Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.140.10; 77.140.25; 77.140.50                                                                                                        Srpen 2003

Ocelové úzké pásy válcované
za studena k tepelnému zpracování -
Technické dodací podmínky -
Část 4: Oceli na pružiny a další
použití

ČSN
EN 10132-4

42 0169

 

Cold rolled narrow steel strip for heat treatment  - Technical delivery conditions - Part 4: Spring steels and other
applications

Feuillard laminés à froid pour traitement thermique - Conditions techniques de livraison - Partie 4: Aciers à ressorts
et autres applications

Kaltband aus Stahl für eine Wärmebehandlung - Technische Lieferbedingungen - Teil 4: Federstähle und andere
Anwendungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 10132-4:2000, včetně opravy EN 10132-4:2000/AC:2002. Evropská norma EN 10132-4:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 10132-4:2000, including its Corrigendum EN 10132-4:2000/AC:2002. The European Standard EN 10132-4:2000 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 10132-4 (42 0169) z května 2001.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          63314
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozímu vydání

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 10132-4:2000 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 10132-4 z května 2001 převzala EN 10132-4:2000 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

EN 10020 zavedena v ČSN EN 10020 (42 0002)  Definice a rozdělení ocelí

EN 10132-1 zavedena v ČSN EN 10132-1 (42 0166)  Ocelové úzké pásy válcované za studena k tepelnému zpracování - Technické dodací podmínky - Část 1: Všeobecně

EN ISO 6508-1 zavedena v ČSN EN ISO 6508-1  Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 1: Zkušební metoda (stupnice A, B, C, D, E, F, G, H, K, N,T)

Vypracování normy

Zpracovatel: NORTECH Praha 6, IČO 62902431, Ing. Věra Sulkiewiczová

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

Pracovník Českého normalizačního institutu: Emilie Kremličková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 10132-4
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Únor 2000
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 77.140.10; 77.140.25; 77.140.50

Ocelové úzké pásy válcované za studena k tepelnému zpracování -
Technické dodací podmínky -
Část 4: Oceli na pružiny a další použití

Cold rolled narrow steel strip for heat treatment -
Technical delivery conditions -
Part 4: Spring steels and other applications

 

Feuillard laminés à froid pour traitement thermique -

Conditions techniques de livraison -
Partie 4: Aciers à ressorts et autres applications

Kaltband aus Stahl für eine Wärmebehandlung -

Technische Lieferbedingungen -
Teil 4: Federstähle und andere Anwendungen

Tato evropská norma byla CEN schválena 3. ledna 2000.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2000 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoliv                         Ref. č. EN 10132-4:2000 D
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Klasifikace a označování................................................................................................................................................... 6

4.1       Klasifikace............................................................................................................................................................................ 6

4.2       Označování........................................................................................................................................................................... 6

5          Údaje pro objednávání....................................................................................................................................................... 6

6          Způsob výroby...................................................................................................................................................................... 6

7          Požadavky............................................................................................................................................................................. 6

7.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 6

7.2       Dodací podmínky................................................................................................................................................................ 7

7.3       Dodávaný stav...................................................................................................................................................................... 7

7.4       Chemické složení............................................................................................................................................................... 7

7.5       Mechanické vlastnosti........................................................................................................................................................ 7

7.6       Struktura................................................................................................................................................................................ 7

7.7       Jakost povrchu..................................................................................................................................................................... 7

7.8       Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru...................................................................................................... 8

8          Zkoušení............................................................................................................................................................................... 8

9          Odběr vzorků........................................................................................................................................................................ 8

10        Zkušební metody................................................................................................................................................................. 8

11        Značení, balení a ochrana................................................................................................................................................. 8

12        Opakovací zkoušky.............................................................................................................................................................. 8

Příloha A (informativní)  Technické informace o ocelích na pružiny a další použití........................................................... 12

Příloha B (informativní)  Přehled odpovídajících národních označení................................................................................. 15


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí ECISS/TC 23 „Oceli k tepelnému zpracování, oceli legované a oceli automatové - Jakosti a rozměry“, jejíž sekretariát vede DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2000 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2000.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu, uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu. Tato evropská norma je považována za normu podporující další použití norem a pro normy výrobků, které samy podporují základní bezpečnostní požadavky směrnic nového přístupu, a ve kterých se uvádí jako normativní odkaz.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Evropská norma EN 10132 "Ocelové úzké pásy válcované za studena k tepelnému zpracování - Technické dodací podmínky“ je rozdělena takto:

     Část 1: Všeobecně;

     Část 2: Oceli k cementování;

     Část 3: Oceli k zušlechťování

     Část 4: Oceli na pružiny a další použití


Strana 6

1 Předmět normy

1.1 Tato část EN 10132 platí pro

      úzké pásy z nelegovaných a legovaných ocelí válcované za studena, s tloušťkami do 6 mm,

      úzké pásy z nelegovaných a legovaných ocelí válcované za studena v zušlechtěném stavu s tloušťkami v rozmezí od 0,30 mm do 3,00 mm

na pružiny a pro zvláštní použití.

1.2 Tato EN 10132-3 doplňuje EN 10132-1.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz