Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 31.220.10                                                                                                                               Prosinec 2001

Konektory pro elektronická zařízení -Zkoušky a měření -
Část 1: Všeobecně

ČSN
EN 60512-1

35 4055

                                                                                                idt IEC 60512-1:2001

Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -
Part 1: General

Connecteurs pour équipements électroniques - Essais et mesures -
Partie 1: Généralités

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren -
Teil 1: Allgemeines

Oznámení o schválení

Evropská norma EN 60512-1:2001 Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 1: Všeobecně, která je úplným a nezměněným převzetím IEC 60512-1:2001, byla schválena Českým normalizačním institutem k přímému používání jako ČSN EN 60512-1 bez jakýchkoliv modifikací. Evropská norma EN 60512-1:2001 má status české technické normy.

Uvedená evropská a původní mezinárodní norma jsou dostupné v Českém normalizačním  institutu, oddělení dokumentačních služeb, Praha 1, Biskupský dvůr  5.

Endorsement notice

The European Standard EN 60512-1:2001 Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -Part: 1: General, which is the complete and unchanged adoption of the IEC 60512-1:2001, was approved by the Czech Standards Institute for direct use as the ČSN EN 60512-1 without any modification. The European Standard EN 60512-1:2001 has the status of Czech Standard.

Both European and original International Standards are available at the Czech Standards Institute, Department of Documentation Services, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Anotace obsahu

Tato norma je určena k používání jako základní norma spolu s normou ČSN EN 60512-1-100:2001, která slouží jako její příloha s odkazy. Základní norma obsahuje základní zkušební metody a postupy které, když to požaduje předmětová specifikace, jsou používány pro konektory v oblasti technické komise IEC TC 48. Mohou být také používány pro podobné součástky, když je to předepsáno v příslušné předmětové specifikaci. Předmětem této normy je stanovení zkušebních metod a měřicích postupů k jejich použití ve specifikacích pro konektory.

Tato norma se používá společně s kmenovými, dílčími a předmětovými specifikacemi, které provádějí výběr a předepisují zkoušky, jaké mají být použity, požadované stupně přísnosti každé zkoušky a dovolené mezní hodnoty provozních charakteristik.  Norma obsahuje 3 strany evropské normy a 11 stran mezinárodní normy s anglicko-francouzským textem.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou spolu s ČSN EN 60512-1-100 (35 4055) z prosince 2001 se nahrazuje ČSN EN 60512-1 (35 4055) ze srpna 1996.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          63388
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz