Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.060.70; 33.100.01                                                                                                                     Leden 2002

Elektromagnetická kompatibilita
a rádiové spektrum (ERM) -
Norma pro elektromagnetickou
kompatibilitu (EMC) rádiových
zařízení a služeb -
Část 10: Specifické podmínky
pro zařízení bezšňůrových
telefonů první (CT1 a CT1+)
a druhé generace (CT2)

ČSN
ETSI EN 301 489-10
V1.1.1

87 5101

 

ElectroMagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard
for radio equipment and services -
Part 10: Specific conditions for First (CT1 and CT1+) and Second Generation Cordless Telephone (CT2) equipment

Tato norma je českou verzí evropské normy (Telekomunikační řada) ETSI EN 301 489-10 V1.1.1:2000. Evropská norma (Telekomunikační řada) ETSI EN 301 489-10 V1.1.1:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard (Telecommunications series) ETSI EN 301 489-10 V1.1.1:2000. The European Standard (Telecommunications series) ETSI EN 301 489-10 V1.1.1:2000 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ETSI EN 301 489-10 V1.1.1 (87 5101) z dubna 2001.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          63205
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí ETSI EN 301 489-10 V1.1.1:2000 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN ETSI EN 301 489-10 V1.1.1 z dubna 2001 převzala ETSI EN 301 489-10 V1.1.1:2000 schválením k přímému používání jako ČSN vyhlášením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

ETSI EN 301 489-1 zavedena v ČSN ETSI EN 301 489-1 (87 5101) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb -
Část 1: Společné technické požadavky

ETSI I-ETS 300 131:1992 nezavedena

ETSI I-ETS 300 131:1994 zavedena v ČSN P I-ETS 300 131:1995 (87 5006) Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Požadavky na rozhraní zajišťující vzájemnou součinnost bezšňůrových telefonních přístrojů v kmitočtovém pásmu 864,1 MHz až 868,1 MHz, včetně jejich přístupu do veřejných sítí

ETSI I-ETS 300 235:1994 zavedena v ČSN P I-ETS 300 235:1995 (85 5017) Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Technické charakteristiky, podmínky zkoušení a metody měření rádiového zařízení bezšňůrových telefonů CT1

ETSI EN 300 176 soubor zaveden v souboru ČSN EN 300 176 (87 5012) Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Specifikace schvalovacích zkoušek

Další informace

Tato norma ucházející se o status harmonizované evropské normy (Telekomunikační řada) byla vydána technickou komisí Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) Evropského ústavu pro telekomunikační normy (ETSI) v září 2000.

Upozornění na používání převzaté normy

V této části 10 evropské telekomunikační normy ETSI EN 301 489 se používá zkratka EMC též ve významu elektromagnetické interference (EMI), případně elektromagnetického rušení, odlišně od definic termínů zavedených v ČSN IEC 50(161) (33 4201).

Použitými překlady výrazů:

      emise EMC (EMC emissions) se pro účely této normy rozumí emise v oblasti EMC,

      odolnost EMC (EMC immunity) se pro účely této normy rozumí odolnost vůči zhoršení nebo ztrátě EMC,

      jevy EMC (EMC phenomena) se pro účely této normy rozumí jevy v oblasti EMC.

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha - TESTCOM, IČO 00003468, Ing. Marcel Kraus

Technická normalizační komise: TNK 96 Telekomunikace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Šplíchal


Strana 3

 

ETSI EN 301 489-10 V1.1.1 (2000-09)

Norma ucházející se o status harmonizované evropské normy (Telekomunikační řada)

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM);
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb;
Část 10: Specifické podmínky pro zařízení bezšňůrových telefonů první (CT1 a CT1+) a druhé generace (CT2)

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
 ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services;
Part 10: Specific conditions for First (CT1 and CT1+) and Second Generation Cordless Telephone (CT2) equipment

 

 

 

 

 

 


Strana 4

 

Reference

DEN/ERM-EMC-219-10

 

Klíčová slova

CT, CT2, EMC, radio, regulation

ETSI

 

650 Route des Lucioles

F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCIE

 

Tel.: +33 4 92 94 42 00 Fax: +33 4 93 65 47 16

 

Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C

Nezisková asociace registrovaná

u podprefektury de Grasse (06) N° 7803/88

 

 

 

 

 

 

 

 

Důležitá poznámka

 

Jednotlivé kopie této normy mohou být staženy z:
http://www.etsi.org

 

Tato norma může být dostupná ve více než jedné elektronické verzi nebo tištěné formě. V případě existujícího
nebo znatelného rozdílu v obsahu těchto verzí je referenční verzí Přenosný Formát Dokumentu
(Portable Document Format) (PDF). V případě sporu je referenčním výtiskem výtisk verze, uchovávané
ve formátu PDF na určeném síťovém disku v sekretariátu ETSI, provedený na tiskárnách ETSI.

 

Uživatelé této normy by si měli být vědomi, že norma může podléhat revizi nebo změně statusu. Informace o stávajícím statusu této normy a jiných norem ETSI jsou dostupné na http://www.etsi.org/tb/status/

 

Naleznete-li v této normě chyby, zašlete své připomínky na:
editor@etsi.fr

 

 

Oznámení copyrightu

 

Bez písemného svolení nesmí být žádná část reprodukována.
Copyright i výše uvedené omezení se rozšiřuje i na reprodukování na všech médiích.

 

© Evropský ústav pro telekomunikační normy 2000.

Všechna práva vyhrazena


Strana 5

Obsah

Strana

Autorská práva................................................................................................................................................................................ . 7

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 7

1             Rozsah platnosti.............................................................................................................................................................. 9

2             Normativní odkazy............................................................................................................................................................ 9

3             Definice a zkratky............................................................................................................................................................ 10

3.1          Definice............................................................................................................................................................................ 10

3.2          Zkratky............................................................................................................................................................................... 10

4             Zkušební podmínky........................................................................................................................................................ 11

4.1          Všeobecně....................................................................................................................................................................... 11

4.2          Uspořádání zkušebních signálů................................................................................................................................. 11

4.2.1       Uspořádání zkušebních signálů na vstupu vysílačů............................................................................................... 11

4.2.1.1   Hovorové zařízení............................................................................................................................................................ 11

4.2.1.2   Nehovorové zařízení....................................................................................................................................................... 11

4.2.2       Uspořádání zkušebních signálů na výstupu vysílačů.............................................................................................. 11

4.2.3       Uspořádání zkušebních signálů na vstupu přijímačů............................................................................................. 11

4.2.4       Uspořádání zkušebních signálů na výstupu přijímačů........................................................................................... 12

4.2.5       Uspořádání společného zkoušení vysílače a přijímače (jako systému)............................................................. 12

4.3          Vyloučená pásma........................................................................................................................................................... 12

4.3.1       Zařízení CT2.................................................................................................................................................................... 12

4.3.2       Zařízení CT1 a CT1+...................................................................................................................................................... 12

4.4          Úzkopásmové odezvy přijímačů, nebo přijímačů, které jsou součástí sestav vysílač/přijímač....................... 12

4.4.1       Identifikační kritéria pro hovorová zařízení................................................................................................................. 12

4.4.2       Identifikační kritéria pro nehovorová zařízení............................................................................................................. 12

4.4.3       Posuv jmenovitého kmitočtu používaný pro identifikaci úzkopásmových odezev............................................... 12

4.5          Normální zkušební modulace...................................................................................................................................... 12

5             Posuzování funkce......................................................................................................................................................... 13

5.1          Všeobecně....................................................................................................................................................................... 13

5.2          Uspořádání pro posuzování zařízení závislých na hostitelském zařízení a zásuvných karet........................... 13

5.2.1       Alternativa A: složené zařízení...................................................................................................................................... 13

5.2.2       Alternativa B: použití zkušebního přípravu a tří hostitelských zařízení................................................................... 13

5.3          Postupy posuzování....................................................................................................................................................... 13

5.3.1       Ztráta uživatelských řídicích funkcí nebo uložených uživatelsky definovaných dat.............................................. 13

5.3.2       Prostup zvuku.................................................................................................................................................................. 13

5.4          Přidružené zařízení......................................................................................................................................................... 15

5.5          Klasifikace zařízení......................................................................................................................................................... 15

6             Funkční kritéria................................................................................................................................................................ 15

6.1          Všeobecně....................................................................................................................................................................... 15

6.2          Funkční kritéria pro spojité jevy sestav vysílač/přijímač (CT)................................................................................. 15

6.2.1       Hovorové zařízení............................................................................................................................................................ 15

6.2.2       Nehovorové zařízení....................................................................................................................................................... 16

6.3          Funkční kritéria pro přechodné jevy aplikované na sestavy vysílač/přijímač (TT).............................................. 16


Strana 6

Strana

6.4          Funkční kritéria pro spojité jevy aplikované na zařízení pouze pro příjem (CR)................................................. 16

6.5          Funkční kritéria pro přechodné jevy aplikované na zařízení pouze pro příjem (TR)........................................... 16

6.6          Funkční kritéria pro přidružené zařízení zkoušené samostatně............................................................................ 16

7             Přehled použitelnosti..................................................................................................................................................... 16

7.1          Emise............................................................................................................................................................................... 16

7.1.1       Všeobecně....................................................................................................................................................................... 16

7.1.2       Zvláštní podmínky........................................................................................................................................................... 16

7.2          Odolnost........................................................................................................................................................................... 17

7.2.1       Všeobecně....................................................................................................................................................................... 17

7.2.2       Zvláštní podmínky........................................................................................................................................................... 17

Příloha A (normativní)  Definice typů bezšňůrových telefonních zařízení v rozsahu platnosti této normy...................... 18

A.1          Bezšňůrový telefonní přístroj druhé generace (CT2) pro provoz v kmitočtovém pásmu 864,1 MHz
až 868,1 MHz................................................................................................................................................................... 18

A.2          Bezšňůrový telefonní přístroj první generace (CT1) pro provoz v kmitočtovém pásmu 914 MHz
až 915 MHz a 959 MHz až 960 MHz............................................................................................................................. 18

A.3          Bezšňůrový telefonní přístroj první generace (CT1+) pro provoz v kmitočtovém pásmu 885 MHz
až 887 MHz a 930 MHz až 932 MHz............................................................................................................................. 18

Přehled dokumentů....................................................................................................................................................................... 19


Strana 7

Autorská práva

Vůči ETSI mohou být nárokována podstatná, nebo potenciálně podstatná autorská práva (IPR) (Intellectual Property Rights) k tomuto dokumentu. Informace, týkající se těchto podstatných autorských práv, pokud existují, jsou veřejně dostupné členům i nečlenům ETSI a lze je nalézti v ETSI SR 000 314: „Autorská práva; podstatná, nebo potenciálně podstatná autorská práva notifikovaná ETSI vzhledem k normám ETSI“, která je dostupná v sekretariátu ETSI. Poslední aktualizace jsou dostupné na síťovém serveru ETSI (http://www.etsi.org/ipr).

Ve shodě s politikou ETSI, týkající se autorských práv, nebylo prováděno ze strany ETSI žádné šetření ani průzkum autorských práv. Nemůže být poskytnuta žádná záruka pokud jde o existenci jiných autorských práv, nezmíněných v ETSI SR 000 314 (nebo v aktualizacích na síťovém serveru ETSI), která jsou, nebo mohou být, nebo se mohou stát podstatnými pro tuto normu.

Předmluva

Tato norma ucházející se o status harmonizované evropské normy (Telekomunikační řada) byla vypracována technickou komisí ETSI Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM).

Tato norma byla vypracována ETSI v odezvě na mandát od Evropské komise vydaný podle Směrnice Rady 98/34/EC [8] (včetně změn) stanovující postup pro poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů.

Tato norma, spolu s EN 301 489-1 [1], je určena k tomu, aby se stala harmonizovanou normou EMC, na niž bude publikován odkaz v Úředním věstníku Evropských společenství odkazující na Směrnici Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility („Směrnice EMC“ 89/336/EEC [3] včetně změn) a Směrnici Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se rádiových zařízení a telekomunikačních koncových zařízení a vzájemného uznávání jejich shody („Směrnice R&TTE“ 1999/5/EC [2]).

Tato norma je částí 10 vícedílné EN pokrývající normu pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb, identifikované níže:

Část 1:    „Společné technické požadavky“

Část 2:    „Specifické podmínky pro zařízení rádiového pagingu“

Část 3:    „Specifické podmínky pro zařízení krátkého dosahu (SRD) pracující na kmitočtech mezi 9 kHz a 40 GHz“

Část 4:    „Specifické podmínky pro pevné rádiové spoje a přidružená zařízení a služby“

Část 5:    „Specifické podmínky pro soukromá pozemní pohyblivá rádiová (PMR) a přidružená zařízení (hovorová a nehovorová);

Část 6:    „Specifické podmínky pro zařízení digitálních bezšňůrových telekomunikací (DECT)“

Část 7:    „Specifické podmínky pro pohyblivá a přenosná rádiová a přidružená zařízení digitálních buňkových radiokomunikačních systémů (GSM a DCS)“

Část 8:    „Specifické podmínky pro základnové stanice GSM“

Část 9:    Specifické podmínky pro bezdrátové mikrotelefony a podobná zařízení vysokofrekvenčních (RF) zvukových pojítek“

Část 10:  „Specifické podmínky pro zařízení bezšňůrových telefonů první (CT1 a CT1+) a druhé generace (CT2)“

Část 11:  „Specifické podmínky pro rozhlasové vysílače FM“

Část 12:  „Specifické podmínky pro pozemské stanice provozované v kmitočtových rozsazích mezi 4 GHz a 30 GHz v pevné družicové službě (FSS)“

Část 13:  „Specifické podmínky pro rádiová a přidružená zařízení (hovorová a nehovorová) občanského pásma (CB)“

Část 15:  „Specifické podmínky pro obchodně dostupná radioamatérská zařízení“

Část 16:  Specifické podmínky pro analogová pohyblivá a přenosná zařízení buňkových radiokomunikací“


Strana 8

Část 17:  „Specifické podmínky pro širokopásmová datová zařízení a zařízení HIPERLAN“

Část 18:  „Specifické podmínky pro zemské svazkové rádiové sítě (TETRA)“

Část 19:  „Specifické podmínky pro pohyblivé pozemské stanice určené pouze pro příjem (ROMES) pracující v pásmu 1,5 GHz a zajišťující datové komunikace“

Část 20:  „Specifické podmínky pro pohyblivé pozemské stanice (MES) používané v pohyblivých družicových službách (MSS)“

Část 22:  „Specifické podmínky pro letecká pohyblivá a pevná rádiová zařízení VHF“.

Data zavádění na národní úrovni

Datum převzetí této EN:

22. září 2000

Nejzazší datum pro oznámení existence této EN (doa):

31. prosinec 2000

Nejzazší datum vydání nové národní normy nebo oznámení o schválení
k přímému používání této EN (dop/e):


30. červen 2001

Datum zrušení všech národních norem, které jsou v rozporu (dow):

31. prosinec 2003

 


Strana 9

1 Rozsah platnosti

Tato norma, spolu s EN 301 489-1 [1], pokrývá posuzování zařízení bezšňůrových telefonů první generace (CT1 a CT1+) a druhé generace (CT2) a souvisejících přidružených zařízení, pokud jde o elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).

Technické specifikace vztahující se na anténní vstup/výstup a emise ze vstupu/výstupu krytu rádiového zařízení nejsou v této normě zahrnuty. Tyto technické specifikace lze nalézt v příslušných normách výrobků pro efektivní využívání rádiového spektra.

Tato norma specifikuje použitelné zkušební podmínky, posuzování funkce a funkční kritéria pro zařízení bezšňůrových telefonů první generace (CT1 a CT1+) a druhé generace (CT2) a související přidružená zařízení.

Definice typů zařízení bezšňůrových telefonů pokrytých touto normou jsou uvedeny v příloze A.

V případě rozdílů (například ohledně zvláštních podmínek, definic, zkratek) mezi touto normou a EN 301 489-1 [1]
mají přednost ustanovení této normy.

Klasifikace prostředí a požadavky na emise a odolnost použité v této normě jsou v souladu s EN 301 489-1 [1]
s výjimkou jakýchkoliv zvláštních podmínek obsažených v této normě.

2 Normativní odkazy

Následující dokumenty obsahují ustanovení, která formou odkazů v tomto textu tvoří ustanovení této normy.

·       Odkazy jsou buď datované (identifikované datem vydání, číslem vydání, číslem verze atd.), nebo nedatované.

·       Pro datovaný odkaz neplatí následné revize.

·       Pro nedatovaný odkaz platí poslední verze.

·       Nedatovaný odkaz na ETS je nutno brát i jako odkaz na pozdější verze vydané jako EN se stejným číslem.

[1]      ETSI EN 301 489-1 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM); Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb; Část 1: Společné technické požadavky (Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements)

[2]      Směrnice 1999/5/EC Evropského parlamentu a Rady z 9. března 1999 o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody

(Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunications equipment and the mutual recognition of their conformity)

[3]      Směrnice Rady 89/336/EEC z 3. května 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility

(Council Directive 89/336/EEC of 3 May 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility)

[4]      ETSI I-ETS 300 131:1992 Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES); Požadavky na rozhraní zajišťující vzájemnou součinnost bezšňůrových telefonních přístrojů v kmitočtovém pásmu 864,1 MHz až 868,1 MHz, včetně jejich přístupu do veřejných sítí

(Radio Equipment and Systems (RES); Common air interface specification to be used for the interworking between cordless telephone apparatus in the frequency band 864,1 MHz to 868,1 MHz, including public access services)

[5]      ETSI I-ETS 300 131:1994 Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES); Požadavky na rozhraní zajišťující vzájemnou součinnost bezšňůrových telefonních přístrojů v kmitočtovém pásmu 864,1 MHz až 868,1 MHz, včetně jejich přístupu do veřejných sítí

(Radio Equipment and Systems (RES); Common air interface specification to be used for the interworking between cordless telephone apparatus in the frequency band 864,1 MHz to 868,1 MHz, including public access services)


Strana 10

[6]      ETSI I-ETS 300 235:1994 Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES); Technické charakteristiky, podmínky zkoušení a metody měření rádiového zařízení bezšňůrových telefonů CT1

(Radio Equipment and Systems (RES); Technical characteristics, test conditions and methods of measurement for radio aspects of cordless telephones CT1)

[7]      ETSI EN 300 176 Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT); Specifikace schvalovacích zkoušek (Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Approval test specification)

[8]      Směrnice 98/34/EC Evropského parlamentu a Rady z 22. června 1998 stanovující postup pro poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů

(Directive 98/34/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 laying down a procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations)-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz