Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.61; 61.020                                                                                                                      Listopad 2001

Označování velikosti oblečení -
Část 1: Pojmy, definice a postup

měření tělesných rozměrů

ČSN
EN 13402-1

80 7035

                                                                                                 mod ISO 3635:1981

Size designation of clothes - Part 1: Terms, definitions and body measurement procedure

Désignations des tailles de vêtements - Partie 1: Termes, définitions et procédés de mesurage du corps

Gröβenbezeichnung von Bekleidung - Teil 1: Begriffe und Verfahren für die Messung am Körper

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13402-1:2001. Evropská norma EN 13402-1:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13402-1:2001. The European Standard EN 13402-1:2001 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN ISO 3635 (80 7035) z června 1994.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          63250
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma zavádí nové pojmy a definice: primární rozměr, sekundární rozměr. Podstata měření tělesných rozměrů se nemění; je doplněn postup pro měření délky paže a vynecháno měření vnější délky dolní končetiny a délky ruky.

Citované normy

prEN 13402-2 dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Textilní zkušební ústav, Brno, IČO 00013251, Ing. Věra Mejzlíková

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Eva Řeháková


Strana 3

                                                                                      Březen 2001
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 01.040.61; 61.020

Označování velikosti oblečení -
Část 1: Pojmy, definice a postup měření tělesných rozměrů
(ISO 3635:1981modifikovaná)

Size designation of clothes -
Part 1: Terms, definitions and body measurement procedure
(ISO 3635:1981 modified)

 

Désignations des tailles de vêtements - Partie 1: Termes, définitions et procédés de mesurage du corps (ISO 3635:1981 modifiée)

Gröβenbezeichnung von Bekleidung - Teil 1: Begriffe und Verfahren für die Messung am Körper
(ISO 3635:1981, modifiziert)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-02-04. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2001 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                                  Ref. č. EN 13402-1:2001E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 248 „Textilie a textilní výrobky“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2001 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2001.

Tato norma je jednou z řady norem, které byly připraveny s cílem popsat označování velikostí oblečení. Další normy v této řadě jsou:

prEN 13402-2 Označování velikostí oblečení - Primární a sekundární rozměry oblečení

prEN 13402-3 Označování velikostí oblečení - Rozměry a intervaly.

Norma souvisí s ISO 3635:1981; prEN ISO 3635:1996 byla předložena v CEN ke Zvláštnímu přijímacímu postupu (UAP) 1996-10-24. Protože výsledek UAP byl negativní, byly v rámci CEN/TC 248 prověřeny důvody negativního hlasování a norma ISO byla modifikována, aby vyhovovala evropským požadavkům. Výsledkem uvedené práce je tato evropská norma.

Doplňující rozměry pro konstrukci oděvů jsou normalizovány v ISO 8559 (viz Bibliografie).

Norma obsahuje bibliografii.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 5

Úvod

Tato evropská norma je společně s evropskou normou pro označování velikostí oblečení určena jako referenční dokument použitelný pro daný oděv.

1 Předmět normy

Tato evropská norma definuje tělesné rozměry pro oblečení, stanoví postup pro měření těla a uvádí piktogramy používané na etiketách oblečení.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz