Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.060.20; 33.100.01                                                                                                                     Leden 2002

Elektromagnetická kompatibilita
a rádiové spektrum (ERM) -
Norma pro elektromagnetickou
kompatibilitu (EMC) rádiových
zařízení a služeb -
Část 17: Specifické podmínky
pro širokopásmová datová
zařízení a zařízení HIPERLAN

ČSN
ETSI EN 301 489-17
V1.1.1
87 5101

 

ElectroMagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard
for radio equipment and services -
Part 17: Specific conditions for Wideband data and HIPERLAN equipment

Tato norma je českou verzí evropské normy (Telekomunikační řada) ETSI EN 301 489-17 V1.1.1:2000. Evropská norma (Telekomunikační řada) ETSI EN 301 489-17 V1.1.1:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard (Telecommunications series) ETSI EN 301 489-17 V1.1.1:2000. The European Standard (Telecommunications series) ETSI EN 301 489-17 V1.1.1:2000 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ETSI EN 301 489-17 V1.1.1 (87 5101) z dubna 2001.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          63315
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí ETSI EN 301 489-17 V1.1.1:2000 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN ETSI EN 301 489-17 V1.1.1 z dubna 2001 převzala ETSI EN 301 489-17 V1.1.1:2000 schválením k přímému používání jako ČSN vyhlášením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

ETSI EN 301 489-1 zavedena v ČSN ETSI EN 301 489-1:2001 (87 5101) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 1: Společné technické požadavky

ETSI ETS 300 328:1996 zavedena v ČSN ETS 300 328 ed.2:1998 (87 5021) Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Širokopásmové přenosové systémy - Technické vlastnosti a podmínky zkoušek zařízení pro přenos dat, pracujících v pásmu ISM 2,4 GHz a používajících modulaci s rozprostřeným spektrem

ETSI EN 300 652 zavedena v ČSN EN 300 652 V1.2.1:1997 (87 5058) Přístupové sítě širokopásmového rádia (BRAN) - Vysokovýkonová rádiová místní síť (HIPERLAN) Typ 1 - Funkční specifikace

Další informace

Tato norma ucházející se o status harmonizované evropské normy (Telekomunikační řada) byla vydána technickou komisí Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) Evropského ústavu pro telekomunikační normy (ETSI) v září 2000.

Upozornění na používání převzaté normy

V této části 17 evropské telekomunikační normy ETSI EN 301 489 se používá zkratka EMC též ve významu elektromagnetické interference (EMI), případně elektromagnetického rušení, odlišně od definic termínů zavedených v ČSN IEC 50(161) (33 4201).

Použitými překlady výrazů:

      emise EMC (EMC emission) se pro účely této normy rozumí emise v oblasti EMC,

      odolnost EMC (EMC immunity) se pro účely této normy rozumí odolnost vůči zhoršení nebo ztrátě EMC,

      zatížení EMC (EMC stress) se pro účely této normy rozumí zatížení jevy v oblasti EMC.

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha - TESTCOM, IČO 00003468, Ing. Marcel Kraus

Technická normalizační komise: TNK 96 Telekomunikace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Šplíchal


Strana 3

 

ETSI EN 301 489-17 V1.1.1 (2000-09)

Norma ucházející se o status harmonizované evropské normy (Telekomunikační řada)

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM);
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb;
Část 17: Specifické podmínky pro širokopásmová datová zařízení a zařízení HIPERLAN

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services;
Part 17: Specific conditions for Wideband data and HIPERLAN equipment

 

 

 

 

 

 

 


 


Strana 4

 

Reference

DEN/ERM-EMC-219-17

 

Klíčová slova

EMC, HIPERLAN, LAN, radio, regulation

ETSI

 

650 Route des Lucioles

F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCIE

 

Tel.: +33 4 92 94 42 00 Fax: +33 4 93 65 47 16

 

Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C

Nezisková asociace registrovaná

u podprefektury de Grasse (06) N° 7803/88

 

 

 

 

 

 

 

 

Důležitá poznámka

 

Jednotlivé kopie této normy mohou být staženy z:
http://www.etsi.org

 

Tato norma může být dostupná ve více než jedné elektronické verzi nebo tištěné formě. V případě existujícího
nebo znatelného rozdílu v obsahu těchto verzí je referenční verzí Přenosný Formát Dokumentu
(Portable Document Format) (PDF). V případě sporu je referenčním výtiskem výtisk verze, uchovávané
ve formátu PDF na určeném síťovém disku v sekretariátu ETSI, provedený na tiskárnách ETSI.

 

Uživatelé této normy by si měli být vědomi, že norma může podléhat revizi nebo změně statusu. Informace o stávajícím statusu této normy a jiných norem ETSI jsou dostupné na http://www.etsi.org/tb/status/

 

Naleznete-li v této normě chyby, zašlete své připomínky na:
editor@etsi.fr

 

 

Oznámení copyrightu

 

Bez písemného svolení nesmí být žádná část reprodukována.
Copyright i výše uvedené omezení se rozšiřuje i na reprodukování na všech médiích.

 

© Evropský ústav pro telekomunikační normy 2000.

Všechna práva vyhrazena.


Strana 5

Obsah

Strana

Autorská práva.................................................................................................................................................................................. 7

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 7

1          Rozsah platnosti................................................................................................................................................................. 9

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 9

3          Definice a zkratky............................................................................................................................................................... 10

3.1       Definice............................................................................................................................................................................... 10

3.2       Zkratky.................................................................................................................................................................................. 10

4          Zkušební podmínky........................................................................................................................................................... 11

4.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 11

4.2       Uspořádání zkušebních signálů.................................................................................................................................... 11

4.2.1    Uspořádání zkušebních signálů na vstupu vysílačů.................................................................................................. 11

4.2.2    Uspořádání zkušebních signálů na výstupu vysílačů................................................................................................. 11

4.2.3    Uspořádání zkušebních signálů na vstupu přijímačů................................................................................................ 11

4.2.4    Uspořádání zkušebních signálů na výstupu přijímačů.............................................................................................. 11

4.2.5    Uspořádání společného zkoušení vysílače a přijímače (jako systému)................................................................ 11

4.3       Vyloučená pásma.............................................................................................................................................................. 11

4.4       Úzkopásmové odezvy přijímačů nebo přijímačů, které jsou součástí sestav vysílač/přijímač........................... 12

4.5       Normální zkušební modulace......................................................................................................................................... 12

5          Posuzování funkce............................................................................................................................................................ 12

5.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 12

5.2       Uspořádání pro posuzování zařízení závislých na hostitelském zařízení a zásuvných karet.............................. 12

5.2.1    Alternativa A: složené zařízení......................................................................................................................................... 12

5.2.2    Alternativa B: použití zkušebního přípravku nebo hostitelského zařízení................................................................ 12

5.3       Postupy posuzování.......................................................................................................................................................... 12

5.4       Přidružené zařízení............................................................................................................................................................ 13

5.5       Klasifikace zařízení............................................................................................................................................................ 13

6          Funkční kritéria................................................................................................................................................................... 13

6.1       Všeobecná funkční kritéria.............................................................................................................................................. 13

6.2       Tabulka funkčních kritérií................................................................................................................................................. 13

6.3       Funkční kritéria pro spojité jevy aplikované na vysílače (CT).................................................................................... 14

6.4       Funkční kritéria pro přechodné jevy aplikované na vysílače (TT)............................................................................. 14

6.5       Funkční kritéria pro spojité jevy aplikované na přijímače (CR)................................................................................. 14

6.6       Funkční kritéria pro přechodné jevy aplikované na přijímače (TR).......................................................................... 14

7          Přehled použitelnosti........................................................................................................................................................ 14

7.1       Emise.................................................................................................................................................................................. 14

7.1.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 14

7.1.2    Zvláštní podmínky.............................................................................................................................................................. 14

7.2       Odolnost.............................................................................................................................................................................. 14

7.2.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 14

7.2.2    Zvláštní podmínky.............................................................................................................................................................. 14


Strana 6

Strana

Příloha A (informativní)  Příklady rádiových zařízení v rozsahu platnosti této normy......................................................... 15

A.1       Širokopásmové přenosové systémy pracující v pásmu ISM 2,4 GHz, používající techniky
s rozprostřeným spektrem............................................................................................................................................... 15

A.2       Vysokovýkonové rádiové místní sítě (HIPERLAN) typ 1, pracující v kmitočtovém pásmu 5 GHz........................ 15

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 16

Přehled dokumentů....................................................................................................................................................................... 17


Strana 7

Autorská práva

Vůči ETSI mohou být nárokována podstatná, nebo potenciálně podstatná autorská práva (IPR) (Intellectual Property Rights) k tomuto dokumentu. Informace, týkající se těchto podstatných autorských práv, pokud existují, jsou veřejně dostupné členům i nečlenům ETSI a lze je nalézti v ETSI SR 000 314: „Autorská práva; podstatná, nebo potenciálně podstatná autorská práva notifikovaná ETSI vzhledem k normám ETSI“, která je dostupná v sekretariátu ETSI. Poslední aktualizace jsou dostupné na síťovém serveru ETSI (http://www.etsi.org/ipr).

Ve shodě s politikou ETSI, týkající se autorských práv, nebylo prováděno ze strany ETSI žádné šetření ani průzkum autorských práv. Nemůže být poskytnuta žádná záruka pokud jde o existenci jiných autorských práv, nezmíněných v ETSI SR 000 314 (nebo v aktualizacích na síťovém serveru ETSI), která jsou, nebo mohou být, nebo se mohou stát podstatnými pro tuto normu.

Předmluva

Tato norma ucházející se o status harmonizované evropské normy (Telekomunikační řada) byla vypracována technickou komisí ETSI Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM).

Tato norma byla vypracována ETSI v odezvě na mandát od Evropské komise vydaný podle Směrnice Rady 98/34/EC [4] (včetně změn) stanovující postup pro poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů.

Tato norma, spolu s EN 301 489-1 [1], je určena k tomu, aby se stala harmonizovanou normou EMC, na niž bude publikován odkaz v Úředním věstníku Evropských společenství odkazující na Směrnici Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility („Směrnice EMC“ 89/336/EEC [3] včetně změn) a Směrnici Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se rádiových zařízení a telekomunikačních koncových zařízení a vzájemného uznávání jejich shody („Směrnice R&TTE“ 1999/5/EC [2]).

Tato norma je částí 17 vícedílné EN pokrývající normu pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb, identifikované níže:

Část 1:    „Společné technické požadavky“

Část 2:    „Specifické podmínky pro zařízení rádiového pagingu“

Část 3:    „Specifické podmínky pro zařízení krátkého dosahu (SRD) pracující na kmitočtech mezi 9 kHz a 40 GHz“

Část 4:    „Specifické podmínky pro pevné rádiové spoje a přidružená zařízení a služby“

Část 5:    „Specifické podmínky pro soukromá pozemní pohyblivá rádiová (PMR) a přidružená zařízení (hovorová a nehovorová);

Část 6:    „Specifické podmínky pro zařízení digitálních bezšňůrových telekomunikací (DECT)“

Část 7:    „Specifické podmínky pro pohyblivá a přenosná rádiová a přidružená zařízení digitálních buňkových radiokomunikačních systémů (GSM a DCS)“

Část 8:    „Specifické podmínky pro základnové stanice GSM“

Část 9:    „Specifické podmínky pro bezdrátové mikrotelefony a podobná zařízení vysokofrekvenčních (RF) zvukových pojítek“

Část 10:  „Specifické podmínky pro zařízení bezšňůrových telefonů první (CT1 a CT1+) a druhé generace (CT2)“

Část 11:  „Specifické podmínky pro rozhlasové vysílače FM“

Část 12:  „Specifické podmínky pro pozemské stanice provozované v kmitočtových rozsazích mezi 4 GHz a 30 GHz v pevné družicové službě (FSS)“

Část 13:  „Specifické podmínky pro rádiová a přidružená zařízení (hovorová a nehovorová) občanského pásma (CB)“

Část 15:  „Specifické podmínky pro obchodně dostupná radioamatérská zařízení“

Část 16:  „Specifické podmínky pro analogová pohyblivá a přenosná zařízení buňkových radiokomunikací“

Část 17:  „Specifické podmínky pro širokopásmová datová zařízení a zařízení HIPERLAN“


Strana 8

Část 18:  „Specifické podmínky pro zemské svazkové rádiové sítě (TETRA)“

Část 19:  „Specifické podmínky pro pohyblivé pozemské stanice určené pouze pro příjem (ROMES) pracující v pásmu 1,5 GHz a zajišťující datové komunikace“

Část 20:  „Specifické podmínky pro pohyblivé pozemské stanice (MES) používané v pohyblivých družicových službách (MSS)“

Část 22:  „Specifické podmínky pro letecká pohyblivá a pevná rádiová zařízení VHF“.

Data zavádění na národní úrovni

Datum převzetí této EN:

22. září 2000

Nejzazší datum pro oznámení existence této EN (doa):

31. prosinec 2000

Nejzazší datum vydání nové národní normy nebo oznámení o schválení
k přímému používání této EN (dop/e):


30. červen 2001

Datum zrušení všech národních norem, které jsou v rozporu (dow):

31. prosinec 2003


Strana 9

1 Rozsah platnosti

Tato norma, spolu s EN 301 489-1 [1], pokrývá posuzování širokopásmových přenosových systémů 2,4 GHz a zařízení vysokovýkonové rádiové místní sítě (HIPERLAN) typu 1, pokud jde o elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).

Technické specifikace vztahující se na anténní vstup/výstup a emise ze vstupu/výstupu krytu rádiového zařízení CB nejsou v této normě zahrnuty. Tyto technické specifikace lze nalézt v příslušných normách výrobků pro efektivní využívání rádiového spektra.

Tato norma specifikuje použitelné zkušební podmínky, posuzování funkce a funkční kritéria pro širokopásmové datové komunikační systémy.

Příklady typů širokopásmových datových komunikačních systémů pokrytých touto normou jsou uvedeny v příloze A.

V případě rozdílů (například ohledně zvláštních podmínek, definic, zkratek) mezi touto normou a EN 301 489-1 [1] mají přednost ustanovení této normy.

Klasifikace prostředí a požadavky na emise a odolnost použité v této normě jsou v souladu s EN 301 489-1 [1] s výjimkou jakýchkoliv zvláštních podmínek obsažených v této normě.

2 Normativní odkazy

Následující dokumenty obsahují ustanovení, která formou odkazů v tomto textu tvoří ustanovení této normy.

·       Odkazy jsou buď datované (identifikované datem vydání, číslem vydání, číslem verze atd.), nebo nedatované.

·       Pro datovaný odkaz neplatí následné revize.

·       Pro nedatovaný odkaz platí poslední verze.

·       Nedatovaný odkaz na ETS je nutno brát i jako odkaz na pozdější verze vydané jako EN se stejným číslem.

[1]      ETSI EN 301 489-1 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM); Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb; Část 1: Společné technické požadavky (Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements)

[2]      Směrnice 1999/5/EC Evropského parlamentu a Rady z 9. března 1999 o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody

(Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunications equipment and the mutual recognition of their conformity)

[3]      Směrnice Rady 89/336/EEC z 3. května 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility

(Council Directive 89/336/EEC of 3 May 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility)

[4]      Směrnice 98/34/EC Evropského parlamentu a Rady z 22. června 1998 stanovující postup pro poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů

(Directive 98/34/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 laying down a procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations)

[5]      ETSI ETS 300 328:1996 Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES); Širokopásmové přenosové systémy; Technické vlastnosti a podmínky zkoušek zařízení pro přenos dat, pracujících v pásmu ISM 2,4 GHz a používajících modulaci s rozprostřeným spektrem

(Radio Equipment and systems (RES); Wideband transmission systems; Technical characteristics and test conditions for data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using spread spectrum modulation techniques)

[6]      ETSI ETS 300 328/A1:1997 Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES); Širokopásmové přenosové systémy; Technické vlastnosti a podmínky zkoušek zařízení pro přenos dat, pracujících v pásmu ISM 2,4 GHz a používajících modulaci s rozprostřeným spektrem

(Radio Equipment and systems (RES); Wideband transmission systems; Technical characteristics and test conditions for data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using spread spectrum modulation techniques)


Strana 10

[7]      ETSI EN 300 652 Přístupové sítě širokopásmového rádia (BRAN); Vysokovýkonová rádiová místní síť (HIPERLAN) Typ 1; Funkční specifikace

(Broadband Radio Access Networks (BRAN); HIgh PErformance Radio Local Area Network (HIPERLAN) Type 1; Functional specification)-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz