Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.100.20; 47.020.01                                                                                                                  Prosinec 2001

Technické výkresy - Pravidla

zobrazování -
Část 25: Čáry na výkresech
pro stavbu lodí

ČSN
ISO 128- 25

01 3114

 

Technical drawings - General principles of presentation - Part 25: Lines on shipbuilding drawings

Dessins techniques - Principes généraux de représentation - Partie 25: Traits utilisés pour les dessins de construction navale

Technische Zeichnungen - Allgemeine Grundlagen der Darstellung - Teil 25: Linien für Schiffsbauzeichnungen

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 128-25:1999. Mezinárodní norma ISO 128-25:1999 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 128-25:1999. The International Standard
ISO 128-25:1999 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          63272
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ISO 128-20:1996 dosud nezavedena

ISO 6428:1982 zavedena v ČSN EN ISO 6428:2000 (01 3105)  Technické výkresy - Požadavky pro mikrografické zpracování

Vypracování normy

Zpracovatel: Doc. Ing. František Drastík, CSc., IČO 43014259

Technická normalizační komise: TNK 1 Technická dokumentace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Věra Krchňáková


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

 

Technické výkresy - Pravidla zobrazování -

 

ISO 128-25

Část 25: Čáry na výkresech pro stavbu lodí

První vydání

 

1999-11-15

 

ICS 01.100.20; 47.020.01

Obsah

            Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 4

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 5

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 5

3          Všeobecná pravidla............................................................................................................................................................ 5

4          Typy čar a jejich použití....................................................................................................................................................... 5

5          Tloušťky a skupiny čar....................................................................................................................................................... 6

Příloha A (informativní)................................................................................................................................................................... 7

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 13


Strana 4

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který
se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala styk. ISO úzce spolupracuje s mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Mezinárodní normy se navrhují v souladu s pravidly uvedenými ve Směrnicích ISO/IEC, Část 3.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas nejméně 75% hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 128-25 byla vypracována Technickou komisí ISO/TC 10 Technické výkresy, definice výrobků a příslušná dokumentace, subkomisí SC 1 Základní ustanovení.

ISO 128 sestává z následujících částí pod společným názvem Technické výkresy - Pravidla zobrazování:

      Část 20: Základní pravidla pro kreslení čar

      Část 21: Tvorba čar v CAD

      Část 22: Základní pravidla kreslení a použití odkazových čar

      Část 23: Čáry na stavebních výkresech

      Část 24: Čáry na strojnických výkresech

      Část 25: Čáry na výkresech pro stavbu lodí

      Část 30: Základní pravidla kreslení pohledů

      Část 40: Základní pravidla kreslení řezů a průřezů

      Část 41: Kreslení řezů a průřezů na strojnických výkresech

      Část 50: Základní pravidla zobrazení ploch v řezech a průřezech

      Část 60: Doplňující pravidla pro kreslení řezů a průřezů

Příloha A této části ISO 128 je uvedena pouze pro informaci.


Strana 5

1 Předmět normy

Tato část ISO 128 stanoví pravidla pro užití a základní ustanovení pro typy čar na výkresech pro stavbu lodí.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz