Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.050                                                                                                                                   Prosinec 2001

Potraviny s nízkým obsahem tuku -

Stanovení reziduí bromidů -
Část 2: Stanovení anorganických bromidů

ČSN
EN 13191-2

56 0019

 

Non-fatty food - Determination of bromide residues - Part 2: Determination of inorganic bromide

Aliments non gras - Détermination des résidus de bromures - Partie 2: Détermination des bromures inorganiques

Fettarme Lebensmittel - Bestimmung von Bromidrückständen - Teil 2: Bestimmung von anorganischem Bromid

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13191-2:2000. Evropská norma EN 13191-2:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13191-2:2000. The European Standard EN 13191-1:2000 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          63323
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN ISO 3696:1995 zavedena v ČSN ISO 3696:1994 (68 4051)  Jakost vody pro analytické účely -
Specifikace a zkušební metody

ISO 5725 soubor zaveden v ČSN ISO 5725-1 až 6:1997 (010 251)  Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření

Souvisící normy

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

Vypracování normy

Zpracovatel: Ústav chemie a analýzy potravin, VŠCHT, IČO 6046 1373 Praha, Doc. Ing. Vladimír Kocourek, CSc, Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 116 Potraviny

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Gabriela Dufková


Strana 3

                                                                                      Květen 2000
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 67.050

Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení reziduí bromidů -
Část 2: Stanovení anorganických bromidů

Non-fatty food - Determination of bromide residues -
Part 2: Determination of inorganic bromide

 

Aliments non gras - Détermination des résidus de bromures - Partie 2: Détermination des bromures inorganiques

Fettarme Lebensmittel - Bestimmung von Bromidrückständen - Teil 2: Bestimmung von anorganischem Bromid

Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-04-08. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2000 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                              Ref. č. EN 13191-2000 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Úvod....................................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Podstata zkoušky................................................................................................................................................................ 6

4          Chemikálie........................................................................................................................................................................... 6

5          Přístroje a zařízení............................................................................................................................................................... 7

6          Postup................................................................................................................................................................................... 7

7          Vyhodnocení výsledků........................................................................................................................................................ 9

8          Konfirmační zkoušky........................................................................................................................................................... 9

9          Shodnost.............................................................................................................................................................................. 9

10        Zkušební protokol............................................................................................................................................................. 10

Příloha A (informativní)  Příklady vhodných provozních podmínek GC................................................................................ 11

Příloha B (informativní)  Údaje o shodnosti............................................................................................................................. 13

Literatura......................................................................................................................................................................................... 14


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 275 „Analýza potravin, horizontální metody“, jejíž sekretariát je v působnosti DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2000 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2000.

Tato evropská norma „Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení reziduí bromidů“ je rozdělena do dvou částí:

            Část 1: Stanovení celkového množství bromidů jako anorganických bromidů

            Část 2: Stanovení anorganických bromidů

Přílohy A a B jsou informativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Úvod

Tato evropská norma specifikuje plynově-chromatografickou metodu pro stanovení reziduí anorganických bromidů v potravinách s nízkým obsahem tuku.

Všeobecně jsou maximální reziduální limity ve všech zdrojích vyjádřené ve formě bromidového iontu, nezahrnují však kovalentně vázaný brom.

Metoda je použitelná pro cereálie, sušené ovoce a zeleninu, sušené houby, čerstvé ovoce a zeleninu. Byla řádně validována mezilaboratorními testy s použitím kukuřičné mouky, mrkve, hlávkového salátu, brambor, pšeničné mouky a lískových oříšků [1], [2].

2 Normativní odkazy

Do této evropské normy jsou začleněny formou datovaných nebo nedatovaných odkazů ustanovení z jiných publikací. Tyto normativní odkazy jsou uvedeny na vhodných místech textu a seznam těchto publikací je uveden níže. U datovaných odkazů se pozdější změny nebo revize kterékoliv z těchto publikací vztahují na tuto evropskou normu jen tehdy, pokud do ní byly začleněny změnou nebo revizí. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání příslušné publikace.

EN ISO 3696 Jakost vody pro analytické účely - Specifikace a zkušební metody (ISO 3696:1987)

(Water for analytical use - Specification and test methods) (ISO 3696:1987)-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz