členové CEN se žádají, aby zveřejnili existenci této ENV stejným způsobem jako EN a vhodnou formou ji zpřístupnili na národní úrovni. Národní normy, pokud jsou v rozporu s ENV, mohou zůstat v platnosti současně s ENV až do konečného rozhodnutí o převedení ENV na EN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2000 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoliv                          Ref. č. ENV 13050:2000 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Podstata zkoušky................................................................................................................................................................ 6

5          Zkušební zařízení................................................................................................................................................................ 6

6          Zkušební vzorek .................................................................................................................................................................. 7

7          Příprava zkušebního vzorku............................................................................................................................................... 8

8          Postup zkoušky.................................................................................................................................................................... 8

9         Výsledky zkoušky.................................................................................................................................................................. 8

10       Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................... 9

Bibliografie........................................................................................................................................................................................ 9

 


Strana 5

Předmluva

Tato evropská předběžná norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 33 „Dveře, okna, doplňky, stavební kování a lehké obvodové pláště“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Tato evropská předběžná norma byla vypracována na základě mandátu udělenému CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto předběžnou evropskou normu povinny oznámit národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Tato evropská předběžná norma byla připravena, protože existující zařízení pro dynamickou zkoušku a postupy se lišily v jednotlivých laboratořích až tak, že výsledky zkoušek nebyly snadno opakovatelné.

Tato ENV je výsledkem výzkumné a vývojové práce zabývající se vývojem zařízení a postupů, které s ohledem na podmínky hnaného deště mohou poskytnout v ekonomicky přijatelné míře opakovatelné výsledky.

Období ENV dává všem členským státům příležitost získat zkušenosti s aplikací normy a umožnit tak porovnání získaných zkušeností a další zdokonalení postupů.

Tato předběžná evropská norma nenahrazuje žádnou existující evropskou normu.

Tato předběžná evropská norma je jednou z řady evropských norem zaměřených na lehké obvodové pláště.

Tato evropská předběžná norma formuluje část z řady funkčních požadavků na lehké obvodové pláště, jak jsou definovány v normě výrobku prEN 13830:2000.

 


Strana 6

1 Předmět normy

Tato norma určuje doplňkovou zkušební metodu, která může být použita pro posouzení vodotěsnosti pevných a otevíravých částí lehkých obvodových plášťů. Doplňková zkouška není požadovaná pro účely klasifikace, a měla by být použita jen pokud projektant považuje toto stanovení za nezbytné.

Tato norma popisuje, jak musí na vnější stranu vzorku lehkého obvodového pláště působit nepřetržitý postřik vodou a turbulentní tok vzduchu s nepřetržitými rázy kladného tlaku vzduchu, vytvářeného uvnitř komory.

Tato norma platí pro lehké obvodové pláště podle prEN 13830:2000.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz