Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 35.240.20                                                                                                                                   Leden 2002

Informační technologie - Rozhraní uživatelských systémů a symboly -Symboly a funkce ikon -
Část 1: Ikony - Všeobecně

ČSN
ISO/IEC 11581-1

36 9814

 

Information technology - User system interfaces and symbols - Icon symbols and functions - Part 1: Icons - General

Technologies de linformation - Interfaces pour système utilisateur et symboles - Symboles et fonctions dicônes - Partie 1: Icônes - Généralités

Informationstechnik - Benutzerschnittstellen und Symbole - Icons und Funktionen - Teil 1: Icons - Allgemeines

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO/IEC 11581-1:2000. Mezinárodní norma ISO/IEC 11581-1:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO/IEC 11581-1:2000. The International Standard ISO/IEC 11581-1:2000 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          63376
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ISO 9241-3:1992 zavedena v ČSN EN 29241-3:1995 (83 3582)  Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 3: Požadavky na zobrazovací displeje

Vypracování normy

Zpracovatel: RECHEK, Praha, IČO 13155008, Ing. Jindřich Řechtáček

Technická normalizační komise: TNK 20 Informační technologie

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jitka Procházková, Ing. Martin Němec


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

 

Informační technologie - Rozhraní uživatelských                                  ISO/IEC 11581-1

systémů a symboly - Symboly a funkce ikon -                                        První vydání

Část 1: Ikony - Všeobecně                                                                            2000-04-01

 

ICS 35.240.20

 

 

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 4

Úvod................................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Shoda.................................................................................................................................................................................... 6

3          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

4          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

5          Schéma koncepce ikon..................................................................................................................................................... 8

5.1       Metafora (symbolický význam).......................................................................................................................................... 8

5.2       Funkce................................................................................................................................................................................... 8

5.3       Abstrakce.............................................................................................................................................................................. 8

5.4       Generický objekt.................................................................................................................................................................. 9

5.5       Konkrétní prvek.................................................................................................................................................................... 9

5.6       Základní jednotky................................................................................................................................................................ 9

5.7       Grafické součásti................................................................................................................................................................ 9

5.8       Grafické vyjádření................................................................................................................................................................ 9

5.9       Prezentovaná ikona............................................................................................................................................................ 9

6          Požadavky a doporučení pro ikony................................................................................................................................ 10

6.1       Požadavky........................................................................................................................................................................... 10

6.2       Doporučení........................................................................................................................................................................ 10

6.3       Globální variace................................................................................................................................................................ 11

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 12


Strana 4

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) tvoří specializovaný systém celosvětové normalizace. Národní orgány, které jsou členy ISO nebo IEC, se podílejí na vypracování mezinárodních norem prostřednictvím technických komisí zřízených příslušnou organizací, aby se zabývaly určitou oblastí technické činnosti. V oblastech společného zájmu technické komise ISO a IEC spolupracují. Práce se zúčastňují i jiné mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO a IEC navázaly pracovní styk.

Mezinárodní normy jsou navrhovány v souhlasu s pravidly danými Směrnicemi ISO/IEC, část 3.

V oblasti informační technologie zřídily ISO a IEC společnou technickou komisi ISO/IEC JTC 1. Návrhy mezinárodních norem přijaté společnou technickou komisí se rozesílají národním orgánům k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Musí být věnována pozornost možnosti, že některé prvky v této části ISO/IEC 11581 mohou podléhat patentovým právům. ISO a IEC nenesou žádnou odpovědnost za identifikaci jakéhokoli patentového práva nebo identifikaci všech těchto práv.

Mezinárodní norma ISO/IEC 11581-1 byla připravena společnou technickou komisí ISO/IEC JTC 1 Informační technologie, subkomisí SC 35, Uživatelská rozhraní.

Mezinárodní norma ISO/IEC 11581 se skládá z následujících částí se společným názvem Informační technologie - Rozhraní uživatelských systémů a symboly - Symboly a funkce ikon:

       Část 1: Ikony - Všeobecně

       Část 2: Ikony objektů

       Část 3: Ikony ukazatelů

       Část 4: Řídicí ikony

       Část 5: Ikony nástrojů

       Část 6: Ikony akcí


Strana 5

Úvod

Ikony jsou používány na zobrazovacích terminálech (VDT nebo obrazovkách) k usnadnění interakce mezi počítačovými aplikacemi (softwarovými produkty) a jejich uživateli. Grafické vyjádření ikon může poskytovat jazykově nezávislý způsob předání informací uživateli. Ikony jsou součástí grafického rozhraní, které může usnadnit uživateli schopnost naučit se, pochopit a zapamatovat si funkční prvky systému, pomoci při manipulaci s těmito prvky.

Grafické uživatelské rozhraní obvykle způsobí, že prostředí uživatele zajistí metaforické znázornění úloh uživatele. Metafora poskytuje analogii k pojmům, které jsou již uživateli známy, ze kterých může uživatel odvodit používání a chování systému. Ikony mohou vyjádřit metaforu přímo jako grafické znázornění metaforických objektů. Mohou však také přímo znázorňovat fyzický objekt.

Ikony se odlišují od ostatních symbolů na obrazovkách tím, že znázorňují podstatné funkce systému. Ikony znázorňují objekty, ukazatele, řídicí prvky a nástroje vytvářející doménu aplikace, s nimiž mohou uživatelé při své práci manipulovat. Mohou také znázorňovat stav indikátorů používaných počítačovým systémem k předávání informací uživateli a ke zprostředkování interakcí uživatele se softwarovými aplikacemi.

Na obrázku 1 je uvedeno, jakým způsobem jsou části ISO/IEC 11581 uspořádány. Symboly, které jsou primárně určeny pro použití na zařízení jiném než obrazovce, jsou normalizovány v ISO 7000, ISO 7001 a IEC 60417.

Ačkoliv jsou různé typy ikon jasně rozlišovány, ISO/IEC 11581 neurčuje, že typy symbolů jsou jednoznačně rozděleny. Například jednoduchá ikona může být současně ukazatelem a indikátorem stavu, nebo indikátor stavu se může měnit na ikonu ukazatele v případě, že se kurzor přesouvá přes okno obsahující jiný proces.

Obrázek 1 - Uspořádání ISO/IEC 11581


Strana 6

1 Předmět normy

ISO/IEC 11581 se používá pro softwarové produkty zajišťující kancelářské aplikace, jako je výroba dokumentů, publikování pomocí počítače (desktop publishing), finance a plánování, které prezentují své funkce prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní.

ISO/IEC 11581 se používá pro softwarové produkty pro pracovníky, kteří jsou obeznámeni s kancelářskou prací, ale nemusí být nutně obeznámeni s počítačovými aplikacemi.

ISO/IEC 11581 je určena pro používání osobami zapojenými do návrhu, implementace a hodnocení ikon pro grafická uživatelská rozhraní k počítačovým kancelářským aplikacím a pro používání obstaravateli systémů, které využívají těchto rozhraní.

Ostatní části ISO/IEC 11581 obsahují:

       grafická vyjádření obecně používaných ikon,

       popisy funkčnosti ikon.

Tato část ISO/IEC 11581-1 poskytuje základní schéma pro vývoj a návrh ikon a pro jejich aplikaci na obrazovkách schopných zobrazit jak grafické vyjádření, tak text. Tato část obsahuje:

       všeobecné požadavky a doporučení pro ikony;

       globální variace ke grafickému znázornění ikon.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz