Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.050                                                                                                                                   Prosinec 2001

Potraviny s nízkým obsahem tuku -

Stanovení reziduí dithiokarbamátů

a thiuramdisulfidů -
Část 3: UV spektrometrická

xanthogenátová metoda

ČSN
EN 12396-3


56 0017

 

Non-fatty foods - Determination of dithiocarbamate and thiuram disulfide residues - Part 3: UV spectrometric xanthogenate method

Aliments non gras - Détermination des résidus de dithiocarbamates et de bisulfures de thiurame - Partie 3: Méthode spectrométrique UV utilisant le xanthogénate

Fettarme Lebensmittel - Bestimmung von Dithiocarbamat- und Thiuramdisulfid-Rückständen - Teil 3: UV-Spektralphotometrisches Xanthogenat-Verfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12396-3:2000. Evropská norma EN 12396-3:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12396-3:2000. The European Standard EN 12396-3:2000 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          63324
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 12393-1:1998 zavedena v ČSN EN 12393-1:1999 (56 0018)  Potraviny s nízkým obsahem tuku - Multireziduální metody pro stanovení reziduí pesticidů plynovou chromatografií - Část 1: Všeobecně

EN 12396-1:1998 zavedena v ČSN EN 12396-1:1999 (56 0017)  Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení reziduí dithiokarbamátu a thiuram disulfidu - Část 1: Spektrofotometrická metoda

EN 12396-2:1998 zavedena v ČSN EN 12396-2:1999 (56 0017)  Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení reziduí dithiokarbamátu a thiuram disulfidu - Část 2: Metoda plynové chromatografie

ISO 5725:1997 soubor zaveden v ČSN ISO 5725-1 až 6:1997 (01 0251)  Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření

Souvisící normy

ČSN 01 8003     Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

Vypracování normy

Zpracovatel: Ústav chemie a analýzy potravin, VŠCHT Praha, Doc. Ing. Vladimír Kocourek, CSc., Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 116 Potraviny

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Gabriela Dufková


Strana 3

                                                                                      Květen 2000
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 67.050

Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení reziduí dithiokarbamátů

a thiuramdisulfidů -
Část 3: UV spektrometrická xanthogenátová metoda

Non-fatty food - Determination of dithiocarbamate and thiuram disulfide residues -
Part 3: UV spectrometric xanthogenate method

 

Aliments non gras - Détermination des résidus de dithiocarbamates et de bisulfures de thiurame -

Partie 3: Méthode spectrométrique le xanthogénate

Fettarme Lebensmittel - Bestimmung von Dithiocarbamat- und Thiuramdisulfid-

Rückständen -
Teil 3: UV-Spektralphotometrisches Xanthogenat-Verfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-04-08. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2000 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                           Ref. č. EN 12396-3:2000 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1......... Úvod....................................................................................................................................................................................... 6

2......... Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3......... Podstata zkoušky................................................................................................................................................................ 6

4......... Chemikálie........................................................................................................................................................................... 6

5......... Přístroje a zařízení............................................................................................................................................................... 7

6......... Vzorkování............................................................................................................................................................................. 8

7......... Příprava vzorků..................................................................................................................................................................... 8

8......... Postup................................................................................................................................................................................... 9

9......... Vyjádření výsledků............................................................................................................................................................. 10

10....... Konfirmační zkoušky......................................................................................................................................................... 11

11....... Shodnost............................................................................................................................................................................. 11

12....... Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 12

Příloha A (informativní) Údaje o shodnosti............................................................................................................................... 13

Literatura.......................................................................................................................................................................................... 14


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 275 „Analýza potravin, horizontální metody“, jejíž sekretariát je v působnosti DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2000 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2000.

Tato evropská norma EN 12396 „Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení reziduí dithiokarbamátů a thiuramdisulfidů“ je rozdělena do tří částí:

Část 1: Spektrofotometrická metoda

Část 2: Metoda plynové chromatografie

Část 3: UV spektrometrická xanthogenátová metoda

Příloha A je informativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační komise: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 


Strana 6

1 Úvod

Tato evropská norma specifikuje UV spektrometrickou metodu pro stanovení nízkých hladin reziduí
dithiokarbamátových a thiuramdisulfidových fungicidů jako xanthogenátu. Dithiokarbamátové a thiuramdisulfidové fungicidy za specifických podmínek uvolňují sirouhlík (např. mancozeb, maneb, propineb, thiram, zineb). Metoda je použitelná pro potraviny rostlinného původu (pro stanovení na povrchu i uvnitř těchto potravin), pro které byly určeny nízké hodnoty maximálních reziduálních limitů.

Tuto metodu lze použít pouze pro kvantifikaci sumy reziduí celé skupiny fungicidů, není možná identifikace jednotlivých látek. Všeobecně jsou maximální reziduální limity (MRL) vyjádřeny jako sirouhlík.

2 Normativní odkazy

Do této normy jsou začleněny formou datovaných nebo nedatovaných odkazů ustanovení z jiných publikací. Tyto normativní odkazy jsou uvedeny na vhodných místech textu a seznam těchto publikací je uveden níže. U datovaných odkazů se pozdější změny nebo revize kterékoliv z těchto publikací vztahují na tuto evropskou normu jen tehdy, pokud do ní byly začleněny změnou nebo revizí. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání příslušné publikace.

ISO 1750                 Pesticidy nebo jiné agrochemikálie - Běžné názvy

(Pesticides and other agrochemicals - Common names)

EN 12393-1:1998      Potraviny s nízkým obsahem tuku - Multireziduální metody pro stanovení reziduí pesticidů plynovou chromatografií - Část 1: Všeobecně

                               (Non-fatty foods - Multiresidue methods for the gas chromatographic determination of pesticide residues - Part 1: General considerations)

EN 12396-1:1998      Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení reziduí dithiokarbamátů a thiuramdisulfidů - Část 1: Spektrofotometrická metoda

(Non-fatty foods- Determination of dithiocarbamate and thiuram disulfide residues - Part 1: Spectrometric method)

EN 12396-2:1998      Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení reziduí dithiokarbamátů a thiuramdisulfidů - Část 2: Metoda plynové chromatografie

(Non-fatty foods- Determination of dithiocarbamate and thiuram disulfide residues - Part 2: Gas chromatographic method)-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz