Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.050                                                                                                                                   Prosinec 2001

Potraviny s nízkým obsahem tuku -Stanovení reziduí bromidů -
Část 1: Stanovení celkového obsahu bromidů jako anorganických bromidů

ČSN
EN 13191-1

56 0019

 

Non-fatty food - Determination of bromide residues - Part 1: Determination of total bromide as inorganic bromide

Aliments non gras - Détermination des résidus de bromures - Partie 1: Détermination des bromures totaux en tant que bromures inorganiques

Fettarme Lebensmittel - Bestimmung von Bromidrückständen - Teil 1: Bestimmung von Gesamtbromid als anorganisches Bromid

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13191-1:2000. Evropská norma EN 13191-1:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13191-1:2000. The European Standard
EN 13191-1:2000 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          63322
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN ISO 3696:1995 zavedena v ČSN ISO 3696:1994 (68 4051)  Jakost vody pro analytické účely -Specifikace a zkušební metody

ISO 5725 soubor zaveden v ČSN ISO 5725-1 6:1997 (010 251)  Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření

EN 13191-2:2000 zavedena v ČSN EN 13191-2  Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení reziduí bromidů - Část 2: Stanovení anorganických bromidů

Souvisící normy

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

Upozornění na národní přílohu

Vypracování normy

Zpracovatel: Ústav chemie a analýzy potravin, VŠCHT Praha, IČO 6046 1373, Doc. Ing. Vladimír Kocourek, CSc.,
Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 116 Potraviny

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Gabriela Dufková


Strana 3

13191-1
EUROPEAN STANDARD                                                                                        Květen 2000
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 67.050

Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení reziduí bromidů -
Část 1: Stanovení celkového obsahu bromidů jako anorganických bromidů

Non-fatty food - Determination of bromide residues -
Part 1: Determination of total bromide as inorganic bromide

 

Aliments non gras - Détermination des résidus de bromures - Partie 1: Détermination des bromures totaux en tant que bromures inorganiques

Fettarme Lebensmittel - Bestimmung von Bromidrückständen - Teil 1: Bestimmung von Gesamtbromid als anorganisches Bromid

Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-04-08. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2000 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                           Ref. č. EN 13191-1:2000 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.

 


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Úvod....................................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Podstata zkoušky................................................................................................................................................................ 6

4          Chemikálie........................................................................................................................................................................... 6

5          Přístroje a zařízení............................................................................................................................................................... 7

6          Postup................................................................................................................................................................................... 7

7          Vyhodnocení výsledků........................................................................................................................................................ 8

8          Konfirmační zkoušky........................................................................................................................................................... 9

9          Shodnost.............................................................................................................................................................................. 9

10        Protokol o zkoušce.............................................................................................................................................................. 9

Příloha A (informativní)  Příklady vhodných provozních podmínek GC................................................................................ 10

Příloha B (informativní)  Údaje o shodnosti............................................................................................................................. 12

Literatura......................................................................................................................................................................................... 13

Národní příloha NA  (informativní).............................................................................................................................................. 14


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 275 „Analýza potravin, horizontální metody“, jejíž sekretariát je v působnosti DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2000 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2000.

Tato evropská norma „Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení reziduí bromidů“ je rozdělena do dvou částí:

            Část 1: Stanovení celkového množství bromidů jako anorganických bromidů

            Část 2: Stanovení anorganických bromidů

Přílohy A a B jsou informativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační komise následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu Itálie,
Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 


Strana 6

1 Úvod

Tato evropská norma specifikuje plynově-chromatografickou (GC) metodu pro stanovení reziduí bromidů (včetně organicky vázaného bromu) vyjádřených jako anorganické bromidy v potravinách s nízkým
obsahem tuku.

Všeobecně jsou maximální reziduální limity ve všech zdrojích vyjádřené ve formě bromidového iontu, nezahrnují však kovalentně vázaný brom.

Metoda je použitelná pro řepu, mrkev, cikorku, čekanku, obilniny, hlávkový salát, brambory, špenát, jahody a rajčata. Byla řádně validována mezilaboratorními testy s použitím hlávkového salátu [1].

2 Normativní odkazy

Do této normy jsou začleněny formou datovaných nebo nedatovaných odkazů ustanovení z jiných publikací. Tyto normativní odkazy jsou uvedeny na vhodných místech textu a seznam těchto publikací je uveden níže. U datovaných odkazů se pozdější změny nebo revize kterékoliv z těchto publikací vztahují na tuto evropskou normu jen tehdy, pokud do ní byly začleněny změnou nebo revizí. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání příslušné publikace.

EN ISO 3696 Jakost vody pro analytické účely - Specifikace a zkušební metody (ISO 3696:1987)

(Water for analytical laboratory use - Specification and test methods) (ISO 3696:1987)-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz